Bütindünýä saglyk güni

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi
Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni giňden, ählihalk baýramçylygy hökmünde bellenildi.
7-nji aprelde halkara bileleşigi tarapyndan bellenilýän Bütindünýä saglyk gününiň biziň ýurdumyzda ählihalk baýramçylyk hökmünde bellenilýändigi ýöne ýerden däldir.

Türkmen Lideriniň parahatçylygyň we hoşniýetli goňşuçylygyň ýörelgelerine, giň halkara hyzmatdaşlygyna esaslanýan syýasaty tutuş dünýä bileleşigi tarapyndan oňlanyp, giňden ykrar edildi. Mälim bolşy ýaly, golaýda, bu baýramçylygyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Prezidentine—Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň ýokary sylagyna—Hormat ordenine mynasyp bolan, galyberse-de, Bütindünýä karate federasiýasy tarapyndan berlen gara guşagyň 6-njy danyna eýe bolan Milli olimpiýa komitetiniň Başlygyna Bütinýapon karate-do federasiýasynyň hormatly agzasynyň sertifikaty dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Türkmen döwletiniň Baştutany saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmegiň, köpçülikleýin bedenterbiýe—saglyk hereketiniň we ýokary netijeli sportuň meselelerine aýratyn üns bermek bilen, sagdyn durmuş ýörelgesiniň artykmaçlyklaryny watandaşlyrymyza görkezmekde görelde bolýar. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy aprelde Türkmenistanyň Harby akademiýasynda bolan mahalynda onuň ýolbaşçylaryna sportuň birnäçe meşhur, şol sanda woleýbol, futbol, tennis görnüşleri boýunça güýçlerini synap görmegi teklip etdi. Geçirilen oýunlarda milletiň Lideri hemişe bolşy ýaly, yzygiderli sport bilen meşgullanmagyň netijesinde beden taýdan oňat taýýarlyklydygyny görkezdi. Çünki hormatly Prezidentimiz çagalykdan sport bilen çynlakaý meşgullanýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň watandaşlarymyza baýramçylyk Gutlagynda: «Adam jemgyýetimiziň iň esasy gymmatlygydyr. Hut şundan ugur alyp, durmuş sazlaşygynyň ähli ajaýyplyklaryny özünde jemleýän täze Galkynyş eýýamynda adam, onuň saglygy we abadan durmuşy hakyndaky alada döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi» diýlip bellenilýär.

Saglyk ýoly Türkmenistanyň şu ugurda ýöredýän döwlet syýasatynyň özboluşly simwolyna öwrüldi. Köpetdagyň gerişlerinde çekilip, haýran galdyrýan bu ýol aşgabatlylaryň we paýtagtymyzyň myhmanlarynyň işjeň dynç alýan, ilkinji nobatda şanly seneler mynasybetli uly sport-köpçülikleýin çäreleriniň geçirilýän ýerine öwrüldi. Ine, bu gün hem şu ýerde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli dabaralar guraldy.

Irden Giňdiwaryň etegindäki bu ajaýyp ýerde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň agzalary, Mejlisiň, ministrlikleriň we dolandyryş edaralarynyň, Umumymilli «Galkynyş» hereketine girýän jemgyýetçilik guramalarynyň, şeýle hem ýurdumyzdaky diplomatik missiýalaryň ýolbaşçylary ýygnandylar. Ýoluň başlan ýerinde, 8 kilometrlik marafona badalga berilýän ýerde sport lybasyndaky talyplar, paýtagtymyzdaky hünärment okuw jaýlarynda, sport mekdeplerinde tälim alýanlar, işgärleriň toparlarynyň we paýtagtymyzyň jemgyýetçiliginiň köp sanly wekilleri jemlendiler.

Bu ýerde birinji Umumymilli spartakiadasyna gatnaşyjylar hem bar, milletiň Lideriniň başlangyjy boýunça bu spartakiada birnäçe aýyň dowamynda geçirilip, Bütindünýä saglyk gününiň öňüsyrasynda üstünlikli tamamlandy. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy ýazyň mylaýym şemalyna buýsançly pasyrdaýar, joşgunly aýdym-sazlar, sportsmenleriň görkezme çykyşlary ýörişe gatnaşyjylaryň arasynda baýramçylyga mahsus ýagdaýyň döremegine ýardam berýär. Daş-töwerekde uly ählihalk baýramçylygyna we ruhubelentlige ýugrulan ýagdaý höküm sürýär.

Türkmenler gadymy döwürlerden bäri ruhubelent we sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän halk hökmünde bellidir. Biziň şöhratly ata-babalarymyz ýaş nesliň beden taýdan berk, ruhy taýdan sagdyn, zähmetsöer bolup, öz Watanyny çäksiz söýýän adamlar hökmünde terbiýelenilip ýetişdirilmegi barada ýadawsyz alada edipdirler. Türkmenistanyň garaşsyzlyga eýe bolmagy bilen, bu mizemez milli ýörelgeleriň dowam etdirilmegi we ösdürilmegi üçin köp işler edildi. Täze Galkynyş we beýik özgertmeler eýýamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hakykatdan-da umumymilli häsiýete eýe bolan bu hereketiň ösdürilmegine howandarlyk edip ugrady. Ýurdumyzda «Saglyk» atly uly möçberli we toplumlaýyn döwlet maksatnamasy amala aşyrylýar, dürli derejelerde saglyk bilen bagly taslamalar ornaşdyrylýar, bedenterbiýe we sport boýunça halkara hyzmatdaşlygy işjeň ýagdaýda amala aşyrylýar.

Biziň uzak wagtlap işjeň ömür sürmegimiz özümize bagly ýagdaýdyr. Ýurdumyzda bu ugur üçin niýetlenen serişdeleriň uly toplumy bar. Ilkinji nobatda milletiň Lideriniň görkezmesi boýunça şäherlerde we obalarda gurulýan döwrebap sport desgalarynda, aýlawlarda, awtodromlarda sport bilen ýylboýy işjeň meşgullanmak üçin oňaýly mümkinçilikler döredildi. Olimpiýa şäherjiginiň gurulmagy sportuň we olimpiýa hereketiniň ösdürilmegine, ýaşlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine uýgunlaşmagyna güýçli itergi berdi, bu taslama bilen tanyşdyrylyş dabarasy Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda geçirildi. Merkezi Aziýa boýunça bu täsin we uly möçberli toplum 30-a golaý desgalardan ybarat bolup, dürli derejelerdäki ýaryşlary geçirmek üçin niýetlenendir, galyberse-de, ol sportçular üçin okuw-türgenleşik geçirilýän merkeze, ýurdumyzyň sportsmenlerini we milli toparlaryny dünýä we Aziýa boýunça geçirilýän çempionatlara, şol sanda Olimpiýa oýunlaryna taýýarlamak üçin oňat binýada öwrüler.

Türkmenistanyň Prezidenti döwletiň geljekde-de öz raýatlarynyň saglygyny goramak, ýurdumyzyň medisinasyny dünýä boýunça toplanan baý tejribe we öňde baryjy tehnologiýalar esasynda ösdürmek, döwrebap sanatoriý—şypahana we sport infrastrukturasyny gurmak, türkmen sportsmenleriniň halkara ýaryşlarynda ata Watanymyza mynasyp derejede wekilçilik etmegi we öz ýeňişleri bilen ýurdumyzyň at-abraýyny has-da artdyrmagy üçin olara niýetläp, oňaýly şertleri döretmek bilen bagly meselelere aýratyn üns berjekdigini belleýär.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Onuň dabaraly owazy bahar paslyndaky açyk asmanyň astynda daş-töwerege ýaň salýar. Soňra dabaraly sazyň ýaňlanmagynda, Saglyk ýoly bilen köpçülikleýin ýöriş başlanýar.

Bu ýerden, gojaman Köpetdagyň gerşinden paýtagtymyzyň ajaýyp keşbi oňat görünýär. Ýylyň bu mylaýym döwründe daş-töwerek has-da gözel görnüşe eýe bolupdyr. Bahara mahsus ýakymly howa janyňa şypa berýär, daglyk landşafta dürli öwüşginler çaýylyp, Köpetdagyň etegindäki ýerler gök otlar we güller bilen örtülipdir.

8 kilometrlik ýörişiň tamamlanýan ýerinde baýramçylyk sportuň dürli görnüşleri boýunça köpçülikleýin ýaryşlaryň geçirilmegi bilen dowam etdirildi. Şonda küşt, keçe-keçe, göreş, armrestling, agyr daşlary götermek, stoluň üstünde oýnalýan tennis, woleýbol, boks, tanap çekişmek boýunça ýaryşlar guraldy. Kada bolşy ýaly, ýeňijileriň ählisine baýraklar we sowgatlar gowşuryldy. Elbetde, türkmen sportsmenleriniň meşhur ahalteke bedewlerindäki çykyşlary hemmeleri haýran galdyrdy, olar at üstündäki oýunlar boýunça ussatlyklaryny görkezdiler.

Bu ýerde döredilen özboluşly ak öýli we saçaklaryny giňden ýazan kiçeňräk türkmen obasy baýramçylygyň şowhunyny has-da artdyrdy. Joşgunly aýdymlar we sazlar hakykatdan-da ählihalk dabarasynyň täsirliligini artdyryp, daş-töwerekde şadyýanlyga we agzybirlige mahsus ýagdaýy döretdiler.

Bu şanly waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş saglygyna toý sadakasy berildi.

Bu gün Bütindünýä saglyk güni ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi, bu ýerlerde-de Saglyk ýollary bilen köpçülikleýin ýörişler we sportuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşikler guraldy.

Altyn Asyr

3 Responses

 1. Информация к размышлению для поклонников мяса
  О том, что в истинное время существует много разных методик кормленья, сказано уже достаточно, и все большее число людей склоняются к вегетарианству, как к оптимально верному решению.
  Но не всем так просто отказаться от мяса и мясных продуктов, ведь это так лакомо, а, основное, обыкновеннее.

  Но вот как относится к мясу и прочим мясным продуктам с точки зрения диетологии?
  Да и стоит ли отрицаться от таких знакомых и любимых с детства продуктов?
  В этом вопросе мы и попробуем разобраться.

  Сразу же стоит сказать о том, что, как и в любом ином продукте, в мясе можно найти свои положительные и отрицательные качества.
  Ведь никто не станет спорить того факта, что в его составе находится множество незаменимых аминокислот, а ведь именно из-за их неимения в растительной еде страдают вегетарианцы.
  Эти кислоты необходимы для построения клеточных мембран, нормального секрета желчи и гормонов.

  Если же непосредственно вести речь о красном мясе, то сразу же следует упомянуть о том, что этот продукт представляет собой уникальный источн, как железо.
  Ведь в том случае, если употреблять только растительную еду или биологические добавки, то усвоение этого химического элемента происходит веско хуже.

  Да и любительницам диет не излишним будет знать о том, что отказ от мяса замедляет процесс похудения, ведь при ограничениях в кормлении организму попросту не хватает белка, который способствует нормализации водного размена.

  Если же вспомнить об отрицательных гранях мясоедения, то следует сказать о том, что мясо является источником токсинов, которые относятся к разряду продуктов размена веществ.
  И если не обеспечить своевременного выведения из организма этих вредных веществ, то в результате произойдет его загрязнение.

  Стоит упомянуть и о том, что мясо представляет собой источник насыщенных жиров, а, следовательно, его употребление чревато повышением уровня “плохого холестерина” в крови.

  Доказанным фактом является и то обстоятельство, что любители мяса автоматически попадают в группу повышенного риска по развитию онкологических и сердечных заболеваний.
  Вполне природно, что мясо, в любом виде, может продемонстрировать все свои неоспоримые достоинства и такие же недостатки.

  Что же дотрагивается любых мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, копченостей, мясных начинок в гамбургерах, то они, окончательно же, не могут оказать положительного воздействия на организм.

  Если уж вы не можете отказаться от употребления мяса, да и устремляться делать это особо не стоит, то отдайте предпочтение свежей говядине, свинине, телятине или баранине, употребляя эти сорта в слегка поджаренном на гриле виде, или же запеченными в духовом шкафу, также можно их подавать к столу и в отварном виде.
  В этом случае мясо продемонстрирует вам все свои подлинные достоинства.
  А если же вы будете правильно сочетать мясо с великим количеством зеленых овощей, то у вас получится не только лакомое, но и полезное блюдо.

  А вот, например, такие овощи, как фасоль или картофель, не стоит использовать в качестве гарнира к мясным блюдам, так как они абсолютно «не дружат» с этим продуктом.
  Вот так-то, друзья-мясоеды!

 2. Как бороться с дестким ожирением?
  Каждый из нас, наверняка, заметил, что в заключительнее время все больше детей страдает ожирением, неужели во всем виноваты родители, которые устремляются накормить свое чадо самым вкусненьким и калорийным?
  Действительно, проблема, связанная с ребяческим ожирением, является актуальной темой практически для всех развитых стран мирового сообщества.

  Конечно же, отчасти в этом виноваты предприятия общественного кормленья, ведь сеть кафе, предлагающих нам разные блюда прыткого приготовления, разрастается все прытче, да и на семейней кухне все чаще используются полуфабрикаты.

  Если же возвратиться к началу нашего разговора, то следует сказать о том, что у детей ожирение отмечается двух видов: первичное и вторичное.

  В первом случае, ожирение обусловлено теми оплошностями, которые допускаются в ребяческом рационе кормленья.
  Имеет значение, в этом случае, и потомственная предрасположенность к лишнему весу.
  А вот вторичное ожирение развивается из-за пребыванья тех или иных заболеваний, в том числе, связанных с эндокринной системой, таких как сахарный диабет или хворь Иценко-Кушинга, а также из–за пребыванья у детей сердечных недугов.

  В группу риска входят недоношенные дети или же малыши, родившиеся с малым весом; те детки, которые в раннем возрасте были переведены на искусственное вскармливание; и, окончательно же, дети, имеющие отягощенную наследственность по эндокринным заболеваниям и ожирению.

  Никто не станет спорить с тем, что наивеличайшую роль в появлении у детей избыточного веса, играют именно родители, так как не все из них в состоянии обеспечить своим чадам правильный и разумный прикорм, четкое разведение (сообразно инструкции) молочных смесей, да и культура здорового кормленья во многих семьях попросту отсутствует.

  Если же сказать о том, как драться с ребяческим ожирением, то следует сказать, что первоочередное значение имеет диетотерапия.
  Нет, речь не ведется о том, чтобы самостоятельно ограничить своего малыша в употреблении тех или иных продуктах, так как разработкой диеты для него обязан заниматься только профессионал, который подробно разбирается во всех тонкостях столь деликатной проблемы.
  Да и последующее соблюдение диеты, как и весь процесс похудения, обязан исполняться под требовательным наблюдением и контролем доктора-педиатра или диетолога.
  Следует помнить и о том, что о соблюдении взыскательных диет условно детей, не достигших трехлетнего возраста, не может быть и речи.

  Если же вспомнить о необходимости физических нагрузок, то следует сказать, что детям до пяти лет вполне достаточно долгих пеших прогулок и активных игр со сверстниками.
  А вот уже после этого возраста родителям можно подумать и о занятиях ребенка в спортивных секциях, необыкновенно полезно плавание.
  Что же дотрагивается медикаментозного лечения, как, впрочем, и хирургического, то оно может применяться только тогда, когда ребенок будет находиться в возрасте ветше пятнадцати лет, а до этого момента такие методики не используются.

  Берегите своих детей, пусть вас не очень радуют складочки на теле вашего крохи.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: