kiçi görnüşi hasaba alyndy. Repetegiň mör-möjekleriniň 7 görnüşi 1999-njy ýylda çapdan çykan Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi

Muhammetgurban ORAZOW, ekožurnalist.
REPETEK — OÜNÝÄ DEREJESINDÄKIGÖZELLIK
Repetek Döwlet biosfera goraghanasy 1927-nji ýylyň Garaşsyzlyk aýynyň 27-sinde Gündogar Garagumuň ajaýyp gara ojar tokaýlaryny hem-de onuň daş-töweregindäki meýdanlary gorap saklamak üçin döredildi. Goraghananyň wezjpesine Garagumuň çägeli çölüniň aýratyn, ÖTjboluşly iiýtgeşik ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmek, goramak hem-de dikeltmek işleri girýär. Olardan başga-da, demir ýol duralgalarynyň, säginelgeleriň we öri meýdanlaryndaky guýularyň töwereklerini gök-bagçylyga öwürmäge uly iins berüýär.
Repetek goraghanasy Gündogar Garagumuň merkezi böleginde, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden 70 kilometr günortada, Amyderýa bilen Garagum derýalarynyň aralygynda, Repetek demir ýol stansiýasynyň ýanynda ýerleşýär. Goraghananyň meýdany 34 600 gektara deňdir.

Goraghana döredilmezden ozal bu ýerde Repetek çäge-çöl stansiýasy işleýärdi. Onuň düýbi 1912-nji ýylda belli geograf we syýahatçy P. P. Semýonow-Týan-Şanskiniň işjeň gatnaşmagynda tutulypdy. Merkezi Aziýanyň çöllerini öwrenmek ylmynyň düýbüni tutujy W.A.Dubýanskiý ylmy stansiýanyň açylmagyna ýakyndan kömek eden guramaçydyr we onuň ilkinji direktorydyr (1912-nji ýyldan tä 1928-nji ýyla çenli).

Ylmy stansiýa goraghana bilen bilelikde 1998-nji ýyla çenli işledi. Stansiýa ýapylandan soň goraghana Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyndan Tebigaty goramak ministrligine degişli edildi. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň hasabynda goraghana jemi 1941-nji ýyldan, şol sanda 1962-nji ýyldan dünýä belli Çöller institutynyň (häzirki wagtda Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty) bölümleriniň hasabynda boldy.

1979-njy ýylda Repetek goraghanasy halkara biosfera goraghanalarynyň hataryna goşuldy. Bu goralýan ýeriň serti, dünýä ekologiýa ulgamlarynyň esasy tipi bolup durýar. Şonuň üçin ol nesilleriň bähbidi üçin tebigaty gorap saklamak we ylmy gözlegleri geçirmek üçin gerekdir.

Soňky maglumatlara görä, Repetek goraghanasynda oňurgasyzlaryň 1343 görnüşi we

kiçi görnüşi hasaba alyndy. Repetegiň mör-möjekleriniň 7 görnüşi 1999-njy ýylda çapdan çykan Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi. Olara buýnuzganat empuziýa, hinçi murtlak çekirtge, Pawlowskiniň murtlak çekirtgesi, Uwarowyň çölçüsi, Sumakowyň çekirtgesi, wužžyldawuk antia tomzagy we türkmen burunlak tomzagy degişli.

Oňurgaly haýwanlaryň arasynda ýerde-suwda ýaşaýanlarynyň 1 görnüşi, süýrenjileriň 22 görnüşi bar, olaryň 2 görnüşi-zemzen we kepjebaş Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi. Kepjebaş Tebigaty Goramagyň Halkara Bileleşiginiň (TGHB) Gyzyl kitabyna | hem girizilendir.

Repetek goraghanasynyň guşlarynyň 202 görnüşinden 13 görnüşi (oturymly, höwürtgeleýän, gyşlaýan, uçup geçýän, göçüp-gidip ýören guşlardan) Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi. Olara bürgüt we çöl serçesi, ýylançy gyrgy, gajar we togdary, gyzgylt gotan, buýraly gotan, adaty syçançy, garaguş, ütelgi,sähra güwenegi, gyzylguş bezilltigi, hüwi degişlidir. Gajar, buýraly gotan, garaguş we sähra güwenegi TGHB-niň Gyzyl kitabyna girizildi. Goraghananyň süýdemdirijiler faunasy 29 görnüşi öz içine alýar we olardan 3 görnüşi—garagulak, keýik we oklykirpi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi.

Goraghanada kömelekleriň 197 görnüşi we kiçi görnüşi, toprak suwotularynyň 68 görnüşi, epifit lişaýnikleriň 4 görnüşi, baldagy ýaprakly mohlaryň 4 görnüşi, açyk tohumlylardan gnetopsidleriň 1 görnüşi we gülli ösümlikleriň hem 120 görnüşi bellidir.

Repetek çäge-çöl ylmy stansiýasynda we Repetek goraghanasynda uly ylmy-barlag işleri geçirildi. Ylmy barlaglaryň esasy netijeleri çap edilen 1000-den gowrak ylmy makalalarda, işlerde, ýygyndylarda we monografiýalarda öz beýanyny tapdy.

Düiii döwürde tebigy ösüşinde amatsyz ýagdaýyň döremegine garamazdan, Repetek goraghanasynda Gündogar Garagumuň ajaýyp garaojartokaýlary, sebitiň biologik dürlüliginiň esasy merkezi kanagatlanarly ýagdaýda goralyp saklanylýar.

Uly çäge ulgamlary, tümmek we aklaň çägeleri garaojarly jülge görnüşli peslikler bilen bilelikde ýeke-täk gorag ýygyndysyny-köp bolmadyk (30-a golaý wekil) keýigiň (jereniň) durnukly populýasiýasyny, seýrek guşlar bolan bürgüdiň, ýylançy gyrgynyň we çöl serçesiniň ýaşaýan ýerini emele getirýärler. Seýrek guşlaryň birnäçe görnüşi üçin goraghananyň ýerleri wagtlaýynça düşelge bolup hyzmat edýär. Repetek goraghanasynda seýrek mör-möjekleriň hem uly topary ýaşaýar. Bu ýer türkmen burunlak tomzagynyň ýeke-täk ýaşaýan ýeridir. Şeýlelikde, Repetek türkmen topragynda dünýä gözelliginiň bir ülüşi bolup saklanyp galypdyr.

Ylym we tehnika baradaky geňeşi

Advertisements

One Response

 1. Türkmenistan–bilimleriň we saglygyň ýurdy
  1-nji sent­ýabrda tä­ze okuw ýy­ly­nyň bi­rin­ji gü­nün­de paý­tag­ty­myz­da Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Şeý­le hem tä­ze ýaşaýyş jaý­la­ry­nyň bir­nä­çe­si we Ýo­kanç ke­sel­le­ri mer­kez­le­ri mü­di­ri­ýe­ti­niň bi­na­lar top­lu­my ula­nyl­ma­ga be­ril­di.
  Şol gün bi­ziň ýur­du­myz däp bo­ýun­ça şan­ly baý­ram­çy­ly­gy—Bi­lim­ler we ta­lyp ýaşlar gü­nü­ni bel­läp geç­di. Baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­la­ry­na mil­li bi­lim ul­ga­my­ny düýp­li öz­gert­me­giň başyny başlan Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow gat­naşdy.

  … Ir sä­her­den başlap paý­tag­ty­my­zyň Ar­ça­bil şaýo­lu­nyň ug­run­da ha­ky­ky uly baý­ram­çy­lyk ýag­da­ýy hö­küm sür­ýär. Şol ýer­de ak mer­me­re ör­tü­len, al­tyn wit­raž­lar bi­len be­ze­len Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň top­lu­my gu­rul­dy. Ol şähe­riň gü­nor­ta bö­le­gin­de eme­le gel­ýän aja­ýyp bi­na­gär­lik an­samb­ly­na saz­laşyk­ly goşulyp, türk­men top­ra­gyn­da tä­ze Gal­ky­nyş eý­ýa­myn­da bo­lup geç­ýän mö­hüm öz­gert­me­le­riň el bi­len dö­re­di­len sim­wo­ly­na öw­rü­len Aşga­ba­dyň ha­ky­ky be­ze­gi bol­dy.

  Mä­lim bolşy ýa­ly, Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Per­ma­ny­na la­ýyk­lyk­da dö­re­dil­di, ol ýa­py­lan Türk­men döw­let luk­man­çy­lyk ins­ti­tu­ty­nyň hu­kuk orun­tu­ta­ry bo­lup dur­ýar. Mil­le­tiň Li­de­ri­niň bu çöz­gü­di bi­ziň ýur­du­myz­da bi­li­mi we yl­my ös­dür­mä­ge, hü­när­li kadr­la­ry taý­ýar­la­ma­ga we şunuň bi­len bir­lik­de hä­zir­ki wagt­da hil taý­dan tä­ze sep­git­le­re çy­kan ýur­du­my­zyň sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­ny mun­dan beý­läk-de kä­mil­leşdir­mä­ge we döw­re­bap­laşdyr­ma­ga ägirt uly üns be­ril­ýän­di­gi­niň su­but­na­ma­sy­dyr. Paý­tag­ty­my­zyň gü­nor­ta­syn­da Kö­pet­da­gyň aja­ýyp dag etek­le­rin­de gur­lan, dün­ýä stan­dart­la­ry­nyň de­re­je­sin­de iň tä­ze en­jam­lar bi­len üp­jün edi­len hä­zir­ki za­man luk­man­çy­lyk mer­kez­le­ri­niň bir­nä­çe­si muňa aý­dyň şaýat­lyk ed­ýär. In­di­den beý­läk bu öz­bo­luşly luk­man­çy­lyk şäher­çe­si­niň top­lu­my­na ýo­ka­ry de­re­je­si öz adyn­dan bel­li bo­lan tä­ze ýo­ka­ry okuw mek­de­bi goşul­dy.

  Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­ne «Sag­lyk» mil­li mak­sat­na­ma­sy­ny dur­muşa ge­çir­mek­de we ýur­du­my­zyň sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my üçin ýo­ka­ry hü­när­li işgär­le­ri taý­ýar­la­mak­da mö­hüm orun de­gişli­dir. Ýo­ka­ry okuw mek­de­bin­de fa­kul­tet­le­riň 5-si–ke­sel be­je­riş, pe­di­at­ri­ýa, ke­sel­le­riň öňüni alyş, sto­ma­to­lo­gi­ýa we far­ma­sef­ti­ka fa­kul­tet­le­ri, 43 sa­ny ka­fed­ra, dip­lom­dan soňky bi­lim bö­lü­mi işle­ýär.

  Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti da­ba­ra gat­naşyjy­la­ry we onuň myh­man­la­ry­ny baý­ram­çy­lyk ly­ba­syn­da garşyla­ýar. Uni­wer­si­te­tiň öňün­dä­ki giň meý­dan­ça­ny öz­bo­luşly suw çüw­dü­rim­le­ri be­ze­ýär. Ýur­du­my­zyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ag­za­la­ry, Mej­li­siň, mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak eda­ra­la­ry­nyň, Türk­me­nis­tan­da res­mi taý­dan bel­le­nen dip­lo­ma­ti­k we­kil­ha­na­la­ryň we mis­si­ýa­la­ryň ýol­başçy­la­ry, daşary ýurt­ly myh­man­lar, şeý­le hem mil­li par­la­men­tiň de­pu­tat­la­ry, Umu­my­mil­li «Gal­ky­nyş» he­re­ke­ti­ne gir­ýän jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň, ha­bar be­riş se­rişde­le­ri­niň we­kil­le­ri baş bi­na­nyň mer­ke­zi gi­rel­ge­si­niň öňüne ýyg­nan­dy­lar.

  Da­ba­ra gat­naşyjy­lar Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­ni mä­hir­li we tüýs ýü­rek­den garşyla­ýar­lar. Mil­li ly­bas­da­ky gyz­lar döw­let Baştu­ta­ny­na gül des­se­le­ri­ni gowşur­ýar­lar.

  Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň gi­rel­ge­si­niň öňün­de otur­dy­lan mün­be­re geç­ýär. Mil­le­tiň Li­de­ri bu ýe­re ýyg­na­nan­la­ra ýüz­le­nip, hem­me­le­ri şu gün bel­le­nil­ýän Bi­lim­ler we ta­lyp ýaşlar gü­ni bi­len, şeý­le hem Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň da­ba­ra­ly açy­lyşy bi­len gut­la­dy. Döw­let Baştu­ta­ny­nyň bel­leýşi ýa­ly, bu okuw mek­de­bi­niň açyl­ma­gy Ga­raşsyz Wa­ta­ny­my­zyň mil­li se­ne­na­ma­sy­na al­tyn harp­lar bi­len ýa­zy­lar, onuň bi­na­lar top­lu­my bol­sa gün­sa­ýyn gö­zel­leşýän Aşga­ba­dy ýe­ne-de has be­zär.

  Bat­ly ga­dam­lar bi­len öňe bar­ýan eziz Di­ýa­ry­my­zy bi­lim­ler ýur­dy hök­mün­de dün­ýä de­re­je­si­ne çy­kar­mak, döw­re­bap bi­lim eda­ra­la­ry­ny, okuw mek­dep­le­ri­ni dö­ret­mek hem-de ylym­ly-bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyşly tä­ze nes­li ke­ma­la ge­tir­mek hä­zir­ki döw­rüň der­wa­ýys me­se­le­le­ri­niň bi­ri­dir di­ýip, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow sö­zü­ni do­wam et­dir­di.

  Dün­ýä­niň iň ösen ta­lap­la­ry­na la­ýyk gel­ýän, ýo­ka­ry bi­na­gär­lik de­re­je­sin­de gur­lan üç müň ta­lyp bi­lim al­jak bu Luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň bi­na­lar top­lu­my­nyň ulan­ma­ga be­ril­me­gi ýo­ka­ry bi­lim ul­ga­myn­da, şol san­da sag­ly­gy go­ra­ýyş ba­bat­da düýp­li öz­gert­me­le­riň üs­tün­lik­li do­wam et­me­gi­niň aý­dyň my­sal­la­ry­nyň bi­ri­dir di­ýip, mil­le­tiň Li­de­ri aýt­dy. Ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň okuw otag­la­ry dün­ýä bel­li kom­pa­ni­ýa­lar ta­ra­pyn­dan ön­dü­ri­len hä­zir­ki za­man en­jam­la­ry, okat­ma­gyň in­te­rak­tiw we mul­ti­me­di­ýa en­jam­la­ry bi­len üp­jün edi­len­dir. Fi­zio­lo­gi­ýa we bio­lo­gi­ýa okuw bi­na­la­ry, yl­my-bar­lag mer­ke­zi we dip­lom­dan soňky bi­lim bö­lü­mi, «Gal­ky­nyş» mer­ke­zi, ta­ryh mu­ze­ýi, baý ki­tap­ha­na­sy, umu­my­ýaşaýyş jaý­la­ry, mej­lis­ler we sport zal­la­ry top­lu­ma gir­ýär. Mah­la­sy, bu ýo­ka­ry okuw mek­de­bin­de ýo­ka­ry hü­när­li luk­man­la­ry, der­man­çy­lyk ug­run­dan ýo­ka­ry bi­lim­li hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak üçin äh­li şert­ler bar.

  Ýo­ka­ry okuw mek­de­bin­de luk­man­çy­lyk hü­nä­ri­niň ke­se­liň öňüni alyş we be­je­riş, pe­di­at­ri­ýa, sto­ma­to­lo­gi­ýa hem-de far­ma­sef­ti­ka ýa­ly esa­sy bäş ug­ry bo­ýun­ça oka­dy­lar. Bu ýer­de esa­sy ylym-bi­lim mer­kez­le­ri­niň bi­ri hök­mün­de ýur­du­my­zyň sag­ly­gy go­raýşy üçin ze­rur bo­lan hü­när­men­ler taý­ýar­la­ny­lar. Uni­wer­si­tet­de mil­le­ti­mi­ziň sag­ly­gy­ny go­ra­mak ug­run­da ja­ny-te­ni bi­len ha­lal zäh­met çek­ýän, öz kä­ri­ni ýü­rek­den söý­ýän luk­man­lar taý­ýar­la­nyl­ma­ly­dyr di­ýip, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti nyg­ta­dy.

  Döw­let Baştu­ta­ny ta­lyp­la­ra ýüz­le­nip, siz gel­jek­de Luk­man he­ki­miň pent-öwüt­le­ri­ni do­ly ber­jaý ed­ýän, luk­man­çy­lyk ka­sa­my­na we­pa­ly, kal­by ak ha­lat de­ýin pä­ki­ze, ök­de hü­när­men­ler hök­mün­de öz alyp bar­ýan jo­gap­kär­li işiňiz­de ýo­ka­ry ne­ti­je­ler ga­za­nyp, özüňizi gör­kez­me­li­siňiz di­ýip bel­le­di.

  Luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň hä­zir­ki ta­lyp­la­ry­nyň—gel­jek­ki hü­när­li luk­man­la­ryň öňün­de sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­ny ös­dür­mek we kä­mil­leşdir­mek bo­ýun­ça döw­let de­re­je­sin­de äh­mi­ýet­li ile­ri tu­tul­ýan we­zi­pe­le­ri çöz­mek we­zi­pe­si dur­ýar di­ýip, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti sö­zü­ni do­wam et­dir­di. Hut olar geç­mişde luk­man­çy­lyk yl­my­nyň düý­bü­ni tu­tup gi­den Abu Ali ibn Si­na, Se­ýit Ys­ma­ýyl Gür­gen­li, Mu­ham­met Gaý­maz Türk­men we beý­le­ki­ler ýa­ly mil­li luk­man­çy­ly­gy­my­zyň däp­le­ri­ni do­wam et­di­ri­ji­ler bol­ma­ly­dyr­lar.

  Bu ýe­re ýyg­na­nan­la­ry ýo­ka­ry mek­de­biň bi­na­lar top­lu­my­nyň da­ba­ra­ly açy­lyşyna gat­naşma­ga ça­gy­ryp, şu gün Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň Ýo­kanç ke­sel­le­ri mer­kez­le­ri mü­di­ri­ýe­ti­niň dü­zü­mi­ne gir­ýän beý­le­ki mö­hüm des­ga­la­ryň—Mer­ke­zi de­ri-we­ne­ro­lo­gi­ýa has­sa­ha­na­sy­nyň, In­çe­ke­se­li be­je­riş we öňüni alyş mer­ke­zi­niň, Mil­li AIDS-niň öňüni alyş mer­ke­zi­niň, Ýo­kanç ke­sel­le­ri be­je­riş-öňüni alyş mer­ke­zi­niň, Gan mer­ke­zi­niň, Mer­kez­leşdi­ri­len bar­lag­ha­na­nyň ula­nyl­ma­ga be­ril­jek­di­gi­ni bel­le­di. Bu hä­zir­ki za­man luk­man­çy­lyk eda­ra­la­ry­nyň işe gi­ri­zil­me­gi mil­li sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­ny mun­dan beý­läk-de kä­mil­leşdir­mä­ge ýar­dam eder.

  Mil­le­tiň Li­de­ri Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň açyl­ma­gy we şu gün da­ba­ra­ly ýag­daý­da bel­le­nip ge­çil­ýän Bi­lim­ler we ta­lyp ýaşlar gü­ni bi­len bu ýe­re ýyg­na­nan­la­ry ýe­ne-de bir ge­zek mä­hir­li gut­lap, hem­me­le­re berk jan sag­lyk, bagt we aba­dan­çy­lyk ar­zuw et­di. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti öz çy­kyşyny ta­mam­lap, ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň pro­fes­sor­la­ry­na we mu­gal­lym­la­ry­na ylym­da, ýo­ka­ry hü­när­li işgär­le­ri taý­ýar­la­mak­da tä­ze be­lent sep­git­le­ri ga­zan­mak­da üs­tün­lik­le­ri, ta­lyp­la­ra bol­sa ak ýü­rek­li oka­ma­gy, bu hü­nä­riň äh­li syr­la­ry­ny öz­leşdir­me­gi, Wa­ta­ny­my­za we hal­ky­my­za ak ýü­rek­den hyz­mat et­me­gi ar­zuw et­di.

  Tol­gun­dy­ry­jy pur­sat ge­lip ýet­ýär—Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň mer­ke­zi gi­rel­ge­si­ne bar­ýar we da­ba­ra gat­naşyjy­la­ryň şow­hun­ly el çar­pyşma­la­ry as­tyn­da sim­wo­li­ki len­ta­ny kes­ýär. Döw­let Baştu­ta­ny bi­na­nyň aja­ýyp ho­lu­na gir­ýär we uni­wer­si­te­tiň mej­lis­ler za­ly­nyň öňün­de ýer­leşen Mag­lu­mat­lar no­ka­dy­na ta­rap ug­ra­ýar hem-de onuň işi bi­len ta­nyşýar. Mag­lu­mat­lar no­ka­dy ýo­ka­ry okuw mek­de­bi we onuň inf­rast­ruk­tu­ra­sy ha­kyn­da is­len­dik mag­lu­mat­la­ry al­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär. My­sal üçin, ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň baş bi­na­syn­da rek­to­rat we de­ka­nat­lar, eda­ra ediş-ho­ja­lyk mü­dir­li­gi, in­ter­na­tu­ra, as­pi­ran­tu­ra we kli­ni­ki or­di­na­tu­ra, okuw, okuw-usu­ly­ýet we yl­my bö­lüm­ler, hal­ka­ra gat­naşyk­la­ry bö­lü­mi ýer­leşýär. Bu ýer­de ki­çi çap­ha­na, mu­zeý, «Gal­ky­nyş» mer­ke­zi, ki­çi we uly mej­lis­ler zal­la­ry, ka­fe­te­riý we beý­le­ki jaý­lar hem bar.

  Döw­let Luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň öz mu­ze­ýi hem bar, şol ýer­de Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň luk­man­çy­lyk ul­ga­myn­da ge­çi­ren işle­ri­ni jem­le­ýän öz­bo­luşly ar­hiw gaz­na­sy dö­re­di­lip­dir. Şon­da mil­le­tiň Li­de­ri­niň ta­lyp­lyk ýyl­la­ry­na de­gişli bo­lan res­mi­na­ma­lar, döw­let Baştu­ta­ny­nyň ýa­zan yl­my, şeý­le hem kurs we dip­lom işle­ri ýyg­na­lyp­dyr. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň okan ýyl­la­ryn­da ýa­zan yl­my re­fe­rant­la­ry hem mu­zeý­de gör­nük­li or­ny eýe­le­ýär.

  Şu ýer­de mil­le­tiň Li­de­ri Gurbanguly Berdimuhamedowyň my­na­syp bo­lan Hor­mat hat­la­ry, hal­ka­ra de­re­je­sin­dä­ki dip­lom­la­ry, alym­lyk de­re­je­si­ne gü­wä geç­ýän res­mi­na­ma­lar, döw­let Baştu­ta­ny­na gowşury­lan dür­li Hor­mat nyşan­la­ry ýer­leşdi­ri­lip­dir.

  Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň baş bi­na­sy­na gaý­dyp ge­lip, mej­lis­ler za­ly­na geç­ýär. Şol ýer­de da­ba­ra gat­naşyjy­lar — Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Başly­gy­nyň orun­ba­sar­la­ry, Mej­li­siň başly­gy, yl­my işgär­ler, ýo­ka­ry mek­de­biň mu­gal­lym­la­ry we ta­lyp­la­ry ýyg­nan­dy­lar.

  Bu ýer­de mil­le­tiň Li­de­ri Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň il­kin­ji alym­lar geňeşini ge­çir­di.

  Da­ba­ra gat­naşyjy­lar, ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň ta­lyp­la­ry we mu­gal­lym­la­ry bi­len mä­hir­li hoşlaşyp we hem­me­le­ri şan­ly wa­ka bi­len ýe­ne bir ge­zek gut­lap, mil­le­tiň Li­de­ri açyl­ma­ga taý­ýar edi­len beý­le­ki des­ga­la­ra-sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­nyň işgär­le­ri üçin gur­lan ýo­ka­ry amat­lyk­ly we otag­la­ry­nyň ýer­leşişi go­wu­lan­dy­ry­lan be­lent ýaşaýyş jaý­la­ry­na ta­rap ug­ra­dy.

  Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti tä­ze ja­ýy göz­den ge­çir­mek bi­len öý­le­riň bi­rin­de bol­dy. Bag­ty­ýar öý eýe­le­ri döw­let Baştu­ta­ny­ny ägirt uly şat­lyk bi­len garşyla­dy­lar. Mil­le­tiň Li­de­ri ýaşaý­jy­la­ry jaý to­ýy bi­len mä­hir­li gut­lap, ola­ra maşga­la aba­dan­çy­ly­gy­ny, bag­ty we yla­laşyk­ly ýaşama­gy ar­zuw et­di.

  Da­ba­ra gat­naşyjy­lar bi­len hoşlaşyp, döw­let Baştu­ta­ny öz aw­to­mo­bi­li­ne mün­di we şu gün açyl­ma­gy me­ýil­leşdi­ril­ýän—Aşga­bat­da gur­lan Ýo­kanç ke­sel­le­ri mer­kez­le­ri mü­di­ri­ýe­ti­niň bi­na­lar top­lu­my­na baryp gördi.

  Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ýo­kanç ke­sel­le­ri mer­kez­le­ri­niň mü­di­ri­ýe­ti­niň esa­sy gi­rel­ge­si­ne bar­ýar we da­ba­ra­ly ýag­daý­da sim­wo­li­ki len­ta­ny ke­sip, Ýew­ro­pa­nyň esa­sy önüm ön­dü­ri­ji­le­rin­den ge­ti­ri­len iň tä­ze luk­man­çy­lyk teh­ni­ka­sy bi­len üp­jün edi­len hä­zir­ki za­man mer­kez­le­riň 6-sy­ny özün­de jem­le­ýän tä­ze top­lu­myň bi­na­la­ry­ bilen tanyşdy.

  Mü­di­ri­ýe­tiň dü­zü­mi­ne ýo­kanç ke­sel­le­ri­ni be­je­riş we öňüni alyş mer­ke­zi, in­çe­ke­se­li be­je­riş-öňüni alyş mer­ke­zi, mer­ke­zi de­ri-we­ne­ro­lo­gi­ýa has­sa­ha­na­sy, mer­kez­leşdi­ri­len bar­lag­ha­na, gan mer­ke­zi, SPID-iň öňüni alyş mil­li mer­ke­zi gir­ýär.

  Döw­let Baştu­ta­ny ke­sel­le­ri anyk­la­ýyş bö­lü­min­de tä­ze öz­bo­luşly ab­zal bo­lan fib­ros­ka­nyň işi bi­len ta­nyşýar. Bag­ryň ke­se­li­ni anyk­la­mak üçin Fran­si­ýa­da ön­dü­ri­len bu ab­zal Mer­ke­zi Azi­ýa se­bi­tin­de il­kin­ji ge­zek hö­dür­len­ýär. Mun­dan başga hem mer­kez müşde­ri­le­riň howp­suz şert­le­ri­ni üp­jün et­mek üçin ze­rur teh­ni­ka bi­len en­jam­laşdy­ry­lyp­dyr. Ýo­kanç ke­sel­li nä­sag­lar üçin izol­ýa­tor­lar hem göz öňün­de tu­tu­lan­dyr, şol nä­sag­la­ryň ýa­ny­na gel­ýän­ler bol­sa olar bi­len do­mo­fon ara­gat­naşygy ar­ka­ly ha­bar­laşyp bi­ler­ler.

  Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti göz­den ge­çir­me­gi ta­mam­lap, Hor­mat­ly myh­man­la­ryň ki­ta­byn­da ýa­dy­gär­lik ýaz­gy­sy­ny gal­dyr­ýar. Ýo­kanç ke­sel­le­ri mer­kez­le­ri mü­di­ri­ýe­ti­niň işgär­le­ri­niň, türk­men sag­ly­gy go­raýşynyň äh­li işgär­le­ri­niň adyn­dan mil­le­tiň Li­de­ri­ne ýa­dy­gär­lik sow­ga­dy gowşuryl­ýar.

  Döw­let Baştu­ta­ny da­ba­ra gat­naşyjy­lar bi­len mä­hir­li hoşlaşyp, tä­ze luk­man­çy­lyk top­lu­my­nyň äh­li işgär­le­ri­ne üs­tün­lik­li işle­me­gi ýe­ne-de bir ge­zek ar­zuw et­di.

  Agşam Wa­ta­ny­my­zyň gül­läp ös­me­gi­niň ha­ty­ra­sy­na we Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş sag­ly­gy­na toý sa­da­ka­sy be­ril­di.
  (TDH).
  Zaman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: