Türkmen Medikal, Saglyk, Facebook

Salam, dostlar, türkmen ildeşler, hormatly lukman işdeşler,

1. Habarlydyrsyňis köp wagt bäry ”Türkmen Medikal” medisina we ylym barada täzelik goýmaýar (koma giren ýaly!). Şoň üçin häzyrky wagtda syz gadyrdanlar, saglyk baradaky maglumatlary türkmen dilinde beýan edýän saýta (Saglyk) bariň. Saglyk saýty : www.saglyk.info

Saglyk

2. Dr. Abdulwaahab Hajiserdar bilrn dostlary, kärdeşlery we kursdaşlary, habarlaşmak uçin oň Facebookyna baryb bilerle. Facebook diňe doslyk aragatnaşyk uçindyr.

Dr. Abdulwaahab Hajiserdar

Sag bolyň, hormat bilen: Türkmen Medikal

иркутские туркмени

Предыстория

Ученые предполагают, что в доисторические времена территория Туркмении была населена неандертальцами, поскольку обнаружены следы их пребывания близ селения Гаурдак, на склонах горы Большая Балахана (Чарджоуская область, ныне Лебапский велаят)[1] По мнению других ученых, неандертальцы обитают на территории Туркмении до сих пор.

Continue reading

Beý­ni öý­jük­le­ri­ni hem çal­şyp bol­jak­dy­gy­ny ýü­ze çy­kar­dy­lar

Nerw öý­jük­le­rin­de tä­ze dö­wür

Beý­ni adam­la­ryň be­den­le­rin­de iň mö­hüm we­zi­pä­ni ama­la aşyr­ýan ag­za­dyr. Äh­li duý­gy we dü­şün­jä­mi­zi do­lan­dyr­ýan beý­ni öý­jük­le­rin­de tä­ze dö­wür baş­la­jakdy­gy­nyň il­kin­ji uç­gun­jyk­la­ry dö­re­di.

ABŞ-nyň Gar­ward uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry ge­çi­ren yl­my bar­lag­la­ryn­da beý­ni öý­jük­le­ri­ni hem çal­şyp bol­jak­dy­gy­ny ýü­ze çy­kar­dy­lar. Sag­dyn sy­çan­lar­da ge­çi­ren yl­my bar­lag­la­ryn­da hü­när­men­ler kä­bir has­sa­lyk­la­ryň be­jer­gi­si­niň ama­la aşy­ryp bol­jak­dy­gy­ny gör­dü­ler. Dowamy

Türkmenistanda çilimkeşlige garşy göreş boýunça çäreleriň planyny tassyklady

Çilimkeşlige garşy göreş plany tassyklandy

Nazar Hudaýberdi

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda 2012-1016-njy ýyllar üçin çilimkeşlige garşy göreş boýunça çäreleriň planyny tassyklady. Plan 2012-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda geçirilen giňişleýin hökümet maslahatynda tassyklandy.Hökümet maslahatynda kabul edilen “2012-2016-njy ýyllar üçin çilimkeşlige garşy göreş boýunça çäreleriň plany” bilen bagly “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetiniň 21-nji we 26-njy ýanwar sanlarynda iki sany baş lukmanyň çykyşy çap edildi. Dowamy

Onkologik keselleriň ýüze çykmasy

Onkologik barlag
Dr. Serdar Gulgeldiýew
Täze ýylyň öň ýanyndaky aýlarda Türkmenistanda ýaş-u-garry aýallaryň ählisini aýal ugry boýunça barlagdan geçirmek hökmany çärä öwrüldi.
«Ýekeje aýal maşgala hem barlaga barman galmaly däldir» diýip, ýurduň oba-şäherleriniň maşgala lukmanlary öz garamagyndaky maşgalalara ýeke-ýekeden tabşyryp çykdylar. Barlaglar häzirki günlere çenli dowam edýär.
«Bu barlagyň sebäbi soňky döwürlerde aýallaryň ýatgylarynda onkologik keselleriň ýüze çykmasynyň köpelýänligi üçindir» diýip, lukmanlar barlagyň sebäbini düşündirýärler. Dowamy

Alym­la­ryň bir to­pa­ry ke­se­li tä­ze­den be­je­rip bol­ýan ýu­ka­jyk na­no­per­de­le­ri ýa­sa­dy­lar

DİŞ A­GY­RY­NYŇ EMI TA­PYL­DY
Ýa­kyn­da alym­la­ryň bir to­pa­ry ke­se­li tä­ze­den be­je­rip bol­ýan ýu­ka­jyk na­no­per­de­le­ri ýa­sa­dy­lar. Diş luk­man­çy­ly­gy ba­ra­da­ky geň ha­ba­ry http://www.giz­mag.com saý­tyn­da oka­mak müm­kin.
Ýum­şak do­ku­ma­lar­dan yba­rat bo­lan diş ýol­ja­gaz­la­ry di­şiň bir bö­le­gi bo­lup, ol di­şiň mer­ke­zin­de ýer­leş­ýär. Di­şiň iş­jeň­li­gi­ni ama­la aşyr­ýan nerw­ler we gan aý­la­nyş da­mar­la­ry bu ýol­ja­ga­zyň üs­tün­den geç­ýär­ler. Diş ýol­ja­gaz­la­ry­nyň ýum­şak do­ku­ma­la­ry­na ýa-da nerw­le­re ýe­ten ze­per di­şiň çiş­me­gi­ne ýa-da so­wuk­la­ma­gy­na ge­tir­ýär. Diş çiş­me­si, so­wuk­la­ma bol­sa ýa­kyn­da ýer­le­şen do­ku­ma­la­ry za­ýa­lap bil­ýär. Dowamy

Epidemiologiý we inçekeseliň köp dermanlara durnukly görnüşiniň ýüze çykarylmagy we üstünlikli bejerilmeginiň usullary

Inçekeseliň köp dermanlara durnukly görnüşiniň üstünlikli bejerlişiniň effektiw usuly
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş baradaky agentligi “Inçekeseliň köp dermanlara durnukly görnüşiniň üstünlikli bejerlişiniň effektiw usuly” atly Jemgyýetçilik aragatnaşyklarynyň maksatnamasynyň başlanýandygyny we oňa kabul edilişigiň açykdygyny habar berýär. Jemgyýetçilik aragatnaşyklary Türkmenistanyň hünärmenleri üçin niýetlenen medeni we hünär taýdan alyş çalyş maksatnamasydyr. Maksatnamanyň 2011-nji ýylyň bahar paslynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýeňijileri üç hepdelik okuwa gatnaşarlar. Dowamy

Türkmen Medikal 2011-njy ýyla çenly

Dowamy

Täze JEOL, JEM-ARM200F elektron mikroskopy maddalary 20 million esse çenli ulaldyp bilýär

Dünýäniň iň kuwwatly mikroskopy işläp başlady
Ýazan: Batyr BATYROW
San-Antonioda Tehas uniwersitetiniň labaratoriýasynda (University of Texas at San Antonio, UTSA) täze JEOL, JEM-ARM200F elektron mikroskopy maddalary 20 million esse çenli ulaldyp bilýär, bu hem şuwagt dünýäniň iň kuwwatly mikroskopy bolup durýar.
Bu enjamy taýýarlanlar, täze ylmy guralyň kömegi bilen alymlar rak we beýleki howply keselleri bejermekde ep-esli öňe gidişligi gazanarlar diýip umyt edýärler. Dowamy

Adamyň beýni elmydama elektrik impulslary döredýär

Intel kompaniýasynyň täze tehnologiýasy ulanyjynyň pikirlerini okar we olary ekranyň ýüzüne çykarar
Ýazan: Nury Meläýew
Intel kompaniýasynyň täze tehnologiýasy ulanyjynyň pikirlerini okar we olary ekranyň ýüzüne çykarar.Intel kompaniýasynyň oýlap tapyjylary täze sistemanyň işleýän nusgasyny görkezdiler. Bu sistema hakykatdan-da ulanyjynyň pikirlerini okaýar. Funksional magnit-rezonans skanere esaslanýan bu sistema Pittsburg we Karnegi-Mellon uniwersitetleriniň alymlary bilen bilelikde döredildi. Dowamy

Nanobölejikler birwagtda birnäçe täsir ediji serişdeleriň molekulalaryny geçirmäge ukyply

Magnitlenen nanobölejikler dermanlary eltýärler
Ýazan: Batyr BATYROW
Magnit meýdany we demir düzümli nanobölejikler dermanlary gan aýlanyş damarlaryň zeper ýeten ýerlerine elter.  Ýöne, munuň üçin ilki bilen damara poslamaýan polatdan giňeldiji guraly goýmaly. Dowamy

Şepagat uýalary medisina ulgamyna örän zerur gerek.

Serdar Gulgeldiýew
Şepagat uýalary lukmanyň sag goly diýsek, ýalňyşmasak gerek. Sebäbi lukman näsagy gözden geçirýärkä näsaga degişli «näsaglyk depderçesini» gözläp tapýan hem, depderçä lukmanyň näsaga içmegi tabşyrýan dermanlarynyň atlaryny ýazýan-da, näsagyň dermanhanalardan almaly dermanlary üçin resept ýazýan-da şepagat uýasy. Näsaglara paýlanýan dermanlary paýlaýan, olara sanjymlary urýan, gerekli kabinetlere ugrukdyrýan — şepagat uýasy. Şepagat uýasy bolmadyk ýagdaýda lukmanyň hut sag goly gopan ýaly, ol işlän çagy örän aljyraňňylyga düşýär. Dowamy

Çi­li­mi taş­la­mak is­le­ýän­ler üçin go­wy pur­sat

Şu gün­ler­de do­wam ed­ýän ora­za gün­le­rin­de çi­lim­keş­le­riň çi­li­mi taş­la­mak­la­ry üçin iň go­wy pur­sat­dy­gy ha­bar be­ril­di. Hü­när­men­ler çi­lim­keş­le­riň bu pur­sat­dan peý­da­lan­mak­la­ry­ny ma­s­la­hat ber­ýär­ler. Bu ýo­wuz be­la­dan dyn­mak is­le­ýän ýa-da mu­nuň er­bet ta­rap­la­ry­ny du­ýup baş­lan adam­la­ryň agyz bek­läp, çi­lim­den hem ga­ça du­rup bil­jek­dik­le­ri ha­bar be­ril­di. Tür­ki­ýä­niň Sü­leý­man De­mi­rel uni­wer­si­te­ti­niň luk­man­çy­lyk fa­kul­te­ti­niň bö­lüm mü­di­ri pro­fes­sor, dok­tor Ah­met Ak­ka­ýa ora­za aýyn­da çi­lim­den ga­ça dur­ma­gy en­dik edi­nip, ora­za­dan soň­ra hem bu go­wy en­di­gi do­wam et­di­rip bol­jak­dy­gy­ny aýd­ýar. Dowamy