Geliň, eýakulýasiýanyň bozulmalarynyň üstünde durup geçeliň

JYNSY GATNAŞYKLARY “AJADÝAN” ÝENE BIR SEBÄP

Uzak wagtyň dowamynda urolog-seksolog lukmanlary jynsy işjeňligi bozulan erkek adamlaryň ýagdaýyny “impotensiýa” (jynsy gowşaklyk) düşünjesi bilen atlandyrdylar. Ýöne bu söz erkek adamyň jynsy gatnaşyklarynda duş gelýän hemme kynçylyklaryny öz içine alyp bilmeýärdi. Şonuň üçin hem häzirki wagtda “erektiw disfunksiýa” düşünjesi giňden ulanylyp, ol jynsy gatnaşyklary düzüji faktorlaryň islendiginiň bozulmalaryny aňladyp bilýändir. Dowamy

Eger äýnek beýle täsir edýän bolsa dugtarlar näme üçin leçeniye ýazman, añsadyna bakyp äýnek ýazaýýarlar?

Garañky dünýä
Salam teswirler saýtynyñ agzalary.
Dogrymy aýtsam nämeden bashlajagymam bilemok. Bir tarapdan utanýanam, bir tarapdan kömek soramagam isleýän. Bu ýerdäki akylly we köp zatdan habarly agzalaryñ maslahatlaryny eshitmek isleýän.
Näwagt we näme sebäpli bashlanyny bilemok, ýöne men bu garañky dünýä kem-kem gadam basyp ugranymy takmynan 3-4 ýyllykda duýdum. Garañky dünýä diýýänim körler (kör diýip umumy aýtdym, edil kör dälde shoñ bäri ýany) dünýäsi. Dowamy

Türkmen Medikal 2011-njy ýyla çenly

Dowamy

Sagdyn durmuş ýörelgesiniemele getirýän esasy şertler

«Saglyk  — bu her kimiň özbaşdak ýetmeli belentligidir!» diýen jümle bar. Bu jümle hiç döwürde-de öz döwrebaplygyny ýitirmez. Her bir adamyň durmuş hiliniň ýagdaýy onuň saglyk ýagdaýyna baglydyr. Şonuň üçin-de, sagdyn durmuş ýörelgesinden ýöremek diýseň wajypdyr.
Az hereketli durmuş, kadalaýyk iýmitlenmezlik, dyngysyz ýüregi sardyrýan durmuşy ýagdaýlar, işdäki kynçylyklar, erbet endiklere ýykgyn bolmak, ukyny almazlyk — bularyň bary ne owadanlyga owadanlyk goşýar, ne-de sagdynlygy berkidýär. Bütindünýä Saglygy Saklaýyş (BSG) guramasynyň esasy şygarlarynyň biri şeýle diýýär: Dowamy

Öýjükli telefonlaryň adamyň saglygyna täsirini öwrenmek maksady bilen derňeme işi başlandy

Öýjükli telefonyň hakyky zyýanyny 30 ýylyň dowamynda öwrenerler
Ýazan: Nury Meläýew
Geçen hepde COSMOS (Cohort Study on Mobile Communications) atly, öýjükli telefonlaryň adamyň saglygyna täsirini öwrenmek maksady bilen derňeme işi başlandy. Bu derňeme, Mobile Telecommunications and Health Research (MTHR) programmasyna laýyklykda geçirilýän, 10-30 ýylyň dowamynda amala aşyrylar we bäş ýewropa ýurdyň 250 müň ýaşaýjysyny (ýaşy 18-den 69 aralyk) öz içine alar. Dowamy

Ça­ga­ňy­zyň ün­sü­ni art­dyr­jak oýun­la­ry oý­na­ma­gy­ny ýo­la go­ýuň

ÇA­GA ÜNS­LI BOL­MA­LY­DYR
Ene-ata­la­ry­my­zyň kö­pü­sin­de ýa­ňy mek­de­be gi­den ça­ga­la­ry ha­kynda şeý­le­räk pi­kiri bar: “Og­lu­myz örän ze­hin­li, ýöne nä­me üçin­dir üns ýet­mez­çi­li­gi oňa päs­gel berýär”. Ýa-da bol­masa: “Gy­zymy­zyň başar­ny­gam bar uky­bam. Diňe käwagt­lar ol ünsüni bir ýe­re jem­läp bil­me­ýär”.
Üns ýet­mez­çi­li­gi adat­ça baş­lan­gyç synp­lar­da ýü­ze çyk­ýar we ep-es­li ýyl­lap şah­sy­ýe­tiň üs­tün­li­gi­ne päs­gel be­rip bil­ýär. Alym­lar ça­ga­lyk döw­ri peý­da bo­lup baş­la­ýan üns ýet­mez­çi­li­gi­niň öňi alynma­sa, soňraky ýyl­lar­da onuň be­jer­gi­si­niň kyn­laş­ýan­dy­gy­ny aýd­ýar­lar. Dowamy

kiçi görnüşi hasaba alyndy. Repetegiň mör-möjekleriniň 7 görnüşi 1999-njy ýylda çapdan çykan Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi

Muhammetgurban ORAZOW, ekožurnalist.
REPETEK — OÜNÝÄ DEREJESINDÄKIGÖZELLIK
Repetek Döwlet biosfera goraghanasy 1927-nji ýylyň Garaşsyzlyk aýynyň 27-sinde Gündogar Garagumuň ajaýyp gara ojar tokaýlaryny hem-de onuň daş-töweregindäki meýdanlary gorap saklamak üçin döredildi. Goraghananyň wezjpesine Garagumuň çägeli çölüniň aýratyn, ÖTjboluşly iiýtgeşik ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmek, goramak hem-de dikeltmek işleri girýär. Dowamy