Türkmenistanyň Mininistrler Kabinetiniň ýanyndaky Taryh instituty

js1997-nji ýylda döredildi.
Institutyň düzümi:
   1. Direksiýa,
   2. Oguz han Türkmen we Gorkut ata Türkmen eýýamlarynyň taryhy bölümi,
   3. Görogly beg Türkmen eýýamynyň taryhy bölümi,
   4. Magtymguly eýýamynyň we dünýä türkmenleriniň taryhy bölümi, onuň iki bölümçesi bar:

* Magtymguly eýýamynyň taryhy bölümçesi,
          * Dünýä türkmenleriniň taryhy bölümçesi,
   5. Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy eýýamynyň taryhy bölümi,
   6. Ylmy neşirler we okuw kitaplary bolümi,
   7. Ylmy işleri elektron usuly bilen neşire taýýarlaýyş bölümi,
   8. Işgärler bölümi we kanselýariýa,
   9. Meýilnama we maliýe bölümi,
  10. Hojalyk bölümi,

Institutyň ylmy-barlag işiniň esasy ugurlary şu aşakdakylardyr:

    * iň gadymy döwürlerden biziň günlerimize çenli türkmen halkynyň we Türkmenistanyň taryhyny öwrenmek boýunça ylmy-barlag işlerini alyp barmak;
    * dünýä türkmenleriniň taryhyny, şeýle hem Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri we halkara guramalary bilen döwletara hem-de halkara gatnaşyklaryny öwrenmek;
    * Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň Mukaddes Ruhnamasynyň esas goýujy taryhy-filosofik taglymatlaryny we ýörelgelerini wagyz etmek, taryhy bilimleri köpçülige ýaýratmak;
    * Institutyň işiniň esasy ugurlarynyň biri Garaşsyzlyk ýyllary içinde Türkmenistanyň ilkinji we ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň parasatly baştutanlygynda ykdysadyýetiň, medeniýetiň, bilimiň we ylmyň, saglygy goraýşyň, döwlet dolandyryşynyň we ş. m. ähli ugurlarynda bolup geçýän ägirt özgertmeleriň, gazanylýan ajaýyp üstünlikleriň düýp esasyny çuň öwrenmek hem-de açyp görkezmek bolup durýar.

Adresi: Türkmenistan, Aşgabat ş., 744000, 2011-nji köçe, 61-nji jaý; tel.: (99312) 398687; Е-mаil: history@оnline.tm

Advertisements

One Response

  1. […] Türkmenistanyň Mininistrler Kabinetiniň ýanyndaky… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: