Filosofiki Akymlar

Absolýut (latynça: absolutus – hiç birhili çäklendirilmedik, öz-özlügindäki barlyk) – idealistik filozofiýada dünýädaki ähli zatlaryň ebedilik esasy, başlangyjy manysynda hudaýyň sinonimi (Absolýut ruh, Absolýut ideýa, Absolýut şahs we ş.m.), Meselem: Platon baky ideýalary, Gegel Absolýut ideýæny, personalizm bolsa Absolýut şahsy tebigatyň, jemgyýetiň, adamyň pikirlenmesiniň düýp çeşmesi diýip yglan edýär. Dialektiki materilizm bu idealistik düşünjäni ret edýär. Absolýut şübhesiz, ebedi manysynda hem ulanylýar. Meselem: hereketiň absolýutlygy.

Absolýut ideýa – obýektiw ideýalizmiň pelsepe sistemasynda esasy düşünjeleriň biri. Onuň esasy wekilleri belli nemes filosofy Gegel we onuň pelsepe sistemasyny dowam etdirijilerdir. Obýektiw ideýalizmiň beýleki görnüşleri ýaly, absolýut ideýa hem tebigatdaky we jemgyýetdäki hemme zatlary döreden, olaryň ýaşamagyny, üýtgemegini kesgitleýän maddy dünýäden ýokary bir ruhy başlangyçdyr diýip ykrar edýär. Obýektiw idealistler ol ruhy başlangyja baky ideýa, dünýä ruhy, dünýä erki diýýärler. Gegeliň Absolýut ideýasynyň beýleki obýektiw idealistik taglymatlardan düýpli tapawudy – onuň pelesesiniň dialektiki idealizm sistemasy bolanlygydyr. Marksizmiň düýbüni tutujylar Gegeliň pelsepesiniň gymmatly tarapyny – dialektikasynyň peýdaly ýerini tankydy analiz esasynda alyp, onuň mistiki, idealistik taraplaryny taşladylar. Absolýut ideýa düşünjesi adamlaryň özünden üzňeleşdirilen hem absolýutlaşdyrylan adam paýhasydyr diýip, dialektiki materializm görkezýär.

Abstraksiýa (latin dilinde abstractio – göçme) – akyl ýetirişiň esasy formalaryndan biri. Abstraksiýa zatlaryň köp dürli häsiýetlerinden we özara gatnaşyklaryndan ýeke birini pikirde saýlap alyp şöhlelendirmeden, beýlekilerini ünsden düşürmeden ybaratdyr. Abstraksiýanyň netijesinde predmetiň düýp mazmuny, möhüm taraplary takyklanylýar, düşünjeler hem kategoriýalar döreýär. Ylmy logikada Abstraksiýa ýüzleýlik manysynda hem ulanylýar.

INDETERMINIZM (lat. In-sözün öňünden gosulyp, ýoklygy aňladýar we determinizm-sebäplik arabaglanşygynyň obyektiwligini (ontologik I.) ýa-da ylymda sebäplilik jähtden düşündirişiň akyl ýetiriş gymmatyny (metodologik I.) inkär edýän filosofik taglymat we metodolik poesiýa. Adamyň erk-işleginiň şertlenilenligi, adamyň öz eden etmişleri üçin jogapkärçiligi badaky problemalar boýunça I. we beterminizm (seret) biri-birine garşy durýan konsepsiýa hökmünde öne çykýar. I. erk-islege awtonom güýç hökmünde öne çykýar. I. erk-islege awtonom güýç hökmünde garaýar hem-de sebäplilik prinsipleri adamyň özüni alyp barşyny düşüňdirmekde ulanyp bolmaz diýip tassyklaýar, determinism tarapdarlaryny fantalizme aýyplaýar. Emma weli “Dterminizmin fatalizmi nazarda tutýanlyg-a beýlede dursun., gaýtam ol paýhasly hereket etmek üçin esas berýär “ (Lenin B.I. Eserler, 4 neşirden terjime, 1 tom, 463 sah.). Häzirki zaman burjuaz filasofiýasynda I-iň dürli formalary ýaýrandyr. Mysal üçin, Badenin neokantçylyk mekdebi determinizm prinsipini diňe tebigat hakyndaky ylym bilen çäklendirýän we onuň “ruh hakyndaky ylymlar” barada ulanylmagyny inkär edýärdi. Neopozitiwizm pragmatism we personalizm dterminizmi diňe logiki sfera bilen çäklendirmäge synansýarlar. Häzirki zaman kwant fizikasynyň ösmegi netijesinde I. we determinzm aýratyn-da aktual problema öwrüldi, determinism aýratyn-da aktual problema öwrüldi. Klassyky determinism prinsiplerinin mikrodunýade bolup geçýän proseslere häsiýetlendirme bermek üçin ýaramaýanlygy belli edildi. Şoňa göräde kwant teoriýasynyň esasy kanunlayny I. we agnostizm ruhunda düşündirjek bolup synanşylyp başlandy elektronyň erkin hereketi hakyndaky ek-tuk mikrohoadasynyn teologik güýçler arkaly dolandyrylýanlygy hakyndaky ideýalar I-iň ýüze çykmasydyr. Dialektiki materalizm I-I inkar etmek bilen bilelikde, determinz hakynda dowam edip gelen ozalky mehanistik düşünjeleriň ýeterlik däldigini görkezýän hem-de häzirki zaman tebigat5 we jemgyýetçilik ylymlarynyň gazanan üstünlikleri esasynda determinz hakynda täze, jemlenen düşünjäni formirleýar

INDUKSIÝA (lat. Induçtion-gönükdirme) – logiki piker ýöretmäniň bir görnüşhi. Akyl ýetirmegiň bölekleýin zatdan umumy zada., faktlardan teoritiki netijelere tarap hereketi bolup, köp sanly obýektleri öwrenmekde toplanan informaşyýany birnäçe täze obýektlere ýaýratmagyn ýoluny aňladýan I. gadymy hytaý we grek filosofiýasynda, Aryştotelin eseinde düş geliňýär. Ylmyn ösmegi ençeme faktlary jemlesdirýar, umumy kanunlaryň üstüni açýar we I. köp alymlarýýn ünsüni ozone çekýär. F. Bekon täze dushunjani emele getirmegiň ýoly hökmünde tejribany we I-ny öne sürýär. Soňra I. teoriýasyny anglýaly alymmlar J.Gersel, J.Ç Mill we b. ösdüripdirler. Russiýada I. teoriýasyny islänleriň hataryna Karinskiý we Rutkowiskiý girýär. Emmaa marksizmdeň öňki filasofiýada I. barasynda yzygiderli taglymat bolmaňdyr. Käbir ugur ylmy barlaglarda diňe I-ny ykrar etse, bashga biri oňa kembaha garap, deduksiýany (seret) Idealizasiýalashdyrypdyr. Marksistik filasofiýa I=ny we deduksiýany özärä baglanyşdyrýar we olary umumy ylma metodlarynyň biri hasaplaýar. Aýratynda, ylmy metodlaryň biri hasaplaýar. Aýratyn-da, ylmy çaklamalaryň ýüze çykmagynda, ylmy pastutlary formulirlemekde hem-de kanunlary açmakda I-nyň uly ähmiýeti bar. I. ekspirment geçirmek bilen bagly bolan ähli ylymlaryň şyňalaň usulynyň biridir. Ylaýta-da I-nyň esasy aýratyňlygy onuň bar bolan aýry pursatlaryda öz içine alyp, ähtibarly umumylashdyrylan bermeginden ybaratdyr. Ýöne sheýle ýagdaý mukdary çakdanaşa köp bolmadyk obýektlerde degishlidir. Durmushda hemishe ähli obýektleri gözden geçirmek mümkin däl. Shona görä I. doly bolmanm onuň berýän netijeşem problematyç häsiýetiňde galýar. I. ähtimallyk bilen ýakyndan baglydyr. Häzirki zaman i. teoriýasynyň esasy bolup hyzmat edýän ähtimallyk logikasy döredi (seret: Deduksiýa, Akylýetirish teoriýasy) Edbiýat: Pýatnisin B.N, Subbotin A.L sobrasheniýa o postroýeniýa induktiwnoý logiki , 1969 N2.

INDUKTIW LOGIKA – logikanyň bölümi ol bölekleýin netijelerden umumy netijeleri çykarmagyn logiki proseslerinden öwrenýär. Adaty logikanyň wekilleri, mysal üçin, Mill ýekeleýin, empiriki bilimlerden umumy teoritiki bilimleri almaklygyn prosesleriň aňalyz etmek, öwrenmek I. l-nyň wezipesidir diýip tassyklaýar. Logikanyň taryhynda I. l-nyň predmeti 19 asyrda iňlis logikaçasy uewell tarapyndan esaslandyrylan gipotetik-deduktiw metodynyň möçberinde ylmy tassyklamalary barlamaklygyn logiki kriterlerini analizlemek bilen çäklendirýän bashga garaýýs hem bolupdyr. Şoňabaka bu garaýýs häzirki zaman logiki ylmynda özüniň bir näçe tarapdarlaryny tapýar. Emma şeýle-de bolsa bu konsepsiýa I. ll-nyň meselelerini doly we gutarnykly öz içine alyp bilmeýär. Çünki ol ylmy bilimleri almaklygyn proseslerini logikanyň metodlary esasynda analizlemekden, ýagny olary induwidual anyn aýratyňlyklaryna bagly bolmazdan, akyl ýetiriş prosesleriniň obýektiw mazmuny bilen kesgitlenýän jemgyýetçilik zerurlygy hökmünde analizlemekden dashlasýar. I.l-nyň taryhy problemätikasy umuman teoritiki we empiriki bilimleriň arasyndaky gatnaşhyklary öwrenmegiň has giň gneşölögik problemasy bilen, gönüden-göni gözegçilik etmeklige we ekspirmente esaslanýan ylymlaryň logikasynyň hem-de metodologiýasynyň meseleleri bilen ýakyndan baglanşyhýar. Häzirki zaman I.l özüniň çäklerini barha giňeldýär. Indio l diňe bir bölekleýin netijelerden umumy netijeleri çykarmaklygy öwrenmän, eýsem barlanylýan bilimiň hakykatlylygyny hakykylygyny bize belli bolan bilimleriň esasynda dogry anyklap bolmadyk wagtda, diňe soňky alnan bilimleriň ilkinji bilimi tassyk edýäňligini ýa-da etmeýäňliligini kesgitlemek mümkin bolan wagtda ýüze çykýan ähli logiki gatnaşhyklary hem öwrenýär. Shonun üçin-de häzirki zaman I. l=synyň esasy dushunjelerinden biri hem empiriki bilimleriň bar wagtynda ymy çaklamalaryň ähtimallygy hökmünde ündeňilýäň subut etmekligin derejesi hakyndaky dushunjedir. Bu bolsa häzirki zaman I.l-synyň ähtimallyk teoriýasynyň logikasyna öwrülýändigini görkezýär.

Türkmen Wikipedia

Advertisements

3 Responses

 1. Berekella Türkmen Medical !

 2. Мыслить позитивно не только полезно, но и модно
  Опубликовано Evgenii Апр 11th, 2010 в категорию Помощь психологов. Вы можете следить за любыми ответами через RSS 2.0. Вы можете оставить ответ

  Так уж сложилось, что практически каждый из нас ждёт от жизни больше плохого, чем превосходного, а все потому, что позитивный настрой требует от нас большей отдачи энергии.
  Но если мы выучимся изменить наше мышление в наихорошую сторону, то и наша жизнь станет намного приятнее и счастливее.

  Давайте же попробуем разобраться в этом вопросе более детально, а заодно и проведем маленький тест для того, чтобы узнать, насколько мы позитивны.

  Еще более ста лет назад один английский психолог выдвинул теорию о существовании закона притяжения, с поддержкою которого можно воздействовать на ход нашей жизни, как магнитом, притягивая к ней, как позитивные, так и негативные ситуации.
  И такое притяжение может усиливаться, в зависимости от того эмоционального заряда, который присутствует в наших мыслях.
  Поэтому, даже давая оценку той ситуации, которая кажется вам фатально безнадежной, не спешите обвинять в ней себя или окружающих.
  Лучше постарайтесь взглянуть на нее с иной стороны, чтобы найти желая бы один положительный момент в случившемся.
  Любые трудности воспринимайте, как очередной жизненный урок, даже если это у вас получится не сразу, не опускайте рук.
  Просто нужно себя заставить, ведь дело в том, что организму просто лень затрачивать излишнюю энергию.

  Если «окунуться» немножко в историю, то можно вспомнить о том, как повел себя Юлий Цезарь в тот момент, когда во время прибытия его флотилии к берегам Англии, сошедший на берег полководец, споткнулся и коснулся рукой песка.
  Но, осознавая, что за его спиной целая армия, и для того, чтобы его первый безуспешный шаг по земле неприятеля не был истолкован превратно, этот большой человек пленил полную горсть песка и повернулся к своему войску, как словно сходственное телодвижение и было им задумано.
  И ближайшее сражение армией Цезаря было выиграно.

  Но можно привести образцы и из российской жизни, в свое время, московский губернатор за завтраком в одном из свежих калачей обнаружил таракана, сразу же к нему был доставлен хлебник, поставивший это некачественный продукт.
  Но тот не смутился и сказал, что предложил новый вид калачей с изюмом, а чтобы не успели его проверить, хлебник попросту прытко съел таракана.
  Возвратясь в свое заведение, он приказал безотлагательно начать выпечку нового изделия, и оно пришлось москвичам по вкусу, что позволило хлебнику открыть еще несколько своих лавок.

  Ну, а теперь давайте возвратимся к действительности.
  Например, берите такую ситуацию: вы решили сесть на диету, но вам очень тяжело представить, как вы расстанетесь со своими любимыми пирожными.
  Но, тут самое время вспомнить про позитивное мышление и взглянуть на ситуацию с иной стороны, и тогда выяснится, что диета позволит вам получить большее количество витаминов, ведь в вашем меню будет больше овощных и фруктовых салатов; большее количество микроэлементов, ведь и мюсли вы тоже не обойдете стороной; а рыба и морепродукты обеспечат ваш организм калием и йодом.
  Так что, положительная сочиняющая тут на лицо.

  А в случае, если вдруг вы опоздали на автобус, тоже не стоит расстраиваться, ведь вам предоставляется шанс пройтись пару остановок пешком, а ведь это очень полезно для вашего здоровья, да и для кошелька.
  Да и на ожидание следующего автобуса вам пришлось затратить столько же времени.

  А для того, чтобы хранить позитивный настрой можно воспользоваться вспомогательными методиками, это может быть что угодно, и фэн-шуй, и ароматерапия, и медитации, и просто прогулки на свежем воздухе и т.д.
  Не забывайте о том, что энергия наших позитивных идей подсобляет привлечь удачу и бережёт уверенность в завтрашнем дне, который по определению непременно будет счастливым.

  Ну а теперь давайте же обратимся к тесту, о котором мы сказали в начале нашей статьи, который и поможет нам разобраться в том, насколько позитивным является наш настрой.
  1. Представьте себя на месте шеф-кулинара роскошного ресторана, но вдруг кулинар-стажер извещает вам о том, что у него подгорела вся выпечка. Как бы вы поступили в такой ситуации?
  А. Прогоните стажера прочь, и сделаете заказ испорченных им блюд в соседнем ресторане.
  Б. Вы найдете возможность, чтобы вместе со стажером придумать и приготовить новый десерт.

  2. А теперь представьте себя в качестве владелицы книжной лавки, в которой продажи идут, что именуется, «со скрипом».
  Какими будут ваши действия?
  А. Вы пригласите какого-то знаменитого писателя на встречу с чтецами и одновременно с этим проведете моментальную лотерею.
  Б. Вы смените весь штат продавцов и пригласите превосходного профессионала на должность руководителя.

  3. С кем из знаменитых певиц вы смогли бы себя ассоциировать?
  А. С Аллой Пугачевой
  Б. С Мирей Матье

  4. Вы давно испытываете симпатию к своему холостому коллеге, который вдруг обращается к вам, например, за точилкой для карандаша, вы:
  А. Протягиваете молча необходимый ему предмет, затем также молча его забираете.
  Б. Протягивая ему точилку, вы затрагиваете тему заключительного футбольного матча, закончившейся победой любимой команды и предлагаете вместе отправиться на обед.

  5. Перед вами находится стакан воды, заполненный на половину, вы считаете, что:
  А. Стакан полон наполовину.
  Б. Стакан наполовину пуст.

  А теперь пришло время подвести итоги.
  Если вы дали большее число ответов под буквой А, то вы являетесь позитивным человеком, и в вас присутствует естественная предрасположенность к тому, чтобы притягивать к себе больше превосходного.

  В том случае, если в ваших ответах преобладает буква Б, то вы в состоянии выучиться позитивному мышлению, прочтя эту статью, займитесь «тренировками» и не забывайте о том, что «стакан всегда наполовину полон!».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: