“Türkmen Medikal”-başdan bu güne çenli

Kanadada okamak isleýänlar üçin

Ýurduň ady: Kanada
Ýerleşýän ýeri: Demirgazyk Amerika
Paýtagty: Ottawa
Meýdany: 9 milýon 984 müň 670
Ilaty: 34 milýondan gowrak
Dili: Iňlis we Fransuz dilleri
Ykdysatyýeti: Ösen ykdysadyýeti bar. Näme üçin bu döwletde okuw?: Iňlis dilini öwrenmek üçin amatly döwlet .Asuda we demokratiki döwlet .Ýokary hilli uniwersitetleri bar .Daşary ýurtlylaryň sany köp
Dowamy

Angliýada okamak isleýänlar üçin

Angliýada ýokary okuw okamak barada maglumat Ýurduň ady: Angliýa
Ýerleşýän ýeri: Günbatar-Demirgazyk Ýewropa
 Meýdany: 244 müň 820 km2
 Ilaty: 61 milýon 100 müňden gowrak (2009-njy ýylyň hasaplaryna görä)
 Paýtagty:London
 Dili: Iňlis dili
 Ykdysatyýeti: Ösen ykdysadyýeti bar. Kişi başyna düşýän ýyllyk puluň mukdary boýunça dünýäde öňki orunlarda durýar. Dowamy

Rumyniýada okamak isleýänlar üçin

Rumyniýada okuw okamak barada maglumat Ýurduň ady:Rumyniýa
Ýerleşýän ýeri:Gündogar Ýewropa
Meýdany: 238 müň 391 km2 (Ýewropanyň 7%-ni tutýar)
Ilaty: 21 milýon 500 müňden gowrak (2009-njy ýylyň hasaplaryna görä)
Paýtagty: Buharest
 Dili:Rumin dili (latyn diller toparyna girýär)
 Ykdysatyýeti:Ösüp barýan ykdysadyýeti bar.
Dowamy

Irlandiýada okamak isleýänlar üçin

Irlandiýada okuw okamak barada maglumat Ýurduň ady:
 Irlandiýa
 Ýerleşýän ýeri: Günbatar-Demirgazyk Ýewropa
 Meýdany: 81 müň 638 km2
 Ilaty: 6 milýon 300 müňden gowrak (2009-njy ýylyň hasaplaryna görä)
 Paýtagty: Dublin
 Dili: Irland we Iňlis dilleri
 Ykdysatyýeti: Ösen ykdysadyýeti bar. Kişi başyna düşýän ýyllyk puluň mukdary boýunça dünýäde öňki orunlarda durýar. Dowamy

Belgýada okamak isleýänlar üçin

Ýurduň ady: Belgiýa
Ýerleşýän ýeri:Günbatar Ýewropa
Meýdany: 30 müň 528 km2
Ilaty: 10 milýon 665 müňden gowrak (2008-njy ýyldaky çaklamalara görä)
Paýtagty: Brýussel
Dili: Fransuz dili, Golland dili we German dili
Ykdysatyýeti:Ösen ykdysadyýeti bar. Kişi başyna düşýän ýyllyk puluň mukdary boýunça dünýäde 17-nji.

Dowamy

Daniýada okamak isleýänlar üçin

College fundÝurduň ady: Daniýa
Ýerleşýän ýeri: Demirgazyk Ýewropa
Meýdany: 43 müň 98,31 km2
Ilaty: 5 milýon 519 müň 441 (2009-njy ýyldaky hasaplara görä)
Paýtagty: Kopengagen
Dili: Dança
Ykdysatyýeti: Ösen ykdysadyýeti bar. Kişi başyna düşýän ýyllyk puluň mukdary boýunça dünýäde 16-njy.
Näme üçin Daniýa? Döwlediň girdejisiniň 8%-i ylym we bilime harjanylýar. Bu hem Daniýany dünýäde girdejisiniň iň köp bölegini ylym we bilime harjaýan döwlet ornunda goýýar. Dowamy

Polşada okamak isleýänlar üçin

studentÝurduň ady: Polşa
Ýerleşýän ýeri: Ýewropa
Meýdany: 312 müň 679 km2
Ilaty: 38 milýon 500 müň töweregi
Paýtagty: Warşawa
Dili: Polýak dili
Ykdysatyýeti: Ösüp barýan ykdysadyýeti bar.
Näme üçin Polşa? Beýleki ýewropa döwletlerine görä ýaşaýyş arzan bolup ortaça 200-400 ýewro bilen bir aý oňşup bolýar.
Okamak üçin 400-den gowrak ýokary okuw jaýy bar we olaryň 100-den gowragynda iňlis dilinde okamak mümkin.
Alynan ýokary bilim dünýäniň ähli ýerinde kabul edilýär
Okuwyň gapdalyndan beýleki Ýewropa döwletleriniň köpüsinde boluşy ýaly işleme mümkinçiligi bar
Dowamy

Finlandiýada okamak isleýänlar üçin

students in FinlandÝurduň ady: Finlandiýa
Ýerleşýän ýeri: Skandinaw ýarym adasy
Meýdany: 338 müň 424 km2
Ilaty: 5 milýon 342 müň 344 (2009-njy ýyldaky hasaplara görä)
Paýtagty: Helsinki
Dili: Fin we Şwed dilleri
Ykdysatyýeti: Ösen ykdysadyýeti bar
Näme üçin Finlandiýa? Okamak üçin 400-den gowrak halkara derejesinde programma bar
Alynan ýokary bilim dünýäniň ähli ýerinde kabul edilýär
Okuwyň gapdalyndan beýleki Ýewropa döwletleriniň köpüsinde boluşy ýaly işleme mümkinçiligi bar 

Dowamy

Şwesiýada okamak isleýänlar üçin

studentŞwesiýa
Ýerleşýän ýeri: Demirgazyk Ýewropada Skandinaw ýarym adasynda ýerleşýän Norwgiýa we Finlandiýa bilen serhetleşýän döwlet. Şwesiýany Öresund köprüsi Daniýa bilen baglaýar.
Meýdany: 449 müň 964 km2.
Ilaty: 9 milýon 263 müň 872 (2009-njy ýyldaky hasaplara görä)
Paýtagty: Stokgolm
Dili: Şwed dili, ýöne halkyň aglabasy Iňlis dilini bilýär.

Dowamy

Norwegiýada okamak isleýänlar üçin

norvegiaNorwegiýa
Norwegiýada okuw barada gürrüň etmezden öň Norwegiýa barada gysgaça maglumatlar bilen tanyşalyň.
Doly ady: Norwegiýa patyşalygy
Ýerleşýän ýeri: Demirgazyk Ýewropada ýerleşýän Şwesiýa, Finlandiýa we Orsýet bilen serhetleşýän döwlet.
Meýdany: 385 müň 252 km2.
Ilaty: 4 milýon 830 müň 86
Paýtagty: Oslo
Dili: Norweg dili we Sámi dili, ýöne halkyň aglabasy Iňlis dilini bilýär. Dowamy

Gollandiýada okamak isleýänlar üçin

holland-starGollandiýa
Gollandiýa demirgazyk deňiziniň kenaryndaky Germaniýanyň günbatar, Belgiýanyň demirgazyk we Angliýanyň bolsa suw üsti bilen gündogar goňşusy bolan ykjam bir döwlet. Gollandiýa hakynda birnäçe geň-taňlyklar bolsa-da olaryň iň aýratyny bu ýurduň topragynyň çärýegi suw derejesiniň aşagynda bolup demirgazyk deňziniň kenarynda gurulan 3000 kilometrden hem uzyn bolan bir bent (deňiz bendi = sea-dyke) tarapyndan bolup biläýjek tebigy belalardan goranmaga gaýrat edýän bir döwletdigidir. Bu ýurdyň bu günki ady Niderlandlar bolsa-da biziň illerde bu ýurt taryhda meşhur bolan Gollandiýa ady bilen tanalýar.

Dowamy

Germaniýada okamak isleýänlar üçin

studentsGermaniýa
Germaniýa 80 milýondan gowrak ilaty, Türkmenistandan biraz kiçiräk tutýan meýdany, trilýonlarça dollarlyk ykdysadyýeti bilen diňe bir ýerleşýän ýeri bolan Ýewropada däl eýsem dünýäde-de gaty uly ähmiýete eýe bolup durýar. Bizi gyzyklandyrýan mesele bolsa bu döwletiň bilim ulgamy we biziň döwletimiziň raýatlarynyň bu döwletde okama mümkinçilikleridir. Ýöne esasy meselämize geçmezden ozal Germaniýa barada gysgaça maglumatlary owrenmek peýdaly bolar.

Dowamy