Nanobölejikler birwagtda birnäçe täsir ediji serişdeleriň molekulalaryny geçirmäge ukyply

Magnitlenen nanobölejikler dermanlary eltýärler
Ýazan: Batyr BATYROW
Magnit meýdany we demir düzümli nanobölejikler dermanlary gan aýlanyş damarlaryň zeper ýeten ýerlerine elter.  Ýöne, munuň üçin ilki bilen damara poslamaýan polatdan giňeldiji guraly goýmaly.

Filadelfiýanyň çagalar gospitalynyň (The Children Hospital of Philadelphia), Dreksel Uniwersitetiniň (Drexel University), Demirgazyk-Gündogar uniwersitetiniň (Northeastern University) we Dýuk Uniwersitetiniň (Duke University) alymlary lukman Robert Jeý Lewiniň (Robert J. Levy) ýolbaşçylygynda täze tehnologiýany işläp düzdiler. Bu tehnologiýa terapewtiki kesgitlenen ýere DNK, öýjükler we dermanlar ýaly möhüm “ýükleri” eltmäge mümkinçilik berýär. Teklip edilen usul medisinada düýbini tutan stentirowaniýe usuly esasynda esaslandyrylan.

Haçanda birnäçe medikamentlary ulanmaga zerurlyk ýüze çykan mahaly, metaliki stentlary we nanobölejikleri toplumlaýyn bejergi üçin ulanyp bolar. Nanobölejikler birwagtda birnäçe täsir ediji serişdeleriň molekulalaryny geçirmäge ukyply. Şeýle hem gezekme-gezek derwaýys täsir ediji serişdeleri inýeksiýa etmäge mümkinçilik bar. Barlagyň ýolbaşçysy beýan edilen tehnologiýanyň çagalary bejermekde hem ulanyp boljakdygyna ynamy bar.

Ýakyn gelejekde alymlar birnäçe tejribeleri we kliniki barlaglary geçirmäni meýilleşdirýarler.

Ýazan: Batyr BATYROW

Ref . :  TÄSIN TEHNOLOGIÝA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: