Beý­ni öý­jük­le­ri­ni hem çal­şyp bol­jak­dy­gy­ny ýü­ze çy­kar­dy­lar

Nerw öý­jük­le­rin­de tä­ze dö­wür

Beý­ni adam­la­ryň be­den­le­rin­de iň mö­hüm we­zi­pä­ni ama­la aşyr­ýan ag­za­dyr. Äh­li duý­gy we dü­şün­jä­mi­zi do­lan­dyr­ýan beý­ni öý­jük­le­rin­de tä­ze dö­wür baş­la­jakdy­gy­nyň il­kin­ji uç­gun­jyk­la­ry dö­re­di.

ABŞ-nyň Gar­ward uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry ge­çi­ren yl­my bar­lag­la­ryn­da beý­ni öý­jük­le­ri­ni hem çal­şyp bol­jak­dy­gy­ny ýü­ze çy­kar­dy­lar. Sag­dyn sy­çan­lar­da ge­çi­ren yl­my bar­lag­la­ryn­da hü­när­men­ler kä­bir has­sa­lyk­la­ryň be­jer­gi­si­niň ama­la aşy­ryp bol­jak­dy­gy­ny gör­dü­ler. Dowamy

Türkmenistanda çilimkeşlige garşy göreş boýunça çäreleriň planyny tassyklady

Çilimkeşlige garşy göreş plany tassyklandy

Nazar Hudaýberdi

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda 2012-1016-njy ýyllar üçin çilimkeşlige garşy göreş boýunça çäreleriň planyny tassyklady. Plan 2012-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda geçirilen giňişleýin hökümet maslahatynda tassyklandy.Hökümet maslahatynda kabul edilen “2012-2016-njy ýyllar üçin çilimkeşlige garşy göreş boýunça çäreleriň plany” bilen bagly “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetiniň 21-nji we 26-njy ýanwar sanlarynda iki sany baş lukmanyň çykyşy çap edildi. Dowamy

Türkmen Medikal 2011-njy ýyla çenly

Dowamy

Adamlar adatça parazitler barada gürrüň etmäge çekinýärler

Adamlar adatça parazitler barada gürrüň etmäge çekinýärler: başga adamlar bilen gürleşmeg-ä beýle-de dursun, hatda öz içiňden pikir etmek-de biraz hopukdyrýar. Şoňa görä-de, adamyň beýnisini halanmaýan maglumatdan azat etmek üçin, bu barada toslamalaryň ençemesi döreýär. Ýöne şonda-da bileniň ýagşydyr!
Giňden ýaýran toslamalara garap geçeliň. Dowamy

Öýjükli telefonlaryň adamyň saglygyna täsirini öwrenmek maksady bilen derňeme işi başlandy

Öýjükli telefonyň hakyky zyýanyny 30 ýylyň dowamynda öwrenerler
Ýazan: Nury Meläýew
Geçen hepde COSMOS (Cohort Study on Mobile Communications) atly, öýjükli telefonlaryň adamyň saglygyna täsirini öwrenmek maksady bilen derňeme işi başlandy. Bu derňeme, Mobile Telecommunications and Health Research (MTHR) programmasyna laýyklykda geçirilýän, 10-30 ýylyň dowamynda amala aşyrylar we bäş ýewropa ýurdyň 250 müň ýaşaýjysyny (ýaşy 18-den 69 aralyk) öz içine alar. Dowamy

Nanobölejikler birwagtda birnäçe täsir ediji serişdeleriň molekulalaryny geçirmäge ukyply

Magnitlenen nanobölejikler dermanlary eltýärler
Ýazan: Batyr BATYROW
Magnit meýdany we demir düzümli nanobölejikler dermanlary gan aýlanyş damarlaryň zeper ýeten ýerlerine elter.  Ýöne, munuň üçin ilki bilen damara poslamaýan polatdan giňeldiji guraly goýmaly. Dowamy

Nar “C”, “B”, “B1” ýa­ly wi­ta­min­le­re baý­dyr

Na­ryň peý­da­sy
Dil­şat Sul­ta­no­wa,
Ga­by­gyn­dan baş­lap, dä­ne­si­ne çen­li peý­da­ly mi­we­le­riň ýe­ne bi­rem nar­dyr. Nar “C”, “B”, “B1” ýa­ly wi­ta­min­le­re baý­dyr. Onuň ga­by­gy çaý ýa­ly dem­le­nip içi­len­de, aş­ga­zan hem-de içe­ge ke­sel­le­ri­ne gar­şy örän peý­da­ly­dyr. Su­wy bol­sa böw­rek hem-de ba­gyr ke­sel­le­ri­ne gar­şy gö­reş­mek­de ula­nyl­ýar. Mun­dan baş­ga-da gan ba­sy­şy­na we ýü­rek agy­ry­la­ry­na der­man bol­ýar. Na­ryň özi bol­sa ýü­re­gi kuw­wat­lan­dyr­ýar, ba­gy­ry go­ra­ýar, süý­ji ke­se­li­ne gar­şy gö­reş­ýär. Dowamy