Serhetsiz lukmanlar guramasy We Türkmenistan

Resmi Aşgabat “Serhetsiz lukmanlardan” nägile
Türkmenistanyň saglygy saklaýyş sistemasynyň ýagdaýy barada “Serhetsiz lukmanlar” guramasynyň 12-nji aprelde ýaýrdan hasabatyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi “prowokatiw” hem “netijesiz” diýen baha berdi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 14-nji aprelde ýaýradan beýannamasynda 1999-njy ýyldan başlap, Türkmenistanda işlän “Serhetsiz lukmanlar” guramasynyň “ýurt babatynda dostlukly bolmadyk aksiýalara” gatnaşmagyna geň galýanlygyny mälim etdi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýannamasynda “Serhetsiz lukmanlar” guramasynyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş sistemasy barada ýaýradan hasabaty obýektiw bolmadyk materiallar esasynda düzlen we hasabatyň awtorlary ýalan informasiýa ýaýratmak arkaly Türkmenistany abraýdan gaçyrmaga çalyşýarlar diýilýär.

“Serhetsiz lukmanlar” guramasy “Türkmenistan: Saglygy saklaýyş sistemasynyň ýapyklygy” atly hasabatyny ýaýradyp, 12-nji aprelde Moskwada metbugat konferensiýasyny geçirdi.

“Serhetsiz lukmanlar” guramasynyň hasabatynda guramanyň ýurtda alyp baran işleri, ýurtda resmi hasabatyň ýöredilişi, medisina hyzmatlarynyň hili, halkara standartlarynyň berjaý edilişi barada habar berilýär.

Agzalan problemalaryň arasynda, hususan-da, Türkemenistanda ilatyň hakyky saglyk ýagdaýyny görkezýän sanlaryň ýördilmeýänligi, ýokanç keseller, şol sanda dünýä derejesinde iň howply hasaplanylýan WIÇ/AIDS, gepatit, inçekesel ýaly ýokanç keseller boýunça hakyky sanlaryň halkara guramalaryna berilmeýänligi, ýurtda ilat kopçüligi üçin kadaly medisina hyzmatlaryndan peýdalanmagyň elýetersizligi we näsaglara medisina kömegini bermekden ýüz öwrülýänligi aýdylyp, medisina hyzmatynyň hiline gorky faktorynyň ýaramaz täsir ýetirýänligi tankytlanyldy.

Hasabatyň maksady

Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan “Serhetsiz lukmanlar” guramasynyň medisina boýunça müdiri Lesli Şanks Türkmenistanyň saglygy saklaýyş sistemasynyň ýagdaýyny gowulandyrmak zerurlygyna kopçüligiň ünsüni çekmek maksady bilen ýaýradylan hasabatyň guramanyň 10 ýylyň dowamynda Türkmenistandaky tejribeleri esasynda taýýarlananlygyny belledi.

Lesli Şanks “Serhetsiz lukmanlar” guramasynyň türkmen tarapy bilen geljekki hyzmtdaşlygy barada gepleşiklerini dowam etdirip, 10 ýylyň dowamynda öz tejribesinde şaýat bolan takyk problemalaryna türkmen tarapynyň ünsüni çekýänligini aýtdy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, “Serhetsiz lukmanlar” guramasynyň hasabaty boýunça ýaýradan resmi beýannamasy bilen baglanyşykly Daşary işler ministrliginiň özünden we Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasyndan kommentariý alyp bolmady. Türkmenistanyň daşary syýasat boýunça edaralary Azatlyk Radiosyna kommentariý bermek jogapkärçiligi meselesinde birek-birege salgylanyp, söhbetdeşlikden boýun gaçyrdylar.

Saglygy saklaýyş sistemasyna resmi garaýyş

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 14-nji aprelde ýaýradan resmi beýannamasynda Türkmenistanyň ilat üçin unikal hem gowy düzgünleşdirilen saglygy saklaýyş sistemasyna eýedigi we bu sistemanyň garaşsyzlyk ýyllarynda öz netijeliligini subut edenligi aýdylyp, milli “Saglyk” programmasyna salgylanylýar.

Programma işläp başlaly bäri geçen 15 ýylyň dowamynda adamlaryň saglygyny goramak, milli saglygy saklaýyş sistemasyny kämilleşdirmek we ilata berilýän medisina kömegini ýokary derejä ýetirmek boýunça düýpli çäreler amala aşyryldy. Medisina hyzmatlarynyň hili bolsa döwletiň ösüşiniň iň esasy görkezijileriniň biri bolup durýar diýip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýannamasynda aýdylýar.

Ýurduň saglygy saklaýyş pudagynda amala aşyrylan işler barada aýdylanda, beýannamada döwre laýyk tehniki taýdan iň osen serişdeler we abzallar bilen enjamlaşdyrylan medisina merkezleriniň gurlanlygy we ýene gurulýanlygy bellenilýär.

Beýannama laýyklykda Türkmenistan BMG-niň Dünýä saglyk edarasy tarapyndan berlen sertifikatlarynyň ençemesine eýe boldy. Hususan-da, 2000-nji ýylda Türkmenistana drakunkulez, ýagny adamyň bedeninde ýaşaýan gurçuklaryň bir görnüşini ýok etmek boýunça görlen çäreler üçin sertifikat we 2002-nji ýylda ýabany poliwirusyň ýaýbaňlanmagynyň ýurtda doly öňi alnyp, polimiýelit keseliniň soňuna çykylanlygy üçin sertifikat berildi. Türkmenistan halkara standartlaryna laýyklykda duzy ýodlaşdyrmak boýunça programmany amala aşyrdy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýannamasynda ilatyň saglyk ýagdaýyna degişli resmi sanlar we staristiki maglumatlar berilmedi.

Moskwanyň Döwlet Uniwersitetiniň Aziýa we Afrika döwletleri institutynyň “Merkezi Aziýany we Kawkazy öwrenmek boýunça laboratoriýasynyň” müdiri, professor Leonid Fridman statistiki maglumatlaryň ýaşyrylmagynyň, adatça, ýagdaýyň agyrlygyny görkezýänligini belledi.

Açyk maglumatlaryň ähmiýeti

Leonid Fridman türkmen hökümetiniň yglan edýän maksatlaryna we başlangyçlaryna pozitiw ädim hökmünde baha berýär, emma yglan edilýän reformalaryň iş ýüzünde netijeli bolmagy üçin hakyky ýagdaýdan habar berýän maglumatlary açmagyň we resmi hasap ýöredilmeginiň ähmiýetini nygtady. Professor Fridmanyň pikirine görä, ýurduň ýolbaşçylary hakyky sanlara doly eýe bolýança ykdysady, sosial we beýleki ugurlardan özgerişleri üpjün etmek mümkin däl.

Leonid Fridman ilat sany, adamlaryň ýaşynyň ortaça uzynlygy we ýurtdaky ölüm-ýitimiň derejesi boýunça hakyky ýagdaý hatda türkmen häkimiýetleriniň özlerine-de doly mälim däl diýip, hasap edýär, emma Türkmenistanyň häzirki hökümetiniň ýurdy özgertmäge ukyplydygyna ynam bildirýär.

“Halkara guramalarynyň hasabatlarynda hakyky sanlar çap edilip başlansa, bu başda Türkmenistanyň häkimiýetleri üçin oňaýsyzlyk döredip biler. Emma diňe açyklyk arkaly ýagdaýy düzetmek mümkin. Türkmen häkimiýetleri häzirki ýagdaýyň dowam etmegine ýol berip, hakyky ýagdaý barada açyk aýtmakdan saklansalar, ýagdaý agyrlaşar” diýip, L.Fridman Azatlyk Radiosyna aýtdy.

Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ýagdaýynyň aýratynlyklaryna degişli maglumatlar köpçülik üçin ýaýradylýan dürli informasion çeşmelerde elýeterli. Meselem, Orsýetiň Daşary işler ministrliginiň resmi internet saýtynyň daşary ýurtlara syýahat edýänler üçin ýerleşdirilen maglumatynda Türkmenistanyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan agyr ýagdaýly ýurtdygy aýdylyp, bu ugurda ilkinji nobatda ýokanç keseller we aşgazan-içege keselleri agzalýar.

Azathabar

3 Responses

 1. Из чего состоим мы и наши волосы
  В человеческом организме присутствуют большинство существующих в природе химических элементов. Кальций, углерод, кислород, натрий, хлор, водород, азот, фтор, магний, калий, сера и фосфор составляют почти 99% элементного состава человеческого организма. Но основным строительным материалом являются только углерод, азот, водород и кислород. Остальные элементы находятся в организме в очень малом количестве, однако, несмотря на это, играют важнейшую роль в функционировании всех систем и органов, в том числе и волос.

  Как считает Владислав Ткачев, трихолог группы компаний TRILOGIC, волосы являются биологическим субстратом — наиболее информативным объектом для получения «элементного портрета», который способен отражать абсолютно все процессы, протекающие в организме. Именно волосы дают полное представление об обеспеченности организма жизненно необходимыми веществами, они представляют собой своеобразное депо химических элементов, которое выполняет функцию накопления и хранения информации. Концентрация химических элементов в волосах в несколько раз выше, чем в крови и моче. Проведя биохимический анализ человеческого волоса можно получить целостную картину о состоянии здоровья данной личности.

  Правильное питание
  Для того чтобы волосы получали достаточное питание, во время каждого приема пищи следует употреблять продукты, богатые витаминами, пищевыми волокнами и протеинами, минеральными веществами, углеводами и микроэлементами. Необходимо помнить, что при малейших сбоях в правильном питании волосы могут моментально потерять свою красоту, начать выпадать, станут безжизненными и тусклыми, с секущимися концами. Дефицит витамина А (ретинола) и бета-каротина вызывает замедление роста волос, недостаточное употребление продуктов с содержанием витамина В12 препятствует притоку кислорода к тканям, а недостаток витаминов В2 и В8 не только может способствовать преждевременной седине, но и являться причиной облысения. Немыслимо здоровье волос и без достаточного употребления продуктов с содержанием витаминов F, Е, С и рибофлавина. Для эффективного усваивания витаминов также необходимы жиры — определенный набор калорий и жирных кислот. С пищей необходимо потреблять минимальное количество холестерина, который входит в состав клеточных мембран и способствует делению клеток. Для здоровья волос также важны селен, цинк, кальций, хром, медь, йод, марганец и кремний. Поскольку волосы на 65% состоят из белков, особенно важно не лишать организм этого строительного материала, который является источником необходимых организму аминокилот, содержащих серу.

  Одним из главных лидеров среди микроэлементов, недостаток которых в первую очередь сказывается на состоянии волос, является железо. При недостатке этого элемента волосы секутся как в поперечном, так и в продольном направлении, теряют блеск и выпадают. Особенно от недостатка железа страдает слабый пол — обильные менструальные кровотечения, роды и бесконтрольные диеты способны стать причиной анемии и резкого снижения гемоглобина в крови. Стоит отметить, что диагностировать железодефицитную анемию не всегда легко и ее единственным симптомом может являться обильное выпадение волос.

 2. Кислоты омега-6 сделают кожу здоровой

  Жирные кислоты омега-6 оказывают благотворное воздействие на кожу, как выяснили ученые. Опыты на мышах показали, что жирная кислота может сохранять кожу здоровой, защищая ее от зуда. Правда, для этого понадобилось «вышибить» из организма мышей несколько генов и сильно помучить несчастных грызунов.

  В ходе лабораторных опытов над мышами профессор Университета Иллинойса Манабу Накамура вместе с аспирантом Чэдом Строудом создали особую породу грызунов, в которой можно было отключить некоторые гены. Это в свою очередь позволило ученым создать в организме мышей дефицит определенных жиров.

  “В ходе наших опытов мы отключили ген, отвечающих за выработку энзима, которые помогает телу производить арахидоновую кислоту, – рассказал доктор Накамура. – Без выработки этой кислоты у мышей развивались тяжелые формы язвенных дерматитов. Грызуны страдали от жестокого зуда, они чесались без остановки, растирали себя до крови о стенки клеток”.

  Ученые напоминают, что арахидоновая кислота относится к полиненасыщенным жирным кислотам омега-6, которые встречаются в мясе, яйцах и молочных продуктах. На определенном этапе исследований ученые добавили в рацион бедных мышей эти продукты, после чего чесотка и зуд от язвенного дерматита очень быстро исчезли. Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Lipid Research.

  Доктор Намакура пока не готов сообщить какие-то конкретные рекомендации по поводу человеческой диеты, так как клинические опыты на людях еще не проводились. Но он считает, что важность жирных кислот омега-6 в ходе его исследования была доказана.

 3. […] Serhetsiz lukmanlar guramasy We Türkmenistan […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: