Türkmen Milli konserwatoriýasy

music-Türkmenistanyň Prezidentiniň 1993-ýylyň Baýdak aýynyň 7-den çykaran N1403 belgili karary esasynda Aşgabat Döwlet konserwatoriýasy Türkmen milli konserwatoriýasy diýip ady üýtgedilen (Buýruk N 95-L 1993-ýylyň Alp-Arslan aýynyň 6-dan).
Gurluşy:

Konserwatoriýa 4-fakultetden, 15-kafedradan, rektoratdan, hat-habar bölüminden, okuw bölüminden, ylmy-konsert bölüminden, işgärler we ýörite bölüminden, hojalyk bölüminden, hasaphanadan, saz mirasy öwreniş ylmy merkezden, akustiki laboratoriýadan, tehniki serişdelerini öwrenmek laboratoriýasyndan,milli saz gurallaryny dikeltmek we ulanmak laboratoriýadan, kitaphanadan, golýazmalar sektoryndan ybaratdyr.
Esasy ylmy ugurlary:

Konserwatoriýanyň ylmy ugurlary: milli saz däplerini saklamak we ösdürmek, dünýä saz medeniýetiniň tejribesini öwrenmek we ony konserwatoriýanyň biliminde we ýerine ýetirijilik işinde ornaşdyrmak.

Salgysy: Türkmenistan, köç. 1984 (Puşkin köç., jaý 22). Tel: 39-86-11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: