Kompýuter wiruslary nähili zat-ka?

Kompýuter wiruslary barada düşünje.
Okuwçylar, siz gündelik habar beriş serişdelerinde häli-şindi ol ýa-da beýleki bir kompýuter wiruslary, olaryň ýetirýän zyýanlarynyň möçberleri barada maglumatlara gabat gelýänsiňiz. Kompýuter bilen iş salyşýan adamlaryň hemmesi diýen ýaly öz ömürlerinde iň bolmanda bir gezek wirus bilen gabat gelşendirler. Häzirki döwürde köpçülige mälim bolan wiruslaryň sany müňlerçe bolup, olaryň mukdary gitdigiçe artýar. Eýsem, kompýuter wiruslary nähili zat-ka? Kompýuter wirusy – adatça, assembler maksatnama dilinde ýazylan uly bolmadyk maksatnamadyr. Aslynda kompýuter wiruslarynyň döreýşi onçakly bir çylşyrymly hem däldir. Ilkinji wiruslar tötänleýin, kompýuter üçin haýsydyr bir maksatnama düzüjiniň bilesigelijiliginiň, garagollygynyň netijesinde döräpdirler. Wiruslary käbir maksatnama düzüjiler garagollukdan ýa-da belli bir adamlara ýamanlyk etmek maksady bilen düzýärler. Wirus (başgaça, wirusly maksatnama) haysydyr bir ýol bilen kompýutere (diskiň operasiýa ulgamly bölegine, ýerine ýetirilýän faýllara, gurluşlaryň maksatnamalaryna we ş.m.) düşýär. Ol öz zäherlän ulgam ýa-da amaly maksatnamasynyň işe göýberilmegi bilen herekete başlaýar. Wiruslaryň ýaýraýşy we hereket edişi dürli-dürlüdir. Olaryň käbirleri seýrek peýda bolup, üýtgeşik bir ses, mahal-mahal monitoryň ekranyna zyýansyz ýazgylary ýa-da suratlary çykarmak bilen çäklenýärler. Olara mysal hökmünde ilkinji kompýuter ulgamlarynyň birinde hereket eden, öz-özünden köpelýän “Kripper” ady bilen belli bolan wirusy görkezmek bolar. Bu wirus “Men Kripper. Hany meni tutubilseň tut-da!” diýen ýaly ýazgyny kämahallar ekrana goýberipdir. Ony ýok etmek üçin “Ripper” maksatnamasyny düzüpdirler. “Harp ýykyldy” wirusy bolsa kompýuteriň klawiaturasynyň işini bes etdirýär. Ýaňy ýazylan ýazgynyň harplary bolsa ýuwaşja ses edip, emaý bilen ekranyň aşak ýüzüne gaçyp ugraýarlar. “Bebe”, “Köke monstry”, “Digger”, “Kommuna”, “Wepna-757”, “Ýanki Dudl” we ş. m. wiruslar hem ýokarky topara girýärler. Bu wiruslaryň aglaba köpüsi zyýansyz bolup, olar maksatnama düzüjileriň garagollygynyň netijesidir. Ýöne wiruslatyň arasynda bolgusyzlaryna hem gabat gelip bolýar. Meselem, “Dynç alyş güni” diýlip atlandyrylan wirus dynç alyş güni kompýuter bilen işlemäge rugsat bermeýär. “Gimn” wirusy ulgam maglumatlaryny kompýuteriň ýadyndan öçürip, onuň işlemegini bes etdirýär, soňundan bolsa ozalky Sowet Soýuzynyň Gimnini çalýar. “Gara anna güni”diýlip atlandyrylýan wirus islendik aýyň anna gününe gabat gelýän 13-lenji güni öz gara işine girişýär.

Wiruslaryň has howplulary hem bar. Olar kompýutere aralaşandan, derrew adam bilen aldym-berdimli “söweşe” başlaýarlar. Bu wiruslaryň özlerine mahsus atlary hem bar. Meselem, “Gäbi azan”, “Duşman beýnileri”, “Karbunkul”, “Basybalyjy”, “Killer”, “Bulaşyklyk”, “Gara ar alyjy”, “Çöp düýbi çaga”, “Pislik” we başgalar.
Dünýäniň köp ýurtlary bilen birikdirilen kompýuter setlerinde bu wiruslar has-da çalt we giňden ýaýramak bilen, örän uly zeper ýetirýär we adam ömrüne howp salýar.

1988-nji ýylyň tomsunda Miçigan gospitalynda hassalar hakynda maglumatlary işläp taýýarlaýan üç sany kompýutere ýokaşan wirus maglumatlaryň saklanylýan bazasynda kesellileriň ornuny bilkastlaýyn çalşyrypdyr. Hernä, munuň wagtynda üsti açylypdyr, bolmasa gör näçe adama zeper ýetmegi, gör, kimleriň ömür tanapynyň kesilmegi hem mümkin eken.

1988-nji ýylyň Sanjar aýynda uniwersitetiň talyby Kornell Robert Morris öz ýazan wirusyny Internet kompýuter ulgamyna ornaşdyrypdyr. “Gurçuklar” toparyna girýän bu wirus örän çalt ýaýramak bilen, sanlyja sagadyň içinde 6 müň sany kompýuteri hatardan çykarypdyr. Onuň ýetiren zyýany 100 million dollara ýetip, olary düzetmek üçin 250 müň dollardan gowrak çykdajy edilipdir. Ulgamy kadaly işe girizmek üçin bolsa iki gün gerek bolupdyr.
1989-njy ýylyň başlarynda Donald Gin Burleson öz döreden wirusy bilen amerikan firmalarynyň birine degişli bolan 200 müň dollarlyk komission ýazgylary hatardan çykarypdyr. Bu wirusyň awtory türmä ýedi ýyllyk şertli düzgün bilen höküm edilipdip we oňa 11800 dollarlyk jerime töledilipdir.
Bu wiruslaryň hemmesini anyklap tapmak onçakly kyn däldir. Ýörite serişdeleri edinip, olardan dynyp hem bolar. Emma düýbünden gizlin hereket edýän wiruslar hem bar. Olar öz görnüşlerini yzygiderli üýtgedip durýarlar we ussatlyk bilen çalt we ösen serişdeler arkaly gizlenmegi başarýarlar. Olar özlerini ol ýa-da beýleki wiruslar hökmünde görkezip, aldawa salyp bilýärler. Şoňa görä-de olary tapmak we zyýansyzlandyrmak köplenç halatlarda başartmaýar. Ýöne şeýle wiruslaryň garşysyna hem göreşip bilýän maksatnamalar döredilip başlandy.

Wiruslary aňtaýjy we olara garşy göreşiji maksatnamalary iki topara bölmek mümkin. Birinji topara degişli maksatnamalar peýdalanyjy tarapyndan zerur mahaly işe göýberilýärler we kompýuteriň çalt ýadyndan we disklerden wiruslary ýa-da olaryň hereketleriniň ýetiren zyýanyny gözleýärler.
Ikinji topara degişli antiwirus maksatnamalary çalt ýada ýüklenilip, işe girişmäge taýýar bolup durýarlar. Bardy-geldi wirus hereket edip başlaýsa, olar dürli çäreleri (mysal üçin, wirusyň bardygy barada peýdalanyjyny habardar etmek, maksatnamanyň işini togtatmak we ş.m.) görüp başlaýarlar.

Oka, Öwren, Döret

Advertisements

3 Responses

 1. Герпес

  Герпес – это мелкопузырчатое высыпание, чаще всего на губах или в носу, именуемые
  в народе “лихорадкой”. Герпес – это признак снижения защитных сил
  организма, а если он появляется 2-3 раза в году, то это уже свидетельствует
  о веском снижении иммунитета. Заразившись герпесом, человек становится
  “хозяином” этого заболевания на всю жизнь.

  Возбудитель герпеса – вирус, внутриклеточный паразит. В переводе с греческого
  “герпес” значит “ползущий”. Герпес поражает клетку человека,
  размещаясь в ее генном аппарате. Поэтому при дроблении клеток вирус передается
  иным клеткам со всей потомственной информацией. В этом как раз и содержится
  причина того, что человек, заразившийся этим вирусом, никогда не избавляется
  от него.

  “Будит” вирус перегревание, переохлаждение, менструации, беременность,
  алкоголь, стресс, психические переживания, инфекционные заболевания, в том числе
  грипп.

  Простой герпес проявляется в виде пузырьков возле рта, на щеках, губах, крыльях
  носа, оболочке глаза. Заболевание сопровождается плохим самочувствием, сниженным
  аппетитом, “разбитостью”, повышением температуры, ломотой в области
  поясницы, раздражительностью и плохим сном.

  Народные средства лечения герпеса
  Как только началось заболевание – смажьте участок кожи, на котором выходит
  “простуда”, пихтовым маслом. Вы почувствуете легкое жжение в этом
  месте. Смазывание повторите через 2 часа и на ночь.
  смазывайте герпесный пузырек ушной серой несколько раз в день
  смочите ватку каифорным маслом, прикладывайте к герпесным высыпаниям несколько раз в день
  берите кусочек льда (например, из холодильника), оберните его одним слоем марли, прикладывайте к пузырьку на несколько минут
  корень копеечника, корень солодки, корень аралии, корень левзеи, шишки ольхи,
  травка череды, цветки ромашки – поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Этим же настоем обмывать пораженные места.
  трава тимьяна, корень кровохлебки, побеги багульника, травка череды, корень
  левзеи, почки березы, травка тысячелистника – поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Этим же настоем обмывать пораженные места.
  корень первоцвета 1 часть, травка медуницы 1 часть, травка фиалки 1 часть,
  цветки кокровяка 1 часть, лист подорожника 2 доли, травка череды 3 доли,
  лист малины 3 доли, лист березы 1 часть, лист крапивы 1 часть, плоды укропа
  1 часть, цветки лабазника 2части, плоды шиповника 3 доли. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Этим же настоем обмывать пораженные места.
  семена льна 2 доли, лист мать-и-мачехи 2 доли, корень девясила 1 часть,
  корень алтея 2 доли, корень аралии 1 часть, корень солодки 4 доли, корень
  пырея 2 доли, корень сабельника 2 доли, лист малины 2 доли. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Этим же настоем обмывать пораженные места.
  корень шлемника 3 доли, корень солодки 5 долей, корень ревеня 3 доли,
  травка черноголовки 2 доли, травка череды 4 доли, почки березы 4 доли, травка
  тысячелистника 2 доли, цветки ромашки 2 доли, плоды боярышника 3 доли,
  плоды рябины обычной 3части, плоды шиповника 3 доли. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Этим же настоем обмывать пораженные места.
  корень бадана 2 доли, корень аира 2 доли, корень солодки 4 доли, корень
  аралии 1 часть, корень девясила 3 доли, корень пиона уклоняющегося 2 доли,
  корень родиолы 1 часть, корень пырея 2 доли, плоды рябины красной 4 доли. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Этим же настоем обмывать пораженные места.
  плоды черемухи 4 доли, лист смородины 3 доли, лист малины 3 доли, травка
  душицы 2 доли, травка тимьяна 2 доли, травка полыни 3 доли, лист подорожника
  2 доли, лист мать-и-мачехи 2 доли, корень солодки 3 доли. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Этим же настоем обмывать пораженные места.
  плоды укропа 1 часть, лист кипрея 3 доли, цветки ромашки 2 доли, шишки
  хмеля 2 доли, травка душицы 2 доли, лист мяты 2 доли, цветки лабазника 2
  доли, корень аира 2 доли, травка синюхи 1 часть. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Этим же настоем обмывать пораженные места.
  Для детей советуют готовить настои и отвары в следующей суточной дозе сухого
  целебного сбора: до 1 года – 1/2 – 1 ч. ложка, от 1 до 3 лет – 1 ч. ложка,
  от 3 до 6 лет – 1 десертная ложка, от 6 до 10 лет – 1 ст. ложка, ветше 10 лет
  и взрослым – 2 ст. ложки сбора.

  При непрерывно рецидивирующем герпесе курс лечения народными средствами продолжают 3-4 месяца,после перерыва
  на 10-14 дней, сбор меняют. Общий курс 12-18 месяцев (с периодической сменой
  сбора через каждые 3-4 месяца), после чего можно перейти на профилактический
  прием фитосборов весной и осенью по два месяца.

  Сборы трав могут применяться в сочетании с иными лекарствами.

  Перед тем, как принимать тот
  или иной сбор, желанно ознакомиться с противопоказаниями к травкам, входящим
  в состав этого сбора в травнике.

 2. Biziň maksadymyz türkmen talyplaryna we Türkmenistanyň geljek nesline kompyuter ulgamynda täze bir yol açmak. Gynansakda örän zehinli Türkmen yaşlarymyz bar. Yöne biziň hiçbir bu maksat bilen üyşen yerimiz yok. Nesip edenden bu site biziň birinji ädimimiz bolsun!

 3. […] Kompýuter wiruslary nähili zat-ka? […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: