Açylman solon Roza

rosaYazan : Maya Samizade
  Türkmenistanyň ýaş alymy, medisina ylymlarynyň kandidaty, Kardiologiýa Merkeziniň lukmany Roza Atabaýewa 44 ýaşynyň içinde ýol heläkçiliginde aradan çykdy.Iň ýakyn boýdaşym hakda ajy ýazgylarym…
Continue reading

Sazlaşykly maşgala – sazlaşykly terbiýe

005Çaga edep-terbiýe bermekde köplenç onuň ýanynda bolýan eneleriň döredijilikli çemeleşmeleriniň uly ähmiýeti bar.
Çagany nähili terbiýelemeli? Çaganyň zehinini ýüze çykarmak, ruhy dünýäsini baýlaşdyrmak üçin maşgala terbiýesinde ýeke-täk, anyk bir ýoly hödürlemek mümkinmi?
Çagalary körpelikden ajaýyp sazlar we suratkeşlik eserleri bilen gurşap almaga ähmiýet berilse gowy bolar. Meselem haýsy eserleri saýlap almaly? Haýsydyr bir anyk zady saýlap almaga köre-körlük bilen çemeleşmän, çaganyň ýaş we häsiýeti aýratynlyklaryna-da pugta üns bermeli. 
Continue reading

Ynsan – ylym daragtynyň miwesi

treeAdamyň durmuşynda ylmyň nähili möhüm orun tutýandygyny birnäçe mysallar arkaly düşündirmek bolar. Ynha, şol mysallardan biri-de ony agaja meňzetmekdir.   Continue reading

Artykmaç goşlar çaganyň dünýäsini daraldýar

131666080_88485bd605Gyş paslynyň ýakynlaşmagy bilen çagalar wagtynyň köp bölegini öýüň içinde geçirmeli bolýar. Öýüň içinde bezeg üçin ýa-da şoňa meňzeş onçakly zerur bolmadyk sebäpler bilen goýlan artykmaç goşlar bolsa çagalaryň oýnaýan ýerlerini daraldyp, olaryň içini gysdyrýar. Üstesine ulular çagalara „Ony elleme! Muny gozgama! Döwersiň!“ ýaly duýduryşlary köp aýtmaly bolýar. Bu bolsa çaga ýaramaz täsir edýär. Şeýle duýduryşlary köp eşidýän çaga ikirjiňli hereket etmeli bolýar. Continue reading

Bilim we Saglyk

Continue reading