Şwesiýada okamak isleýänlar üçin

studentŞwesiýa
Ýerleşýän ýeri: Demirgazyk Ýewropada Skandinaw ýarym adasynda ýerleşýän Norwgiýa we Finlandiýa bilen serhetleşýän döwlet. Şwesiýany Öresund köprüsi Daniýa bilen baglaýar.
Meýdany: 449 müň 964 km2.
Ilaty: 9 milýon 263 müň 872 (2009-njy ýyldaky hasaplara görä)
Paýtagty: Stokgolm
Dili: Şwed dili, ýöne halkyň aglabasy Iňlis dilini bilýär.

 

Ykdysatyýeti: Kişi başyna düşýän ýyllyk girdejisi boýunça dünýäniň iň öňde gelýän döwletleriniň biri bolup durýar.

Näme üçin Şwesiýa?

    * Ýokary standartlar.
    * Iňlis dilinde berilýän 600-dan gowrak Master derejesendäki prgorammalar.
    * Daşary ýurtdan gelen talyplara açyk jemgyýet
    * Daşary ýurtdan gelen talyplar ähli talyplaryň 8.5%-ini düzýär.
    * Okuw üçin stipendiýalar bar (ýöne olardan diňe biri biziň raýatlarymyz üçin).
    * Şwesiýada Iňlis dilini hemme diýen bilýär.

Ylym
Şwesiýada ýokary okuw jaýlarynda berilýän bilimiň ýokary derejede bolmagy üçin ýurduň ýokary bilim baradaky edarasy (Högskoleverket) her 6 ýylda bir barlag geçirip durýar we elbetde munuň netijesinde Şwesiýadaky uniwersitetlerde berilýän bilimiň hili hem ýokary bolup durýar.

Haýsy ugurda okamak amatly
Şwesiýada okamak üçin bize amatly bolup biljek ugurlar esasanam şular:

   1. Lukmançylyk we bu ugurdakay ylmy gözlegler.
   2. Habarlaşma we Informasiýa Tehnologiýasy (Kompýuter bilimi, Internet, Telefon we beýlekiler)
   3. Biotehnologiýa
   4. Fizika we onuň ýan ugurlary
   5. Sungat ugurlary

Ýokary okuw ulgamy
Norwegiýada okuw ýyly Awgustyň ortasyndan Iýunyň ortasyna çenli dowam edýär we uniwersitetlerinde ECTS standardy (European Credit Transfer System) ulanylýar. Bu standardyň oňat tarapy Ýewropanyň beýleki uniwersitetlerinde siziň alan sapagyňyzyň kabul edilmesidir (elbetde sapakdan geçilen ýagdaýynda). Mysal üçin Norwegiýada 2 ýyl okap soň Germaniýa ýada Daniýa okamaga gitmek isleseňiz gaty köp zat ýitirmän öňki okan sapaklaryňyzy täze baran uniwersitetinizde okamaga mejbur dälsiňiz.
Ýokary okuw sistemasy gysgaça şeýleräk:

    * Bakalawr (3 ýyl – 180 ECTS) + Masterlik derejesi (2 ýyl – 120 ECTS)
    * Bakalawr (3 ýyl – 180 ECTS) + Magisterlik derejesi (1 ýyl – 60 ECTS)
    * Masterlik derejesini alanyňyzdan soň ylymlaryň doktory derejesini almak üçin ýene-de 4 ýyl okamaly we ylmy gözleg geçirmeli.

Okuw jaýlary barada
Şwesiýada uniwersitet diýlende iki dürli oku jaýy aklyňa gelýär. Olara universitet we högskola diýilýär. Bu ikisiniň arasynda gaty uly tapawut bolmasa bularyň högskola diýilýäni köplenç halatlarda doktorlyk derejesini berip bilmeýär. Şonuň üçin bolubilse universitet diýilýän ýokary okuw jaýlaryna girmek has dogry bolup biler.
Şwesiýada uniwersitetler käbir beýleku Ýewropa döwletlerindäki ýaly merkezden köp babatda aýrylandyr. Ýagny döwlet haýsy ugurlarda hünärmenler gerekdigini belli edýär we sapaklaryň nähili gurnaljagyny uniwersitetleriň özleri çözýär. Elbetde mundan başga-da döwlet uniwersitetlerde berilýän bilimi barlap durýar.

Ýokary okuw jaýlaryna giriş
Ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin ilki bilen özüňize görä bir bölüm seçip şol ugurda haýsy uniwersitetde okap biljegiňizi bolsa uniwersitetleriň salgýlary berilen şu internet sahypasyndan seçiň: http://www.studyinsweden.se/Course-search/ . Gerekli dokumentler geljek ýyl okamak üçin uniwersitetlere her ýylyň 15-nji Ýanwaryna çenli tabşyrylmaly. Gijä galan dokumentler köplenç ýagdaýda kabul edilýän däldir.
Uniwersitetde bakalawr derejesini berýän programmalar (adaty biziň uniwersitetlerde berilýän ýokary bilim) üçin gerekli dokumentler gysgaça şeýle:

   1. Mekdebi gutarandygyň barada dokument – attestat.
   2. Şwed dilini bilýändigiňiziň subutnamasy, eger siziň seçen programmaňyzda Şwed dilinde sapak ýok bolsa bu hökman däl.
   3. Eger okuw Iňlis dilinde bolsa onda Iňlis dilini bilýändigiňiziň subutnamasy: TOEFL synagyndan 500-550 arasy baha (kompýuter synagyndan 173-213) ýa-da IELTS synagyndan 5.0 (kompýuter synagyndan 6.0) baha gerek. Bu bölümde aýdylanlar unwersitetden uniwereritete üýtgäp biler.

Masterlik we doktorlyk derejeleri üçin bolsa gerekli dokumentler edil beýleki Ýewropa döwletleriniňki ýalydyr (http://www.bayjan.com/dasharyYurtdaOkuw salgysyndan beýleki Ýewropa ýurtlarynda okamak baradaky maglumatlara seredip bilersiňiz). Ýagny Masterlik üçin degişli ugurda bakalawr derejesi we Iňlis dilini bilýändigiňiziň subutnamasy. Doktorlyk derejesi üçin bolsa degişli ugurda Masterlik derejesi we Iňlis dilini bilýändigiňiziň subutnamasy.

Okuw we ýaşaýyş üçin pul
Elbetde bu biziň köpimiz üçin iň esasy bölüum bolup durýar.  Şwed uniwersitetlerinde okamak üçin ne daşary ýurtlylar ne-de şwedleriň özleri pul töleýär. Ýöne her semestrde 150 – 400 şwed kronyny (20-55 dollary arasy) talyplar birligine tölemeli. Elbetde kitap we ulag serişdeleri üçin goşmaça puly hem nazara almak gerek. Her aýda harjanyp biljek pul ortaça şeýleräk: Azyk harytlary üçin: 285 dollar. Ýaşaýyş üçin:455 dollar. Ulag üçin: 70 dollar. Telefon/Internet: 42 dollar. Saglyk ätiýaçlandyrmasy: 35 dollar. Elbetde şäheriň ululygyna görä-de bu bahalar üýtgeşik bolar.

Stipendiýalar
Şwed uniwersitetlerinde okamak üçin birnäçe stipendiýalar bar, ýöne olaryň içinden diňe biri biziň raýatlarymyza degişli bolup onuň ady “Erasmus Mundus” bolup durýar. Bu programma bilen diňe bir Şwesiýada däl eýsem Ýewropanyň beýleki döwletlerinde hem okamak mümkin. Bu stipendiýa barada giňişleýin maglumaty http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php salgysyndan alyp bilersiňiz. Bu stipendiýanyň kömegi bilen diňe bakalawr ýa-da masterlik derejesini almak bilen çäklenmän eýsem biziň ýokary okuw jaýlarynda işleýän ylmy işgärlerimiz hem Şwesiýada  ýa-da Ýewropanyň beýleki döwletlerinde ylmy-gözleg geçirip bilerler.

Wiza
Şwesiýa wiza almak üçin gerekli dokumentler gysgaça şeýleräk:

   1. Uniwersitetden kabul edilendigiňiz barada çakylyk haty.
   2. Eger 1 ýyldan az möhlet bilen okamak isleseňiz onda saglyk ätiýaçlandyrmasy.
   3. Ýeterlik derejede puluňyzyň barlygynyň subutnamasy, ýagny her aý 7500 şwed kronyny (1050 dollar töweregi) tölär ýaly ýagdaýyňyzyň barlygy

Bu baradaky has giňişleýin maglumatlary http://www.migrationsverket.se/english.jsp salgysyndan we Şwesiýanyň Orzýetdäki ilçihanasyndan alyp bilersiňiz.
Wiza, okuw, ýaşaýyş we beýleki peýdaly maglumatlary  www.studera.nu salgysyndan alyp bilersiňiz.

Ulanylan çeşmeler

   1. Wikipedia: www.wikipedia.org
   2. Study in Sweden: http://www.studyinsweden.se/
   3. Şwesiýada okuw barada maglumatlar: www.studera.nu
   4. Erasmus Mundus stipendiýasy barada: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

çeşme : Bayjan

4 Responses

 1. Геморрой

  Геморрой – узловатое расширение
  вен нижнего отдела прямой кишки.

  Причинами геморроя являются: тяжелый физический
  труд, запоры, сидячая профессия.

  Для геморроя отличительны два главных симптома
  – кровотечение и выпадение узлов из заднепроходного
  (анального) канала. При этом заболевании также отмечаются анальный зуд, чувство
  дискомфорта в анальном канале, выделения слизи.

  В зависимости от ступени увеличения геморроидальных узлов выделяют четыре стадии
  геморроя. Для первой стадии отличительным признаком является выделение крови
  из анального канала без выпадения геморроидальных узлов. Вторая стадия характеризуется
  выпадением геморроидальных узлов с самостоятельным вправлением в анальный канал
  (с кровотечением или без него). Характерной необыкновенностью третьей стадии является
  необходимость ручного вправления геморроидальных узлов при выпадении (с кровотечением
  или без него). Сначала выпадение узлов происходит только во время опорожнения
  кишечника, позже – при любом повышении внутрибрюшного давления, например, во
  время подъема тяжестей или кашля. Четвертая стадия характеризуется постоянным
  выпадением узлов и невозможностью их вправления в анальный канал. При этом часто
  наблюдаются боль в области заднего прохода, а также обильные кровотечения.

  Народные средства лечения геморроя
  Народные средства лечения геморроя представляют собой, предпочтительно, сборы из целебных растений, применяемых внутрь и наружно ( в виде сидячих ванн):

  Рецепт Романюка А.Г.: “Многие годы я страдал от геморроя. Перепробовал многие народные средства, пока не прочитал об удачном лечении геморроя методом хождения на ягодицах. Повседневно в комнате стал “ходить на ягодицах”, постепенно доведя дистанцию хождения до 120 метров – 8 кругов по 15 метров. После каждых 2-3 кругов почивал примерно по 2 минуты. После этого ложился на спину и сжимал анальные мышцы, постепенно доведя количество сжиманий до 200. Прошло уже полтора года – никаких признаков геморроя нет.”
  корень аира, травка душицы, травка зверобоя, кожура калины, цветки клевера,
  лист мать-и-мачехи, корень одуванчика, цветки пижмы, цветки
  ромашки – поровну. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  корень горца змеиного, корень дягиля, цветки календулы, травка льнянки, травка мяты, корень пиона, корень ревеня, травка чабреца – поровну. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  трава горца почечуйного, корень кровохлебки, лист малины, лист мяты, лист
  подорожника, травка репешка, плоды кориандра, травка чистотела – поровну. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  корень девясила, травка донника, лист кипрея, кожура крушины, корень лопуха,
  лист манжетки, корень первоцвета, травка пустырника, плоды укропа – поровну. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  лист брусники, травка горца почечуйного, травка донника, травка зверобоя, цветки
  календулы, травка лабазника, травка мяты, корень одуванчика,
  шишки ольхи, травка репешка, травка чабреца, травка чистотела, плоды укропа –
  поровну. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  корень аира, корень горца змеиного, травка душицы, корень кровохлебки,
  кожура крушины, лист манжетки, лист мать-и-мачехи, травка мяты, цветки пижмы,
  цветки ромашки, плоды укропа – поровну. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  почки березы, травка герани, побеги или плоды можжевельника, лист подорожника,
  травка чабреца, плоды черемухи – поровну. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  кора дуба, травка лабазника, лист манжетки, травка полыни, почки сосны – поровну. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  трава душицы, лист мать-и-мачехи, шишки ольхи, шишки хмеля
  – поровну. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  трава льнянки, травка мяты, цветки ромашки, травка хвоща полевого, лист эвкалипта
  – поровну. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  цветки ромашки, травка крапивы, лист подорожника – по 1 доли, кожура дуба
  3 доли, лист мать-и-мачехи 2 доли. Приготовление и применение: 2 ст ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Из этого же настоя делать сидячие ванночки 1 раз в день перед сном, в течение 15-20 минут. После ванночки шкуру не вытирать, а щепетильно промокнуть мягкой тряпочкой.
  Несмотря на наступившее улучшение лечение геморроя народными средствами необходимо продолжать в течение
  нескольких месяцев для закрепления результатов. В последующем перейти на профилактический прием сборов весной
  и осенью (по 2 месяца).

  Народные средства лечения геморроя могут применяться в сочетании с иными лекарствами.

  Перед тем, как принимать тот
  или иной сбор, желанно ознакомиться с противопоказаниями к травкам, входящим
  в состав этого сбора в травнике.

 2. […] Şwesiýada okamak isleýänlar üçin […]

 3. ปั้มไลค์แฟนเพจ, ปั้มไลค์ Facebook, ปั้มไลค์ครบวงจร, เพิ่ม Like, จ้างเพิ่มไลค์, เพิ่มไลค์เพจ ราคาถูก, ไลค์แฟนเพจได้สูงสุดหนึ่งล้านไลค์, ปั้มไลค์สถานะ, ปั้มไลค์, รับไลค์แฟนเพจ, ปั้มโพสต์, ปั้มไลค์รูปเฟส, รับทำเพจเฟสบุ๊ค, ปั้มไลค์มือถือ, รับสร้างแฟนเพจพร้อมยอดไลค์, ปั้มไลค์เพจคนไทย, ปั้มไลค์เพจ Facebook, เพิ่มไลค์แฟนเพจ ราคาถูก, เพิ่มไลค์ฟรี, ปั้มไลค์เพจ, จ้างไลค์รูป, รับเพิ่มไลค์, จ้างปั้มไลค์, รับจ้างปั้มไลค์, บริการปั้มไลค์ฟรี, ไลค์แฟนเพจราคาถูก, ปั้มเพจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยอดไลค์เพจเพจเยอะๆ, Like Fanpage, ไลค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค, รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ เป็นการโปรโมทแฟนเพจ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าได้, กดไลค์รูป, บริการเพิ่มไลค์แฟนเพจฟรี, ไลค์เพจ, รับทำเพจสินค้าพร้อมยอดไลค์, บริการเพิ่มไลค์เฟสบุ๊คให้แฟนเพจ, ปั้มไลค์ฟรี, การเพิ่ม Like เป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าของคุณนั่นเอง ด้วยงานบริการเพิ่มไลค์แฟนเพจระดับมืออาชีพ ประสบการณ์การทำงานหลายปี, ปั้มยอดไลค์เป็นคนไทย 100%, รับจ้างเพิ่มไลค์, จ้างไลค์, ปั้มไลค์เพจฟรี, ปั้มไลค์รูป Facebook, Add Like Fanpage, รับทำไลค์ครบวงจร, ปั้มเพจ, รับจ้างกดไลค์, ปั้มรูป, เพิ่มไลค์คนไทย, รับปั้มไลค์รูป, ปั้มไลค์รูป, บริการเพิ่ม Like ให้แฟนเพจของคุณ โดยทีมงานระดับมืออาชีพ ในระยะเวลาอันสั้นและราคาถูก รับประกันไลค์จากคนไทย 100%, รับ Like Fanpage, รับเพิ่มไลค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค, Auto Like, ปั้มไลค์ราคาถูก, ปั้มไลค์ ในโทรศัพท์, เพิ่มไลค์, ปั้มไลค์เฟสบุ๊ค, Pump Like, เพิ่มไลค์แฟนเพจ, ปั้มไลค์ง่ายๆ, บริการปั้มไลค์แฟนเพจฟรี, รับไลค์ครบวงจรทั่วไทย, ปั่นไลค์, กด Like, กดไลค์, โกงไลค์, ไลค์แฟนเพจ, ไลค์คนไทย 100%, รับทำไลค์แฟนเพจจำนวนมาก, กดไลค์แฟนเพจ, รับเพิ่ม Like Fanpage Facebook ราคาพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม Like Fanpage ให้ดูเป็นความน่าเชื่อถือของร้าน, แฟนเพจพร้อมยอดไลค์, ซื้อไลค์แฟนเพจ, จ้างกดไลค์, รับปั้มไลค์เพจ, ปั้มไลค์ทั่วไป, Up Like Fanpage, ปั้ม Like ฟรี, ปั้มเพจเฟสบุ๊ค, เพิ่มไลค์เพจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: