Germaniýada okamak isleýänlar üçin

studentsGermaniýa
Germaniýa 80 milýondan gowrak ilaty, Türkmenistandan biraz kiçiräk tutýan meýdany, trilýonlarça dollarlyk ykdysadyýeti bilen diňe bir ýerleşýän ýeri bolan Ýewropada däl eýsem dünýäde-de gaty uly ähmiýete eýe bolup durýar. Bizi gyzyklandyrýan mesele bolsa bu döwletiň bilim ulgamy we biziň döwletimiziň raýatlarynyň bu döwletde okama mümkinçilikleridir. Ýöne esasy meselämize geçmezden ozal Germaniýa barada gysgaça maglumatlary owrenmek peýdaly bolar.

Ilaty
Takmynan 82 milýon ilaty bolup aglabasyny germanlar düzýär.

Tutýan meýdany
357,021 km² bolup tokaýlyk meýdanlara baý bolan bir ülke, hatda gara tokaýlyklar diýilýän meşhur tokaýlyk zolaklary bar. Germaniýanyň 16 sany welaýaty bar.

Dili
Döwletiň esasy dili german dili bolsa-da 16 welaýatyň hersiniň özüne mahsus bolan bir şiwesi bar. Bu günlerde halkyň aglabasy iňlis dilini bilýär.

Ykdysadyýeti
Germaniýa gaty ösen ýokary senagata eýe bir döwlet bolup, ABŞ we Ýaponiýadan soňra dünýaniň 3-nji uly ykdysadyýeti bolup durýar. Ykdysady ululygy: $2.89 trilliýon.

Ylym
Germaniýada berilýan bilimiň derejesi ýokary derejededir we dünýaniň ähli ýerinde tanalýar.Bu döwletde 300-den gowrak unwersitet bolup, okap bolmajak ugur ýok diýen ýalydyr. Bizi esasy gyzyklandyrýan ugurlaryň bolsa hemmesi bar diýsek ýalňyşmasak gerek. Uniwersitet derejesinde bilimini alanlar üçin Master we Doktorlyk derejesinde (ikinji derejede ýa-da ýokary derejede) bilim almak hem mümkin we bu işi aňsatlaşdyryp döwletiň dünýädäki ornyny pugtalaşdyrmak üçin Germaniýada soňky ýyllarda birnäçe iňlis dilinde halkara derejesinde Masterlik we Doktorlyk okuw programmalary açylmaga başlady. Indi iň esasy meselä geçeliň ýagny bu döwletdeokamak üçin nämeler gerek.

Okuw
Uniwersitetler barada içgin maglumatlar almak isleýänler Germaniýanyň daşary ýurtly bilim adamlarynyň Germaniýada okamasyny goldaw berýän gurluş bolan DAAD-yň internet sahypasyna www.daad.de salgysynda seredip bilerler, bu maglumatlar birnäçe dilde berlipdir.

   1. Uniwersitet derejesinde okuw.

    * Uniwersitetlerde uniwersitet derejesinde, ýagny birinji dereje bilim hem diýilýän bakalawr derejesi, bilim almak üçin german dilini bilmek gerek.

   1. Uniwersitet soňrasy okuw (Ikinji dereje okuw)

    * Gaty köp uniwersitetlerde iňlis dilinde ikinji derejedäki okuw berilmäge başlandy Germaniýada we bularyň sany ileride has hem artar. Elbetde german dilinde hem okamak mümkin.
    * Aşgabatda TOEFL iňlis dili synagyny alyp bilersiňiz we bu synagyň netijeleri 2 yýl boýunça geçerlidir.

   1. Umumy maglumatlar

Aşakda käbir kişileri gyzyklandyryp biljek soraglara jogap berilendir. Bu maglumatlaryň hemmesi diýen ýaly DAAD-yň Internet sahypalaryndan alyndy.

S: Germaniýada okamak üçin birinji ugramagym gerek bolan internet salgysy haýsy salgy?
J: www.daad.de

S: Germaniýada haýsy derejelerde bilim berilýär?
J: Bakalawr, Master we Doktor derejeleri we biziň öňki SSSR döwründäki diplom diýilýän (entägem diplom diýýäris) Diplom derejesi bilen Magister derejesi berilýär. Soňky iki dereje 2010-njy ýyla çenli mümkin ondan soňra bu derejelerde okuw bermezlik maksady bar Germaniýanyň. 2007 ýylynyň başynda german rektorlar konferensiýasyndan alynan maglumatlara görä uniwersitetlerde we ýokary okuw mekdeplerinde 23000 sany professor bolup, 8865 sany birinji dereje (bakalawr) berýän kurs bar we 2807 sany hem ikinji dereje (Masterlik, Doktorlyk we Doktorlyk soňrasy okuw derejesi) berýän kurs bar.

S: Germaniýada okamak üçin näçerek gözden çykarmak gerek?
J: Ilçiligiň wiza bermesi üçin her aýlygyna iň azyndan 500 ýewro gerek, bu-da ýylda 6000 ýewro diýmek bolýar.

S: Bu pul gaty köp dälmi?
J: Dogry biziň üçin bu uly pul, ýöne bu işiň başga ýollary-da bar.

S: Başga nahili ýollar bar?
J: Stipendiýalar: Mysal üçin ikinji derejeli okuw programmalary üçin Türkmenistanlylar üçin 51 sany DAAD-yň daşynda we 13 sany hem DAAD-yň öz stipendiýasy bar.

S: Bu stipendiýalaryň hemmesi okuwyň soňuna çenli berilermi?
J: Bu stipendiýalaryň hemmesi okuw üçin däl, mysäl üçin käsi diňe ýaz döwründe 3 aýlyk okuw üçin berilýär. Ýöne umuman aýdanda birnäçe mümkinçilikler bar.

S: German dilini men nähili derejede bilmeli?
J: TestDaF diýilýän synagy geçjek derejede bilmeli. Giňişleýin maglumat üçin Aşgabatdaky german ilçihanasyndan maglumat edinilip biliner. Gysgaça okanyňy aňlap we düşündirip bilseň ýeterlikli bolar.

S: Haýsy şaherlerde okamak amatly?
J: Bize görä, meniä pikirimçe köp kişä görä, kiçi şäherler has amatly bolup durýar. Çünki bu döwletde öý kireýleri gaty gymmat bolup bilýär uly şäherlerde, belki-de kiçi şäherleriň iki essesi bolup biler.

S: Uniwersitetleriň abraýy barada agzaldy, nädip uniwersitetleriň abraýy barada öwrenip bilerin?
J: Uniwersitetleriň abraýy bölüme görä üýtgäp biler, munuň üçin iň gowusy www.daad.de salgysyna ugrap giňişleýin maglumatlar edinmek.

S: Ýaşar ýaly ýeri gaýtmazdan öň nädip tapyp bilerin?
J: Uniwersitetleriň sahypalarynda bu barada giňişleýin maglumatlar berilýär we mundan başga-da bu iş bilen meşgul bolýan ýörite kişiler bar olara kömek soramak iň dogry karar, çünki her şähere görä ýagdaýlar üýtgäp bilýär. Bulardan başga-da www.studentenwerke.de salgysyna girip umumy maglumat edinip bilersiňiz.

S: DAAD hakynda giňişleýin maglumat nireden edinip bilerin?
J: Aşgabatdaky german ilçihanasyndan. Elbetde Internetde rus dilinde hem ýeterlik derejede maglumat bar.

S: Germanlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy nirede ýerleşýär?
J: Aşgabadyň “Ak Altyn” myhmanasynda.

Peýdaly maglumatlar

    * Uniwersitetleriň Internet sahypalaryny DAAD-yň sahypasyndan tapyp gerekli dokumentleri owrenip bilersiňiz we bu dokumentleri görkezilen salga dokumentleriň alynma wagty gutarmazdan iň azyndan bir hepde öň ýetirjek boluň. Çünki gija galyp gelen dokumentlere seredilmeýär.
    * Seçjek ugruňyz ýaly seçjek uniwersitetiňiz hem möhümdir. Çünki dünýäniň köp ýerinde bolşy ýaly bu ýerde-de abraýly uniwersitetlere dokumentleriň kabul bolma ähtimallygy azalyp biler. Onuň üçin bir däl-de birnäçe uniwersitete dokument ibermek dogry kararmyka diýýän.
    * Mümkin boldugyndan öňki federal Germaniýada uniwersitet seçmek dogry bir karar.
    * Dokument tabşyrýan kişiniň esasan hem inženerlik ugurlaryna kabul alynma ähtimallygy ýokary. Lukmançylyk ugruna girme ähtimallygy welin az, ýöne bu mümkin däl diýmek däl.
    * Fachhochschule türkmen diline käwagtlar uniwersitet diýilip terjime edilse-de, bu ýalňyşdyr. Eger mümkin bolsa okamak üçin uniwersitet seçiň Fachhochschule bolmasa gowy bolar.

Ulanylan çeşmeler

   1. Wikipedia: www.wikipedia.org
   2. DAAD: www.daad.de
   3. “Deutschland” žurnaly: www.magazine-deutschland.de

çeşme : Bayjan

2 Responses

 1. Тромбофлебит

  Тромбофлебит – это осложнение варикозного расширения вен нижних конечностей.

  В результате варикозного расширения вены, воспаляется стенка вены и замедляется
  кровоток по венам. Это служит причиной для образования тромбов. Тромб
  представляет собой агрегат из клеток крови.

  Больных беспокоят боли разной силы в пораженной конечности. При этом шкура
  над расширенной веной красного цвета и болезненна при ощупывании. Конечность
  отекает.

  Покраснение кожи над пораженным сосудом, отличительно для первых дней заболевания,
  к 6-7-му дню шкура приобретает сначала синюшный, а затем коричневатый оттенок.

  Лечение тромбофлебита
  Большинство больных с тромбофлебитом могут лечиться дома. Неотложная госпитализация
  в хирургические стационары (желанно в специализированные сосудистые отделения)
  необходима, когда возникает угроза перехода тромбоза на глубокие вены конечности.
  Такие больные обязаны быть оперированы в экстренном порядке.

  Режим обязан быть активным. Ошибкой следует признать назначение постельного
  режима, поскольку деятельность мышечно-венозной помпы голени обеспечивает интенсивный
  кровоток в глубоких венах, препятствуя развитию в них тромбоза.

  В первые дни заболевания конечность перебинтовывают эластическими бинтами.
  По мере стихания воспаления используют медицинский трикотаж – гольфы, чулки
  или колготы.

  Фитотерапия тромбофлебита проводится на фоне медикаментозного лечения.

  Внутрь рекомендуются фитосборы следующего состава:

  корень аира, почки березы, травка донника, кожура ивы, лист мать-и-мачехи,
  травка пустырника, травка череды – поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки предварительно измельченного (в кофемолке
  или мясорубке) сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3 раза в день. Курс 1,5-2 месяца.
  лист брусники, плоды каштана конского, корень девясила, цветки календулы,
  травка лабазника, травка репешка, травка чабреца – поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки предварительно измельченного (в кофемолке
  или мясорубке) сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3 раза в день. Курс 1,5-2 месяца.
  трава спорыша, цветки клевера, корень одуванчика, лист мать-и-мачехи, травка
  пустырника, цветки ромашки, створки фасоли, корень или травка цикория, травка
  чистотела – поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки предварительно измельченного (в кофемолке
  или мясорубке) сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3 раза в день. Курс 1,5-2 месяца.
  корень аира, корень девясила, цвет каштана конского, травка донника, кожура или ягоды калины, лист
  подорожника, травка хвоща полевого – поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки предварительно измельченного (в кофемолке
  или мясорубке) сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3 раза в день. Курс 1,5-2 месяца.
  лист березы, кожура ивы, травка донника, цветки клевера, лист
  малины, корень одуванчика, корень первоцвета, створки фасоли – поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки предварительно измельченного (в кофемолке
  или мясорубке) сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3 раза в день. Курс 1,5-2 месяца.
  лист брусники, травка спорыша, цветки календулы, лист манжетки, кожура ивы, плоды каштана конского, лист подорожника,
  травка хвоща полевого – поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки предварительно измельченного (в кофемолке
  или мясорубке) сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3 раза в день. Курс 1,5-2 месяца.
  Взять по 50 г цветков и листьев акации белой, залить 400 мл водки и требовать в стеклянной посуде в темном месте 12 дней, периодически встряхивая. Параллельно поставить приготовляться иную настойку: 1 часть травы арники и 10 долей 70% спирта, требовать 12 дней в темном месте. Через 12 дней обе настойки процедить и соединить. Полученный состав втирать в пораженные области 2-3 раза в день. Курс 20-25 дней.
  Сборы трав могут применяться в сочетании с иными лекарствами.

  Улучшение при фитотерапии наступает через 2-3 недели регулярного приема трав.
  Перед тем, как принимать тот
  или иной сбор, желанно ознакомиться с противопоказаниями к травкам, входящим
  в состав этого сбора в травнике.

  Местную фитотерапию тромбофлебита мазями или примочками начинают с осмотрительностью
  с первых дней хвори. Приготовление мазей: 3 столовые ложки измельченного в
  порошок сбора залить 100 мл кипятка, кипятить на малом огне при постоянном помешивании
  5 минут, смешать с растопленным внутренним свиным жиром (можно заменить сливочным
  маслом) и растительным маслом по 75 грамм, остудить, беречь в холодильнике.

  Для мазей и примочек рекомендуются следующие фитосборы:

  корень горца змеиного, травка донника, цветки календулы, цветки клевера,
  зёрна льна, лист мяты, корень одуванчика, цветки ромашки, травка чистотела,
  лист эвкалипта – поровну
  трава зверобоя, травка лабазника, лист манжетки, корень первоцвета, травка
  полыни, травка череды – поровну
  трава донника, цветки клевера, корень лопуха, лист малины, травка репешка,
  травка чабреца, травка татарника – поровну
  цветки клевера, лист мать-и-мачехи, шишки ольхи, лист подорожника,
  травка череды, травка чистотела – поровну
  корень горца змеиного, зёрна льна, травка полыни, лист эвкалипта – поровну
  трава зверобоя, цветки календулы, цветки лабазника, лист манжетки, лист
  мать-и-мачехи, цветки ромашки, травка цикория – поровну
  Мазь нанести толстым слоем на пораженную область, покрыть двумя слоями бинта,
  одним слоем полиэтилена и забинтовать. Менять повязки 3 раза в день. Мази из
  целебных растений можно сочетать с официнальными мазями (гепариновой, троксевазиновой
  и др.)

  Примочки готовят также, как и фитосборы для приема внутрь, только количество
  воды берут в 2 раза меньше. Применение: настоем смачивают сложенную в 4-6 слоев
  марлю, слегка отжимают и прикладывают на пораженную поверхность, покрыв полиэтиленом
  и зафиксировав бинтом. Примочки менять 2-3 раза в день.

 2. […] Turkmenistan, By Dr. Hangeldi OWNUKTürkmen döwlet lukmançylyk instituty – Aşgabat şäheriGermaniýada okamak isleýänlar üçinGlobal ýylylygyń […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: