Gollandiýada okamak isleýänlar üçin

holland-starGollandiýa
Gollandiýa demirgazyk deňiziniň kenaryndaky Germaniýanyň günbatar, Belgiýanyň demirgazyk we Angliýanyň bolsa suw üsti bilen gündogar goňşusy bolan ykjam bir döwlet. Gollandiýa hakynda birnäçe geň-taňlyklar bolsa-da olaryň iň aýratyny bu ýurduň topragynyň çärýegi suw derejesiniň aşagynda bolup demirgazyk deňziniň kenarynda gurulan 3000 kilometrden hem uzyn bolan bir bent (deňiz bendi = sea-dyke) tarapyndan bolup biläýjek tebigy belalardan goranmaga gaýrat edýän bir döwletdigidir. Bu ýurdyň bu günki ady Niderlandlar bolsa-da biziň illerde bu ýurt taryhda meşhur bolan Gollandiýa ady bilen tanalýar.

 

Gollandiýa
Gollandiýalylara datç diýýärler we bu datçlar hem edil germanlar ýaly gaty takyk (punktual) bir milletdir. Bu döwletiň dünýäde meşhur bolan uniwersitetleriniň ýany bilen bularyň ylyma goýýan maýa goýumlary ýyl geçdikçe artýar, ýöne köplenç biziň illerde bu ýurtdan gaty köp kişileriň bihabardygyny nazara alyp bu ýurduň bilim ulgamyndan bäş kelam söz etmekçi we muny bu ýurt barada gysgaça umumy maglumatlardan başlamagy makul bildim.

Ilaty
Ilaty 16 milliýondan gowrak bolup Gollandiýada birnäçe döwletden gelen millet bolsa-da aglabasyny datçlar düzýär. Döwletiň 12 welaýaty bolup deňiz kenaryndaky welaýatlarynda ilat gaty dykyz ýerleşýär.

Tutýan meýdany
Tutýan meýdany 41,526 km² bolup dünýäniň iň dykyz ýerleşen döwletleriniň arasyna girýär. Bu ýurdyň ygally tebigaty bar we deňiz kenarlarynda diýseň ajap tebigy gözellikleri bolup tokaýlyklara baý bolan bir döwlet.

Dili
Döwlet dili datç dili bolup ýaş nesliň hemmesi diýen ýaly iňlis dilini gowy bilýär. Iňlis dilinden başga-da german we fransuz dillerini bilýänleriň sany hem az däl.

Ykdysadyýeti
Dünýaniň 16-njy uly ykdysadyýeti bolup ykdysady ululygy 600 milliýard dollardan gowrak bolup durýar. Gollandiýanyň ykdysadyýetiniň esasy sütünleri iýmit önümleri, himiki önümler, soňky tehnikalaryň öndürilişi we oba hojalygy bolup durýar. Hatda biziň diýarda-da Gollandiýanyň peýniri, sygyry we güli meşhurdyr.

Ylym
Gollandiýada uniwersitetleriň iki görnüşi bar: uniwersitetler we ýöriteleşdirilen uniwersitetler, ýöne bu ýöriteleşdirilen uniwersitetler käbir döwletlerde uniwersitet derejesinde görülmän biler. Onuň üçin elbetde iň oňady uniwersitetlerde okamakdyr. Bulardan başga-da ýörite daşary ýurtlylar üçin okuw berýän ýokary okuw mekdepleri bar. Soňky döwürde iňlis dilinde berilýän programmalaryň sany 1000-den hem geçipdir we olaryň aglabasy hem uniwersitet soňrasy bilime degişli bolup durýar. Gollandiýa kiçi döwletdigine garamazdan 14 sany uniwersitetinde 200 müňden gowrak talyp okaýar. Bizde institut ady bilen bilinýän Gollandiýanyň ýöriteleşdirilen 45 sany uniwersitetinde jemi 300 müňden gowrak talyp bilim alýar. Bu ýöriteleşdirilen uniwersitetleriň esasy aýratynlygy bu uniwersitetlerde bakalawr derejesini almak üçin 4 ýyl okamak gerek bolsa uniwersitetlerde bu 3 ýyl we mundan soňra master derejesi üçin okap bilersiňiz bu uniwersitetleriň iki maşgalasynda-da, ýöne ýöriteleşdirilen uniwersitetlerde doktorlyk derejesi üçin bilim berilmeýär. Beýleki döwletlerde doktorlyk adatça 3 ýyl bolsa-da bu döwletde 4 ýyl, elbetde doktorlyk derejesini almak kişiniň geçirýän gözlegine baglydygyny unutmazlyk gerek.

Okuw
Gollandiýada okuw ýyly tomusyň soňky aýynyň soňunda başlap tomusyň birinji aýynyň soňunda gutarýar. Elbetde Gollandiýada bilim Germaniýaky ýaly däl, biraz gymmat, Ýewropa bilelişigine agza bolup durýan döwletlerden gelýänler üçin ýyllyk okuw puly 1500 ýewro, bu bileleşigiň daşyndan gelýänler üçin bolsa bu nyrh has-da ýokary. Onuň üçin bu illerde okamaga alyş-çalyş programmalaryna gerekli dokumentleri tabşyryp olaryň üsti bilen gelmek mümkin. Birnäçe stipendiýa berýän programmalary bolsa-da (stipendiýalar üçin www.grantfinder.nl sitesine göz atyp bilersiňiz) biziň üçin geçerli bolan Tempus programmasy bilen bu döwletde türkmen talyplarynyň okama mümkinçiligi üçin Tempus-yň sahypasyndan gerekli maglumatlar alynyp biliner. Uniwersitetlere girmek üçin gerekli bolan dokumentler her uniwersitete görä üýtgäp biljekdigi üçin uniwersitetleriň sahypalaryndan öwrenilse has gowy bolar, ýöne hemmesi üçin diýen ýaly geçerli bolan dokument bolan iňlis diliniň ýeterliligi synaglary IELTS ýa-da TOEFL synaglarynda alan bahalaryňyz iň azyndan TOEFL üçin 550 (kagyz üstünde) ýa-da 213 (kompýuterde) we IELTS üçin 6. Käbir ugurlarda belli bir almaly talyp sany bolup, bu ugurlara dokumentlerini iberjek kişileriň kabul alynmasy üçin bahalarynyň ýokary bolmagy zerurdyr.

Peýdaly maglumatlar
Germaniýa barada aýdylan zatlaryň aglabasy bu döwlet üçin hem geçerlidir, şol bellenilenlerden başga-da gysgaça aşakdakylarydan habaryňyz bolsa kömegi deger.

    * Gollandiýanyň hem HBO (ýöriteleşdirilen uniwersitet bizdäki institutlar ýaly) diýilýän uniwersitetleriniň ýerine adaty uniwersitetlerde okamak bilen geljekde çykyp biljek nogsanlyklaryň öňüni alyp bilersiňiz.
    * Bu döwletde öýüň bahasy hakynda gürrüň etmäge gerek hem ýokmuka diýýän, çünki öý tapmagyň özi gaty kyn bolansoň, köplenç ýagdaýdaöý tapylan dessine nyrhyna seretmezden diýen ýaly talyplar öýe geçýärler. Onuň üçin öňünden gamyny iýmek dogry bir karar.

Ulanylan çeşmeler

   1. Wikipedia: www.wikipedia.org
   2. Nuffic: www.nuffic.nl

çeşme : Bayjan

Advertisements

3 Responses

 1. Инсульт

  Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге.

  Различают геморрагические и ишемические инсульты.

  Геморрагический инсульт – это кровоизлияния в вещество головного мозга. Кровоизлияния
  в вещество мозга чаще всего возникают при гипертонической хвори или вторичной
  артериальной гипертензии.

  Ишемический инсульт (инфаркт мозга) развивается при веском убавленьи
  мозгового кровотока. Среди заболеваний, приводящих к развитию инфаркта мозга,
  первое место занимает атеросклероз. Реже главным заболеванием является гипертоническая
  хворь, еще реже разные артерииты (коллагенозные, сифилитические, облитерирующий
  тромбангиит), заболевания крови (лейкозы, эритремия), врожденные пороки сердца
  в стадии декомпенсации, инфаркт миокарда, острые инфекционные заболевания, интоксикации,
  травмы магистральных сосудов на шее и др. “Разрешающая” роль в развитии
  ишемического инсульта часто принадлежит психическому и физическому перенапряжению,

  За несколько дней до ишемического инсульта возникают головные боли, слабость,
  помутнение в глазах, головокружение, преходящее онемение в руке и ноге. Явления
  нарастают, и в один из дней утром рука и нога прекращают действовать. Сознание
  больной может не утрачивать, но отмечает “туман” в голове. А может быть развитие
  внезапное, более отличительное для геморрагического инсульта. У многих больных
  уже в первые минуты после инсульта возникает рвота.

  Ишемический инсульт может развиваться в любое время суток. Веско реже,
  чем геморрагический инсульт, он развивается во сне и сразу после сна. Улавливается
  связь инсульта с повышенной физической нагрузкой, воздействием какого-либо эмоционального
  фактора, приемом горячей ванны, употреблением алкоголя, кровопотерей или каким-либо
  общим, в частности инфекционным, заболеванием. Нередко ишемический инсульт возникает
  вслед за инфарктом миокарда. Для ишемического инсульта наиболее отличительно постепенное
  нарастание симптомов – на протяжении нескольких часов, иногда даже 2 – 3 дней
  и более.

  Лечение инсульта
  Лечение больного в остром периоде инсульта необходимо в условиях специализированного
  неврологического отделения, что дозволяет, за счет точной диагностики характера
  инсульта, интенсивного лечения и ранней реабилитации, уменьшить смертность и
  инвалидность среди больных.

  В лечении больных, перенесших инсульт, можно выделить два главных направления:

  лечение последствий инсульта,
  профилактика повторного инсульта и иных заболеваний сердечно-сосудистой
  системы.
  Двигательные нарушения – одно из наиболее частых и тяжелых последствий инсульта.
  Возрожденье утраченных движений является максимальным в течение двух-трех
  месяцев с момента инсульта, оно длится на протяжении года и наиболее существенно
  в первые шесть месяцев. Возрожденье способности к самостоятельному передвижению
  наблюдается даже у больных, у которых инсульт приводит к полному неименью
  движений в конечностях с одной стороны (гемиплегии). При адекватной физиотерапии
  большинство таких больных начинают самостоятельно стоять и ходить, по крайней
  мере, через 3-6 месяцев после заболевания, что и сочиняет одну из главных
  целей реабилитации при грубой ступени двигательных нарушений.

  Лечебная гимнастика обязана проводиться уже в первые дни с момента инсульта
  при неимении противопоказаний к физическим нагрузкам (например, инфаркт миокарда
  или аневризма мозговой артерии). Движения в парализованных конечностях следует
  проводить в течение нескольких (10-20) минут не менее трех раз в день, особое
  внимание следует уделить суставам (плечевому, локтевому, тазобедренному и голеностопному),
  в которых вероятно раннее и веское развитие воспаления и ограничения подвижности.
  Активные движения в паретичных конечностях необходимо тренировать сразу после
  их появления, постепенно увеличивая нагрузку. При неимении противопоказаний
  больные обязаны садиться в постели уже через 2-3 дня после развития ишемического
  инсульта и через одну-две недели после происхождения внутримозгового кровоизлияния.
  Затем, если они уверенно сидят в постели, больные могут сидеть в кресле или
  на стуле и обучаться стоянию, использованию инвалидной коляски. В последующем
  следует обучать больных ходьбе, используя сначала специальные приспособления,
  а затем палочку. При проведении физиотерапии необходимо постепенное увеличение
  физических нагрузок. Если у больного имеется патология со стороны сердца (например,
  аритмия или стенокардия), то реабилитационная программа согласуется с кардиологом.

  Для убавленья болевых ощущений перед гимнастикой можно использовать локально
  обезболивающие мази или компрессы с новокаином и димексидом, массаж и рефлексотерапию.

  Если у больного после инсульта имеются речевые нарушения, рекомендуются логопедические
  занятия. Больной обязан слышать речь иных людей, радио, телевизор и иметь
  возможность общения с окружающими. Необходимо стимулировать больного к самостоятельной
  речи даже при грубой ступени ее нарушения. Великое значение имеют чтение вслух,
  письмо, рисование и иные занятия, стимулирующие речевые функции. Эффективность
  возрождения речевых функций во многом определяется мотивацией больного и
  его активным участием в реабилитационном процессе, поэтому великое значение
  имеют положительные замечания доктора и окружающих больного людей о его успехах
  в занятиях.

  Снижение памяти и интеллекта наблюдаются у веской доли больных после
  перенесенного инсульта. С целью улучшения памяти и интеллекта у больных, перенесших
  инсульт, можно использовать средства, повышающие метаболические процессы и кровоснабжение
  в головном мозге: пирацетам, глиатилин, нимодипин, винпоцетин, циннаризин, никардипин.

  Депрессия возникает более чем у половины
  больных после перенесенного инсульта. Она веско затрудняет процесс реабилитации
  больного, осложняет уход за ним и его контакт с окружающими людьми. Депрессия
  может проявляться головными болями и иными неврологическими нарушениями, которые
  иногда ложно расцениваются, как прогрессирование сосудистого поражения головного
  мозга у больного, перенесшего инсульт. Целесообразно рассказать больному, что
  многие люди, перенесшие инсульт, смогли постепенно восстановить утраченные способности,
  бытовые навыки и даже возвратиться к прошлей профессиональной деятельности.

  Одним из главных направлений лечения больных, перенесших инсульт, является профилактика
  повторного инсульта. Риск повторного инсульта повышен при наличии артериальной
  гипертонии, аритмии, патологии клапанов
  сердца, застойной сердечной недостаточности, сахарного
  диабета.

  Профилактика повторного инсульта обязана начинаться как можно быстрее и длиться
  не менее 4-х лет. Великое значение имеет поддержание здорового образа жизни,
  что включает отказ от курения или убавление количества выкуриваемых сигарет,
  отказ от употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, адекватную физическую
  активность и снижение избыточного веса.
  Целесообразно уменьшить потребление продуктов, содержащих великое количество
  холестерина (сливочное масло, яйца, жирный творог и др.), и увеличить в рационе
  количество свежих овощей и плодов. Женщинам, перенесшим инсульт, не рекомендуется
  использовать оральные контрацептивы.

  Артериальная гипертония – наиболее
  главный корригируемый фактор риска инсульта.

  Больным, перенесшим инсульт и имеющим артериальную гипертонию, можно советовать
  убавление потребления соли с едой, поскольку это может снизить артериальное
  давление и вследствие этого уменьшить дозу гипотензивных препаратов, прием которых
  способен вызвать нежелательные побочные эффекты. Если у больного избыточный
  вес, то рекомендуется достижение и поддержание образцовой массы тела, что
  требует снижения общей калорийности пищи и регулярных физических нагрузок (занятия
  врачебной гимнастикой, пешие прогулки), интенсивность которых индивидуальна.

  Лечение инсульта народными средствами:
  Свекольный квас (рецепт прислала Иваненко Людмила Павловна, 76 лет, Рязань): берите 1 килограмм свеклы, вымойте, очистите, порежьте на кусочки, сложите в 3-х литровую банку. Добавьте 100 г сахара, 2 г соли и несколько кусочков ржаного хлеба. Залейте теплой водой. Поставьте на 3 дня в теплое место. На 4-й день квас готов. Употребляйте квас 3 раза в день за полчаса до еды по полстакана в течение 2 месяцев.
  трава мяты 4 доли, травка лаванды 2 доли, лист кипрея 4 доли, лист малины
  5 долей, лист черники 2 доли, лист брусники 1 часть, цветки лабазника 5
  долей, травка фиалки 3 доли, травка герани 1 часть, травка полыни 1 часть, кожура калины 3 доли, корень
  бадана 2 доли, кожура мандарина 5 долей. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 2-3 месяца.
  почки березы 1 часть, травка донника 1 часть, травка мордовника 1 часть,
  корень солодки 1 часть, лист малины 2 доли, травка душицы 2 доли, лист мать-и-мачехи
  2 доли, лист подорожника 2 доли, травка хвоща полевого 3 доли, плоды укропа
  3 доли, травка мяты 3 доли, травка пустырника 3 доли. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 2-3 месяца.
  трава василистника 3 доли, лист черники 4 доли, створки бобов фасоли 2
  доли, корень солодки 3 доли, цветки ромашки 2 доли,
  цветки лабазника 4 доли, травка хвоща полевого 2 доли, травка галеги 2 доли,
  лист брусники 2 доли, лист толокнянки 1 часть, травка пустырника 3 доли,
  корень одуванчика 3 доли. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 2-3 месяца.
  корень пиона уклоняющегося 4 доли, корень девясила 3 доли, плоды рябины
  обычной 3 доли, кожура мандарина 3 доли, корень солодки 3 доли, корень лопуха 2 доли, травка багульника
  2 доли, травка цикория 2 доли, корень дягиля 2 доли. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 2-3 месяца.
  лист кипрея 5 долей, травка герани 4 доли, травка
  мяты 2 доли, травка зверобоя 4 доли, травка пустырника 4 доли, шишки хмеля
  2 доли, корень валерианы 2 доли, травка тимьяна 1 часть, цветки лабазника 4 доли, травка душицы 1 часть. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травкой в термос, требовать
  ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Курс 2-3 месяца.
  Народные средства могут применяться в сочетании с иными лекарствами.

  Перед тем, как принимать тот
  или иной сбор, желанно ознакомиться с противопоказаниями к травкам, входящим
  в состав этого сбора в травнике.

 2. […] Gollandiýada okamak isleýänlar üçin […]

 3. […] Gollandiýada okamak isleýänlar üçin […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: