Almaz , in­su­lin ýa­ra­la­ryň tiz go­wu­laş­ma­gy­na kö­mek ed­ýär

Almaz ýara üçin peýdaly diabetes
 
ABŞ-nyň Çi­ka­go şä­he­rin­dä­ki Nort­wes­tern uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­men­le­ri ge­çi­ren bar­lag­la­ry­nyň ne­ti­je­sin­de mik­ro ulu­ly­gyn­da­ky al­ma­zyň çyn­la­kaý ýa­ra­la­ryň be­jer­gi­si­ne gol­daw ber­ýän­di­gi­ni ýü­ze çy­kar­dy. 

Uni­wer­si­te­tiň hü­när­me­ni Din Ho­nyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky bar­lag to­pa­ry na­noal­ma­zyň ýa­ra­da­ky in­su­li­niň de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­ýan­dy­gy­nyň üs­tün­den bar­dy­lar. In­su­lin ýa­ra­la­ryň tiz go­wu­laş­ma­gy­na kö­mek ed­ýär.

In­su­lin ýa­ra­ny go­wu­laş­dyr­mak bi­len bir wag­tyň özün­de ösüş gor­mo­ny­nyň we­zi­pe­si­ni hem ýe­ri­ne ýe­tir­ýär.
Zaman

Advertisements

One Response

  1. […] Almaz , in­su­lin ýa­ra­la­ryň tiz go­wu­laş­ma­gy­na… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: