Seýitnazar Seýdi adyndaky Tükmen döwlet mugallymçylyk instituty

TeacherFakultetler:
    * Tebigat bilimleri we matematika fakulteti: Matematika we ony okatmagyň usuly kafedrasy
    * Fizika we ony okatmagyň usuly kafedrasy
    * Hasaplaýyş matematikasy we informatka kafedrasy
    * Himiýa we ony okatmagyň usuly kafedrasy
    * Biologiýa we ony okatmagyň usuly kafedrasy
 Dil we edebiýat fakulteti:

    * Rus dili, edebiýaty we ony okatmagyň usuly kafedrasy
    * Türkmen dili kafedrasy
    * Türkmen edebiýaty kafedrasy
    * Taryh – geografiýa fakulteti: Beýik Saparmyrat

Türkmen-başynyň Mukaddes Ruhnamasy kafedrasy
    * Dünýä tejribesini öwreniş kafedrasy
    * Pedagogika we psihologiýa kafedrasy
    * Başlangyç klaslarda we mekdebe çenli çagalar edaralarynda okatmagyň usuly kafedrasy
    * Taryh we ony okatmagyň usuly kafedrasyş
    * Geografiýa we ony okatmagyň usuly kafedrasy

    * Mukaddes Ruhnama merkezi
    * Maglumatlar-kompýuter merkezi
    * Talyplar medeniýet merkezi
    * Talyplar sport merkezi

Institutda hereket edýän 6 sany ylmy-usulýet merkezinde alnyp barylýan esasy ylmy ugurlar:

    * Mukaddes Ruhnama ylym-bilim merkezi
      “Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň Mukaddes Ruhnamasy türkmen milli pelsepesiniň taglymat esasydyr”, “Türkmenleriň Gündogar ýurtlary bilen gatnaşyklarynyň taryhyndan”, “Mukaddes Ruhnama we türkmenleriň jemgyýetçilik – durmuş hem milli medeni ősüşiniň derwaýys meseleleri”.
    * Usulyýet merkezi
      “Orta, ýorite orta we ýokary okuw mekdepleri üçin milli bilimiň dürli ugurlary boýunça okuw maksatnamalary, kitaplary we gollanmalary taýyarlamak”.
    * “Tebigat” ylmy tejribe merkezi.
      “Gündogar Türkmenistanyň däneli ekinlerini, gowaçany, bezeg otag güllerini zyỳankeşlerden, kesellerden goramagyň we olaryň ösüş aỳratynlyklarynyň ylmy esaslary”.
    * Tebigat ylymlar merkezi.
      “Farap etrabynyň mineral suwlarynyň himiki düzümi we keselleri bejeriş häsiýetleri”, “Mineral suwlaryň kesel bejeriş häsiýetleriniň biohimiki esaslary”, “Gündogar Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň himiki düzümi we kesel bejermekdäki ähmiýeti”.
    * Fizika – matematika ylymlar merkezi
      “Matematiki strukturalaryň hil nazaryýeti”, “Hakyky (real) gazlaryň fiziki häsiýetlerini derňemek”, “Kompýuter tilsimatlaryny okuw ulgamynda we őnümçilikde ulanmak meseleleri”.
    * Gumanitar ugurlaryň ylmy merkezi.
      “Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy eýýamynyň sőzleýiş diliniň nusgalyk kämilligi, Mukaddes Ruhnama we türkmen edebiýatyny őwreniş ylmy, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy eýýamynyň edepnamasy”.

Salgysy: 746100 Türkmenistan, Türkmenabat ş. Şabende köç.7. Tel.: (993422) 62031, faks: (993422) 62031, e-mail: tgpi@online.tm

5 Responses

  1. sasasasasas

  2. salam soraglary bilip bolmazmyka

  3. Men talyp

  4. selam

  5. Selam.Men Türkiyede Matematika okayan.Türkmenistanda magestura okap bilyanmi.nahili bolar.hayiş bilgi berip bilermisiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: