Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

teacher-studentEdaranyň gurluşy (strukturasy)

  6 fakultetden we 23 kafedradan ybarat:

 • Fakultetler:
  • Türkmen dili we edebiýaty
  • Daşary ỳurt dilleri we edebiỳaty
  • Taryh
  • Hukuk we halkara gatnaşyklary
  • Fizika-matematika
  • Tebigat-geografiýa

 

 • Kafedralar:
  • Beỳik Saparmyrat Türkmenbaşynyň Mukaddes Ruhnamasy
  • Pedagogika we psihologiýa
  • Türkmen dili
  • Türkmen edebiýaty
  • Konstitusiýa we halkara hukugy
  • Raýat we jenaýat hukugy
  • Iňlis dili
  • Nemes we fransuz dilleri
  • Daşary ýurt edebiýaty
  • Arap, pars we türk dilleri
  • Amaly matematika
  • Umumy matematika we matematiki derňew
  • Nazary we tejribe fizikasy
  • Umumy fizika
  • Biologiýa
  • Himiỳa
  • Geografiýa
  • Daşky gurşawy öwreniş
  • Türkmenistanyň taryhy
  • Dünỳä taryhy
  • Arheologiỳa we etnologiỳa
  • Hünär ugrundan dil taỳỳarlygy
  • Dünýä tejribesini öwreniş

Edaranyň esasy ylmy ugurlary

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň syýasy taglymatyny, Mukaddes Ruhnamasyny ylmy jähetden özleşdirmek, türkmen halkynyň geçmiş taryhyny, täze taryhyny çuňňur we dogruçyl öwrenmek, türkmen dilini we edebiýatyny hemmetaraplaýyn öwrenmek, ýurduň orta we ýokary okuw mekdepleri üçin türkmen dilinde okuw kitaplaryny taýýarlamak, şonuň ýaly-da differensiýal nazaryỳetiň we oňa ýakyn ylymlaryň birnäçe meselelerini özleşdirmek, differensiýal we operatorlyk deňlemeler, amaly meseleleriň hasaplaýyş usulynyň çözlüşi, jisimleriň fiziki özboluşlylygynyň magnit düzümli faza geçirijisini barlamak, günüň şöhlesiniň giň diapazonyna we gysga tolkun uzynlykly ültramelewşe bölegine ýokary duýujylykly fotokabuledijileri ýarymgeçiriji gurluşlaryň esasynda işläp düzmek we olaryň nusgalaryny taýýarlamak, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy – Köneürgenç meteoritiniň düzumini, häsiýetnamalaryny we gurluşyny öwrenmek, nebitli we gazly ýataklara suwuň aralaşmak hadysasyny modelirlemek, Türkmenistanyň tebigy baýlyklaryny kompleksleýin peýdalanmak we goramak meseleleri we ş.m.

Salgysy: 744000, Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 31. Telefony: 35-11-59; 35-62-68; 39-35-82. Faks: 35-11-59. E-mail: science@online.tm
Advertisements

3 Responses

 1. Kuwwat Mammetshayew.1993-nji ýylyñ 8-nji oktýabrynda Balkan welayatynyn Gumdag shaherinde dünyä inyar.1999-2000-nji okuw ýylynda gumdag shaherindaki 4-nji orta mekdebin 1-nji ,,a,, synpyna baryar we orta mekdebini 2009-2010-njy yylda ustunlikli tamamlayar

 2. nice work please spread the truth about the Olympic 2012 false-flag terror attacks (huge LIES like 9/11 and 7/7) due to take place in london

 3. Men gyzyklanyzn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: