GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (6-8 hepde)

foetus-pregnancyAlty hepde içinde uly beýniniň ýarymtegelekleriniň beýleki beýni bölekleri bilen deňeşdirilende olara görä tiz ulalýar. Düwünçejik özbaşdak we dowamly hereketler etmäge başlaýar. Beýle hereket adaty nerw-myşsasynyň peýda bolmagyna itergi bermek üçin gerek. Düwünçejigiň agzynyň töweregine galtaýmasy onuň kellesiniň refleksli yza çekilmegine sebäp bolýar.

Gulagyň daş görnüşi belli Şekile gelip başlaýar. 6 hepdäniň içinde limfositler bolan bagyrda gan öýjükleri emele gelip başlaýar. Ak gan öýjükleriniň bu görnüşi immuna sistemasynyň ösmeginiň esasy serişdesidir. Dem alyşda ulanylýan esasy muskul diafragma 6 hepdede emele gelýär. Indi içegäniň bir Bölegi wagtlaýyn göbegiň içine girýär. Bu adaty prosesse fizilogiki Gryžä emelegelme diýilýär, ol garyn boşlugynda başga ösüş organlarynyň çägine gelmegi üçin ýer taýýarlaýar. 6 hepdede el aýasy inçejik ýalpak görnüşe gelýär.
Eýýäm 6 hepde 2 günden soň Beýni impulslary peýda bolýar. Çaganyň emjeginiň Uçjagazlary onuň doly gursagy emele gelmezinden döşüň öň iki gapdalyndan ösüp başlaýar. 6 ½ hepdä çenli çaganyň tirsekleri emele gelip, barmaklary biri-birinden aýrylyp we eli hereket edip başlaýşyny görmek bolar.
Süňkleriň kämilleşmegi Süňkleşme diýlip atlandyrylýar, ol egniň we äňiň ýokarky hem aşakgy süňklerinden başlaýar. 7 hepdä çenli çagada synçgylawugyň emele gelmegini,

şeýle hem aýak hereketlerini duýmak mümkindir. 4 kameraly ýürek doly tamamlanýar. Şeýlelikde, ýürek ortaça bir Minutda 167 gezek urýar.

7 ½ hepden uly adamlardaky ýaly ýürek impulslaryny görmek mümkin. Zenanlarda 7 hepdeden Ýumurtgany görmek mümkin.
7 ½ hepdeden gözüň reňkli bardajygy emele gelýär we göz gabagynyň aktiw ösüş döwri başlaýar. Barmaklar biri-birinden aýrylyp, diňe aýak süňkiniň esasyna birigýär. Indi eller Hem aýaklar ýaly birigip bilýär.

Şeýlelikde dyz bogunlary hem birigýärler.

Daşky görnüşi :https://www.ehd.org/resources_bpd_illustrated.php?page=8&language=95

Advertisements

2 Responses

  1. […]  GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (6-8 hepde) […]

  2. […] of Alzheimer’s Disease Halkara türkmen-türk uniwersitetiTurkmen girlsTürkmen Dili GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (6-8 hepde)Independent Turkmenistan, By Dr. Hangeldi OWNUKTürkmen döwlet lukmançylyk instituty – Aşgabat […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: