Türkmenistanyň milli sport we syýahatçylyk instituty

turkmen sportIinstitutyň gurluşy:
«Sport» we “Syýahatçylyk«fakultetleri;
8 sany kafedralar:
   1. «Dünýä tejribesini öwreniş»,
   2. «Sportuň medisina we biologiki taýdan üpjünçiligi»,
   3. «Sportuň nazaryýeti we biomehanika»,
   4. «Atçylyk sporty, gimnastika, ýeňil atletika we suwda ýüzmek»,

5. «Türkmen milli we sport oýunlary»,
   6. «Göreş we başa-baş tutluşyk»,
   7. «Syýahatçylyk täjirçiligini guramak we dolandyrmak»,
   8. «Myhmanhana we syýahatçylyk hyzmatlarynyň ýörite menejmenti».

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutyna «Bedenterbiýäniň, sport täliminiň, sagaldyş we uýgunlaşmak işleriniň nazaryýeti we usulyýeti» 13.00.04 hünäri boýunça aspirantura açyldy; kandidatlyk dissertasiýanyň temalary tassyklanyldy: olaryň biri ýokary synp mekdep okuwçylarynyň sagdyn keşbiniň kemala gelmegine bagyşlanan, ikinjisi — milli göreşde ýokary derejeli türgenleriň taýýarlygy barada. Şeýle-de ylmy-barlamhanasynyň meseleleri bilen baglanyşykly ylmy merkezi açmaklyk meýilleşdirilýär. Sport fakultetindäki ylmy-barlag işleri adamyň bedenterbiýe-sagaldyş we sport hereketleriniň esasy pedagogiki, mediki-biologiki kanunalaýyklygyny öwrenmek bilen baglanyşykly. Syýahatçylyk fakultetiniň syýahatçylyk pudagynyň ykdysady netijeliligini ýokarlandyrmagyň ylmy esaslary barlanylýar.

Ylmy-barlaglaryň netijeleri barada ylmy maslahatlarda çykyşlar guralýar, şol çykyşlar bolsa makalalar ýygyndylarynda we ylmy žurnallarda neşir edilýär.

Salgysy:
744001, Türkmenistan, Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 243.
Tel.: 36 25 40, faks: 36 24 56.

Advertisements

2 Responses

  1. […] Türkmenistanyň milli sport we syýahatçylyk instituty […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: