Norwegiýada okamak isleýänlar üçin

norvegiaNorwegiýa
Norwegiýada okuw barada gürrüň etmezden öň Norwegiýa barada gysgaça maglumatlar bilen tanyşalyň.
Doly ady: Norwegiýa patyşalygy
Ýerleşýän ýeri: Demirgazyk Ýewropada ýerleşýän Şwesiýa, Finlandiýa we Orsýet bilen serhetleşýän döwlet.
Meýdany: 385 müň 252 km2.
Ilaty: 4 milýon 830 müň 86
Paýtagty: Oslo
Dili: Norweg dili we Sámi dili, ýöne halkyň aglabasy Iňlis dilini bilýär.

Ykdysatyýeti: Kişi başyna düşýän ýyllyk girdejisi boýunça dünýäniň iň öňde gelýän döwletleriniň (wikipedia’daky maglumata görä 3-nji orunda) biri bolup durýar.

Ylym
Norwegiýada berilýän bilimiň derejesi gaty ýokary bolup durýar. Şonuň üçin hem 12000-den gowrak talyp daşary ýurtdan gelen talyplar Norweg ýokary okuw mekdeplerinde (jaýlarynda) bilim alýar. Daşary ýurtdan gelip bu ýerde okamak isleýän ýaşlarymyz bu ýerde uniwersitet derejesinden (Bakalawr derejesi) başlap masterlik we doktorlyk ýaly  ýokary derejelere çenli okap bilerler. Bu ýurtda okamak üçin döwlet uniwersitetlerine okuw puly hökman däl we uniwersitetleriň aglabasy döwletiňkidir. Elbetde bu gaty begendiriji habar bolsa-da bu ýerde ýaşamak üçin beýleki Ýewropa döwletlerinden köpräk pul harjamaly bolýar.

Haýsy ugurda okamak amatly
Norwegiýada okamak üçin bize amatly bolup biljek ugurlar esasanam şular:

   1. Nebit-gaz ugry, esasanam Norwegiýanyň deňizastyndan gaty köp nebit alýandygyny nazar alsak bu biziň döwletimiz  üçin gaty wajyp ugurdyr.
   2. Lukmançylyk we bu ugurdakay ylmy gözlegler.
   3. Habarlaşma we Informasiýa Tehnologiýasy (Kompýuter bilimi, Internet, Telefon we beýlekiler)
   4. Biotehnologiýa
   5. Balykçylyk we deňiz baradaky ugurlar. Bu biraz geň hatda käbir kişiler üçin gülkünç görünse-de Türkmenistanda bu ugurda edere gaty iş köpmikä diýýän. Hazar deňziniň ýakasynda nebitden başga-da gaty uly baýlyklar bar.
   6. Azyk ugry

Ýokary okuw ulgamy
Norwegiýada okuw ýyly Awgustyň ortasyndan Iýunyň ortasyna çenli dowam edýär we uniwersitetlerinde ECTS standardy (European Credit Transfer System) ulanylýar. Bu standardyň oňat tarapy Ýewropanyň beýleki uniwersitetlerinde siziň alan sapagyňyzyň kabul edilmesidir (elbetde sapakdan geçilen ýagdaýynda). Mysal üçin Norwegiýada 2 ýyl okap soň Germaniýa ýada Daniýa okamaga gitmek isleseňiz gaty köp zat ýitirmän öňki okan sapaklaryňyzy täze baran uniwersitetinizde okamaga mejbur dälsiňiz.
Ýokary okuw sistemasy gysgaça şeýleräk:
A) Bakalawr (3 ýyl) + Masterlik derejesi (2 ýyl)
B)Soňunda Masterlik derejesini alyp bolýan okuw programmalary (5 ýyl).
Garaz ýokardaky iksiniň haýsysyny seçeniňizde-de jemi 5 ýyl okamaly bolýar. Masterlik derejesini alanyňyzdan soň ylymlaryň doktory derejesini almak üçin ýene-de 3 ýyl okamaly we ylmy gözleg geçirmeli.

Ýokary okuw jaýlaryna giriş
Ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin ilki bilen özüňize görä bir bölüm seçip şol ugurda haýsy uniwersitetde okap biljegiňizi bolsa uniwersitetleriň salgýlary berilen şu internet sahypasyndan seçiň: http://www.studyinnorway.no/sn/Where-can-I-study/List-of-institutions. Gerekli dokumentler uniwersitetlere her ýylyň 15-nji Ýanwary  bilen 15-nji Mart arasy tabşyrylmaly. Gijä galan dokumentler köplenç ýagdaýda kabul edilýän däldir.

Uniwersitetde bakalawr derejesini berýän programmalar (adaty biziň uniwersitetlerde berilýän ýokary bilim) üçin gerekli dokumentler gysgaça şeýle:

   1. Mekdepi gutarandygyň barada dokument – attestat.
   2. Norweg dilini bilýändigiňiziň subutnamasy, eger siziň seçen programmaňyzda Norweg dilinde sapak ýok bolsa bu hökman däl.
   3. Iňlis dilini bilýändigiňiziň subutnamasy: TOEFL synagyndan 500-550 arasy baha (kompýuter synagyndan 170) ýa-da IELTS synagyndan 5.0 (kompýuter synagyndan 6.0) baha gerek.
   4. Türkmenistanyň raýatlarynyň attestaty Norweg uniwersitetlerine girmek üçin ýeterlik däl şonuň üçin hem goşmaça Türkmenistanyň uniwersitetlerinde 2 ýyl okandygyňyzyň subutnamasy hem gerek. Beýleki döwletler bilen bilelikde Türkmenistanyň raýatlarynyň uniwersitetlere girmek üçin gerekli bolan ylmy aýratynlyklary bu salgyda Iňlis dilinde berilendir: http://www.nokut.no/graphics/NOKUT/Artikkelbibliotek/Utenlandsk_utdannin

Masterlik we doktorlyk derejeleri üçin bolsa gerekli dokumentler edil beýleki Ýewropa döwletleriniňki ýalydyr (www.bayjan.com salgysynyň Daşary ýurtda okuw bölümine seredip bilersiňiz). Ýagny Masterlik üçin degişli ugurda bakalawr derejesi we Iňlis dilini bilýändigiňiziň subutnamasy. Masterlik derejesini almak isleýän kişiler üçin bu sahypa ilk başlangyç bolup biler: http://www.studyinnorway.no/sn/Masters-course-search Doktorlyk derejesi üçin bolsa degişli ugurda Masterlik derejesi we Iňlis dilini bilýändigiňiziň subutnamasy.

Stipendiýalar
Norweg uniwersitetlerinde okamak üçin birnäçe stipendiýalar bar, ýöne olaryň içinden diňe biri biziň raýatlarymyza degişli bolup onuň ady “Quota Scheme” bolup durýar. Bu stipendiýanyň kömegi bilen her ýyl 1100 kişi Norwegiýada okap biler. Bu 1100-iň 300-i Merkezi we Gundogar Ýewropa we Merkezi Aziýa (Orta Aziýa) döwletlerine aýyrylandyr. Diýeli munuň 100-i Merkezi Aziýa döwletlerine aýyrylandyr diýsek, onda Türkmenistanyň raýatlaryndan hem iň azyndan her ýyl 10 kişi bu stipendiýanyň kömegi bilen Norwegiýada okap biler. Bu stipendiýanyň beýlekilerinden aýratynlgy hem berilen puluň 30%-i kömek we 70%-i bolsa karz hökmünde berilýär. Haçanda uniwersiteti gutaryp yzyňyza Türkmenistana dönmeseňiz onda bu 70%-lik karz puly Norweg döwletine yzyna tölemeli bolýar. Başga döwlede dönseňiz hem bu puly tölemeli bolýar. Okuwy gutaryp Türkmenistanda 1 ýyl galanyňyzdan soň bu stipendiýa berýän gurama Türkmenistanda 1 ýyl galadygyňyz barada arza ýazsaňyz onda bu berilen karz pul siziň adyňyzdan aýyrylyp biler. Bu stipendiýanyň içinde her ýylky öýüňize gidip-geliş puly hem bar we haçan-da okuwy gutaranyňyzdan soň 3 aýyň içinde Türkmenistana dönseňiz onda ol puly hem bu stipendiýany berýän gurama töleýär.
Elbetde bu stipendiýany ulanyp ähli uniwersitetlerde okap bolmasa-da köp uniwersitetlerde okamak mümkin. Onuň üçin ýokarda berilen uniwersitetleriň salgysyndan haýsy uniwersitetde bu stipendiýa bilen okap bolýandygyny uniwersitetleriň internet sahypasyna girip öwrenip bilersiňiz.

Wiza
Norwegiýadan wiza almak üçin gerekli dokumentler gysgaça şeýleräk:

   1. Şu sahypada berilen formu (anketany) doluduryň we oňa pasport surady hem gereklidir.
   2. Pasportyň kopiýasy.
   3. Uniwersitetden kabul edilendigiňiz barada çakylyk haty.
   4. Okuw plany.
   5. Norwegiýada galjak ýeriňiz barada subutnama.
   6. Ýeterlik derejede puluňyzyň barlygynyň subutnamasy. Bu subutnama üçin başga şahyslaryň siziň üçin pul tölejekdigi baradaky dokumentler kabul edilmeýär. Hatda ene-ataňyzyň biziň şunça baýlygymyz bar diýip subut etmesi hem kabul edilmeýär. Diňe Norwegiýanyň bankyna 13000 dollar töweregi (bu her ýyl üýtgäp biler) pul geçirilenden soňra bu subutnama geçerli bolýar.

Iň esasy hem gelen ýurduňyza dönjekdigiňiz barada kepilnama bolmadan bu ýurda wiza alyp bolmaýar.
Wiza işleri üçin Norwegiýanyň ilçihanasyna 180 dollar töweregi pul tölemeli. Norweg ilçihanalary baradaky maglumatlary www.norway.info salgysyndan alyp bilersiňiz. Ol ýerdäki maglumatlar görä Türkmenistanlylaryň talyp wizasy işlerine Norwegiýanyň Orsýetdäki ilçihanasy seredyär. Degişli maglumatlary şu salgydan tapyp bilersiňiz http://www.norvegia.ru/visas/oppholdstillatelser/residencepermit_student… . Ýöne diňe Schengen wizasy üçin Germaniýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna gidip bilersiňiz.

Ulanylan çeşmeler

   1. Wikipedia: www.wikipedia.org
   2. Study in Norway: http://www.studyinnorway.no/
   3. Quota Scheme: http://siu.no/en/Programme-overview/Quota-Scheme

çeşme : Bayjan

Advertisements

2 Responses

 1. Инфаркт миокарда

  Инфаркт миокарда – это смерть сердечной мышцы в результате остро возникшего и резко
  выраженного дисбаланса между нуждою сердечной мышцы в кислороде и его
  доставкой.

  Наиболее частая причина инфаркта миокарда – атеросклероз сосудов сердца (коронарных
  сосудов). Среди иных причин – спазм коронарных артерий (вследствие употребления
  кокаина, например), закупорка их тромбом, аномалии коронарных сосудов.

  Инфаркт миокарда характеризуется появлением боли в грудной клетке продолжительностью
  более 15-20 минут, не проходящей в покое и после приема нитроглицерина. Локализуется
  боль чаще за грудиной, может отдавать в левую руку, плечо, нижнюю челюсть, спину,
  шею, “под ложечку”. Боль может сопровождаться тошнотой, болями в животе,
  головокружением, утратой сознания, нарушением сердечного ритма, резким снижением
  артериального давления, одышкой.

  Провоцирующие факторы – веское физическое перенапряжение или эмоциональный
  стресс незадолго до происхожденья инфаркта миокарда.

  Для диагностики инфаркта миокарда непременно нужно записать экг и провести некоторые
  иные исследования. Помимо инфаркта подобно могут проявляться боли при язвенной
  хвори, опоясывающем лишае, пневмотораксе, перикардите, эзофагите, эзофагоспазме,
  язве пищевода.

  Лечение инфаркта миокарда
  Больные с инфарктом требуют срочной госпитализации и стационарного лечения,
  причем в первые дни превосходнее в палате интенсивной терапии. Природно, что в остром
  периоде основное место в комплексе врачебных мероприятий отводится разным медикаментозным
  средствам. Однако уже во время присутствия в стационаре несомненную выгоду больному
  могут принести целебные растения, оказывающие сосудорасширяющий, антиагрегантный
  и антикоагулянтный эффекты, повышающие тонус сердечной мышцы, владеющие успокаивающим
  деянием и стимулирующие работу кишечника (при запорах).

  Неподражаемо вырастает роль лечебных растений в процессе реабилитации больных,
  перенесших инфаркт миокарда. Объем и характер фитотерапии зависит от состояния
  больных и той симптоматики, которая отмечается у них в постинфарктном периоде.
  При неименьи каких-либо серьезных трудных нарушений сердечного ритма, хронической
  недостаточности кровообращения и иных нарушений методика применения лечебных
  растений принципиально такая же, как при лечении стабильной стенокардии напряжения,
  поскольку она в той или иной ступени сохраняется. Поэтому необходимо учитывать
  ее функциональный класс.

  В остром периоде инфаркта миокарда, практически сразу после перевода больного
  из отделения интенсивной терапии, можно применять следующие фитосборы:

  Цветки лаванды, травка донника, все растение земляники
  — по 2ч., цветки календулы, листья мяты перечной, плоды укропа — по 1 доли. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Плоды шиповника, корневище валерианы, травка донника, травка лабазника,
  листья мяты, травка кипрея — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Травка донника, все растение земляники, корневище девясила, побеги багульника,
  травка укропа, цветки бессмертника, травка душицы, травка чистотела — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  цветки или плоды каштана конского, листья манжетки, травка пустырника,
  плоды укропа, кукурузные рыльца, листья мать-и-мачехи, травка
  лаванды — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Травка астрагала, корневище валерианы, побеги багульника, цветки календулы,
  цветки клевера, травка пустырника, плоды каштана конского, плоды фенхеля, цветки
  бессмертника, травка сушеницы болотной, кожура ивы — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Плоды каштана, травка донника — по Зч., лист мяты перечной,
  корень одуванчика, травка душицы—по 2ч., травка чистотела, листья кипрея —по 1 доли. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Цветки клевера, травка мяты, плоды укропа, плоды шиповника, травка сушеницы, плоды рябины обычной, корневище дягиля, травка полыни обычной,
  семена овса, кожура калины — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Листья манжетки, травка пустырника, травка укропа, кукурузные рыльца, кожура ивы, травка цикория, корень лопуха, корневище шлемника
  байкальского, травка лаванды, листья шалфея — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Травка астрагала, плоды шиповника, листья мать-и-мачехи, плоды рябины обычной,
  побеги малины, травка зверобоя, травка полыни обычной, корневище шлемника,
  травка лаванды, кожура калины — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Корень пиона уклоняющегося, корневище девясила, цветки клевера, травка
  лабазника, листья мяты перечной, корень одуванчика, травка душицы, травка сушеницы, травка чистотела, травка шалфея — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Соцветия арники, листья вахты, травка донника, цветки ландыша, листья мяты
  перечной, плоды укропа, плоды шиповника, травка полыни обычной — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Травка астрагала, корневище девясила, цветки каштана конского, травка манжетки, травка укропа, травка цикория, семена овса — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Трава лабазника, цветки клевера, плоды фенхеля, корень одуванчика, плоды
  рябины обычной, корень лопуха, корневище шлемника байкальского — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Корневище валерианы, цветки календулы, цветки бессмертника, листья мать-и-мачехи,
  кожура ивы, корневище дягиля, травка лаванды, травка шалфея — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Побеги багульника, листья манжетки, травка пустырника, кукурузные рыльца,
  травка сушеницы болотной, побеги малины, травка зверобоя — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Плоды рябины красной, цветки клевера, плоды фенхеля, кожура ивы, травка
  зверобоя — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Травка донника, травка мяты перечной, травка сушеницы, кожура калины
  — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Все растение земляники лесной, травка пустырника, травка чистотела, кожура
  яблок — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Травка лабазника, листья адониса, корень одуванчика, плоды шиповника, травка
  душицы — поровну. Приготовление и применение: 2 столовых ложки измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, требовать ночь в термосе, процедить. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 1,5-2 месяца. Через месяц курс можно повторить.
  Одну столовую ложку плодов шиповника залейте 3 стаканами воды, доведите до кипения дважды. В термос засыпать по 1 столовой ложке листьев мяты, плодов боярышника, цветков ноготков, влить отвар шиповника. Требовать 3 часа, затем процедить. К смеси добавить 1 чайную ложку спиртового экстракта прополиса. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Курс – 1 месяц.
  Смешать по 1 стакану морковного и свекольного сока, добавить 1 стакан меда и 1 стакан сока лимона. Тщательно перемешать. Беречь в холодильнике. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Курс 2 месяца.
  Сборы трав могут применяться в сочетании с иными лекарствами.

  Перед тем, как принимать тот
  или иной сбор, желанно ознакомиться с противопоказаниями к травкам, входящим
  в состав этого сбора в травнике.

 2. […] Norwegiýada okamak isleýänlar üçin […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: