“Gün” ylmy önümçilik birleşigi

sun-energy“Günde” alynyp barylýan işler

“Gün” ylmy önümçilik birleşigi (,,Gün” YOB) öz-özüni dolandyrýan kärhana bolmak bilen, halk hojalygynda ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak fizika, himiýa we ýylylyktehnika himiýa we ýylylyk tehnika tilsimatlar meseleleri boýunça, adaty bolmadyk güýçleri (gün, ýel) tejribesinde ulanyp ylmy-tehniki barlaglary amala aşyrýar.

Gün we ýylylyktehniki tilsimatlar boýunça alynyp barylýan işleriň esasy ugurlary.

  • ylmy barlag geçirmek, enjamlary gurnamaklygyň ulgamyny işläp düzmek we döretmek: ýyly suw üpjünçiligini, ýyladyş, ajy suwy süjetmek, ýokary temperaturada çig malyň we maddy serişdeleriň düzümini barlamak, sowatmak, guratmak (hlorella, spiruliny) biomassany gaýtadan işlemek we ösdürmek, haýwanlary we ösümlikleri bilelikde galyndysyz ösdürmek (suw, ýylylyk, elektrik üpjünçilik merkeziniň ulgamyndan uzakdaky etraplar üçin özbaşdak ýel-gün bilen işleýän toplumlar esasynda);
  • halk hojalygyň pudaklarynda gurnamalary ornaşdyrmak;
  • tejribe görnüşdäki öndüren hususy önümiňi çykarmak we satuwa goýbermek;
  • ornaşdyrylan enjamlara hyzmat etmekligi ýerlerde ilaty şu işleri öwretmek we tanyşdyrmak;

Himiýa tehnologiýasy boýunça alynyp barylýan esasy ugurlary

Oba hojalygynda ulanmaklyk üçin täzelikleri döretmek, maddy serişdeleriň we suwuň hiline gözegçilik etmek, suwdaky çig mallary ýerlikli ulanmak, ýerli çig malyň hasabyna daşary ýurt önümleriniň we serişdeleriniň ýerini tutup biljek önümleri almak, mineral çig mallary gaýtadan işlemegiň we olaryň ylmy esasda tilsimatlar arkaly işläp düzmek.

Önümçiligiň bölümçelerinde alynyp barylýan esasy ugurlar

Önümçilik bölümçeleri bolmasa ýokardaky agzalan tejribelik önümleri ýerlemeklik mümkin däl: tejribe desgalaryň taýýarlaýyş we abatlaýyş bölüminde stanoklar we enjamlar ýerleşýär, şolaryň kömegi bilen tejribelik enjamlaryň şaýlaryny ýasamaga we ýygnamaga

Belgisi: Türkmenistan, Aşgabat, 744012, köç.Esgerler 92, Telefonlar: 34-05-08, 37-03-48; Faks: (99312) 34-39-18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: