Biz barada , ylym we bilim barad

doctorTürkmenleriň we dünýädäki ähli bolup geçýän medisine wakalary, gyzykly habarlary, täsin maglumatlary , lukmanlaň saglyk barada gürrüňleri, maslahatlary, pikirleri, teklipleri biziň sahypamyzdan okap bilersiňiz. Sahypa bütün dünýädäki türkmen halklaryny türkmen dilinde maglumatlary alyp bilmekleri üçin döredildi. Sahypa hakynda pikirleriňiz, teklipleriňiz bar bolsa email adresi bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 Kimiňki dogry? 

 Заболевания уретры 

 Дыхательная гимнастика для беременных

 Ýewropa/halkara hereketi we ykrar etme

 Bilimde hil meselesi we onuň barlagy

 OECD hyzmatdaşlygy/Ikinji bilimi almak

 Aspirantlyk/Ýokary bilim boýunça hyzmatdaşlyk barada Ýewropa Geňeşi

 UNESKO we BMG-niň ikinji bilim boýunça işleýän beýleki guramalary

 Yaşlaryň zähmet çekmäge hukugynyň kepillendirmesi hakynda Türkmenistanyň kanuny

 ÖZIÑIZE GOWY SEREDIÑ

 Howa bilen işleýän maşynlar.

 The Kidneys and How They Work

 Rusça Sahypalar

 Iňlisçe Sahypalar

 ABŞ-nyň Ýokary bilim ulgamy

 Ýewropada ýokary okuwdan soňky bilim

 Iň uly organymyz haýsysy …

 KESELLERIŇ ÖŇÜNI ALYŞ SANJYMLARYŇ MILLI TERTIBI

 Sanjymlar

 Baý we garyp

 Iş dolandyryjylar we MBA

 Öz çagaňyzyň akilly we alçak bolmagyny isleýäňizmi!?

 Бесплодие. Схема обследования

 Алкоголизм, лечение алкоголизма

 Ene – atalara maslahat

 Medinäniň doglan güni (hekaýa)

 Uzak ýaşamagyń syry näme?

 Şizofreni hassalygynyń sebäbi — Kanada guş dümewi howpy abanýar

 Topragy bejermeklikde täzeçillik

 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (3-4-nji aý)

 Esophageal cancer

 Bileje kitap okaýarys

 Çagalaryňyza Kiçilikden Kitap okap beriň!

 HORMATLY ATA – ENELER ! – ÇAGAŇYZYŇ SAGLYGY SIZE BAGLY!

 Gün energiýasy

 Ýel eneregiýasy

 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (8-12-nji hepdäniň içinde)

 Independent Turkmenistan, By Dr. Hangeldi OWNUK

 From Ashgabat to North Dakota

 3 Habar :Öýken ragyna garşy täze sanjym oýlanyp tapydy

 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (8-nji hepdäniň içinde)

 Сифилис – венерическое заболевание с довольно продолжительной историей

 Венерические заболевания

 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (6-8 hepde)

 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (ilkibaşda)

 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (4-6 hepde)

 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (0-4 hepde)

 Grip

 SAGLYK WE IÝMIT

 Dünýäniň iň gowy tejribesi ösüp gelýän ýaş nesliň saglygynyň goragynda

 NOWRUZ BAÝRAMYÑYZ GUTLY BOLSUN!

 Reňkleriň täsiri

 Therapies Bee Venom therapy

 ЭТАЖИ ЗДОРОВЬЯ

Saglyk habarlar we Türkmen ylmy-kliniki Merkezli hassahana

 Mahmyt Kaşgarlynyň ylmy mirasy alymlaryň üns merkezinde

 Çagalarymyza ‘ýok’ diýip bilmeli, ýerinde duýduruşlar bermeli

 Saglyk habarlar we Türkmen ylmy-kliniki Merkezli hassahana

 Mahmyt Kaşgarlynyň ylmy mirasy alymlaryň üns merkezinde

 Çagalarymyza ‘ýok’ diýip bilmeli, ýerinde duýduruşlar bermeli

 Bagtly bolmak isleýän bolsaňyz, aýalyňyza gulak asyň!

 Türkmenistanda ýokary okuwdan soňky ylmy kadrlary taýýarlamak ulgamyň gurlusy

 Aspirin bagry dermanlaryň zyýanyndan goraýar

 Çilim düwnüge getirýär

 Magtymguly we Lukman hekimiň hakynda ylmy garaýyşlar

 Her ýyl 830 müń çaga ýogalýar

 Türkmenistanyň Milli derman serişdeleri instituty

 Türkmenistanyň göz keselleriniň ylmy-kliniki merkezi

 Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi-Turkmenistan 

 The Importance of Sexual Health

 ГЕРПЕС ГЕНИТАЛЬНЫЙ

 Вирусные гепатиты

 Kardiologiýa ylmy-kliniki Merkezli hassahana- Türkmenistan

 Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi- Türkmenistan 

 Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana- Türkmenistan

 Rak keseli ýaýbańlaşýar

 Guş dümewi ýańadandan güntertibinde

 9 miliiona golaý adam açlyga sezewar

 Balyk, Omega-3 ýagyna diýseń baýdyr

 HIV and AIDS in Canada

 Saglykda uly tagalla

 Saglyk Barada : Oka, Öwren, Döret

 Witaminler peýdalymyka?

Türkmenistanda saglyk ýarmarkasy

Öýken ragynda ösgülewige üns berilmeli

BMG-da Çilimkeşlige garşy göreş

Çakyza güwüs ragyny 30 göterim azaldýar

Çaga hirurgynyń üstünligi

Tüssesiz howa tásirli boldy

Dünýániń iń kámil operasiýa roborty

Öýdáki howp: allergiýa

Garrylyk çagynda az uklamak howply

Deri ragyna garşy sanjym

Interaktiw multimediýa merkezi açyldy

Doktoranturalara resminamalary kabul etmek başlandy

Ertirlik edinmegiň peýdasy örän uludyr

Sinkiň yetmezçiliginde yüze çykyp biljek wakalar

Sowuklama garşy jadyly çözgüt

Açylman solon Roza

Çagalar jübi telefonyny az ulanmaly

Miwedir gök önümiň gowusyny nädip tanamaly?

Ynsan – ylym daragtynyň miwesi

Artykmaç goşlar çaganyň dünýäsini daraldýar

Sag egne ýatmak

Howa- Ýaşaýşyň çeşmesi

Ganaýlanyşyň beýgelmeginiň esasy sebäbi ukusyzlyk

Bilim we Saglyk

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň ekspertleri Aşgabatda

Milletiň saglygy 

Maşgala dermanhanajygy her bir öŷde bolmaly

Gan toparlary

Türkmen döwlet lukmançylyk instituty

Adamlaryň saglygynyň we abadançylygynyň hatyrasyna tagallalary birleşdirip

Gyzamyk we gyzylja keselleriniň eliminasiýasy

Ajy ÿowşanyň häsiÿetleriniň biri

Bagtyýar garrylar hem-de maşgala agzybirligi

Iň köp okalan Peýdaly iýmitler

Saglyk we gülki

Adamlary ýöreýşinden tanap bolar

Salamlaşmak we saglyk

Tebigy serişdeleri dolandyrmak

Ýeliň energiýasy

Çaý we adam saglygy

Ýüregimizi aýalyň

Geroin

Ýeliň energiýasy

Çaý we adam saglygy

Ýüregimizi aýalyň

GeroinÇagalary telewizordan uzakda saklaň

Bäbekler nädip gepleýärler

TÜRKMEN GAWUNYNYÑ GUDRATY

Kimler gorkup ölse kimler begenip öler

Şirin-şeker datly gawun

Türkmenistanyň göz keselleriniň ylmy-kliniki merkezi

Her bir autistic çaganyň biziň bilmegimizi isleýän on zady

Medisina bilimini dünýä standartlaryna ýetirmek gerek

ŞOK

Arakhorlugyň bejerilşi

Arakhorlugyň klinikasy

Dükanda et, towuk ýaly harytlary söwdaňyzyň soňunda alyň

Awiasiýa Medisinasy

Arzan aýakgaplar şeýlede edäýýär

Saglyk Habarlar

Saglyk Habarlar

Acne vulgaris

Howa salkynlady dümewlemejek boluň!

Çilim gadagançylygy ýürek kesellerini azaldýar

Nirede 100 ýaşap bolýar?

Medisine roboty

Çilim çekmek zyýanlydyr

Witamin D

Sitoplazma

DIFUZ ZAHERLI ZOB

Baş keseli -ýazwa

Sagdyn bolmak

Göz almasynyň bejerilşi

Ukusyzlyk ýürek ýetmezçilik

Inçekesel kafedrasynda okuw merkezi

Medisina Habarlar

Afrikada SPID-e Garşy Göreş

BAGYR KESELI

Adam bedeni barada esasy maglumatlar

Abort

Çayhorlarda deri ragy keseli az bolyar

Awitaminoz

Orsyetde SPID keseli barha köpelyär

Gan basyşy keseli köpelyär

Ilkinji medisina kömegi

Kafeýin

Yaş Türkmen alymyn rak keseli makalasy

EGER BOYUN KICI BOLSA – OSUP BOLARMYKA

UJYPSYZ ÝARALAR

DIKELDIŞ YAGDAYY

DEM ALMA SAKLANANYNDA ILKINJI KÖMEK

ILKINJI KÖMEGI BERMEGIŇ KADALARY

Türkmenistanda AIW/AIDS-iň öňüni almaga halkara guramalar goldaw berýär

AIDS nähili ýokuşýar

Türkmen Lukman Habarlar

KELLE ÝA-DA ÖŇURGA SÜŇKI ŞIKESLENENDE ILKINJI KÖMEK

jyns ýollary arkaly geçýän keselleri

ELEKTRIK TOGY BILEN ŞIKESLENME

Inçekesel

Keselleri şöhle bilen anyklaýyş usullarynyn hazirki zaman lukmançylykda ahmiýeti

ÝANMALAR ÝYLYLYK URMASY ELEKTRIK TOGY BILEN ŞIKESLENME

ÝÜREGE GÖNI BOLMADYK OWKALAMA WE EMELI DIKELDIŞ DEM BERMÄNI GEÇIRMEGIŇ DÜZGÜNLERI

GAN AKMAKLAR WE ÝARALAR

Peşew-jyns synalaynyn incekeseli

ÝYLYLYK ÝA-DA GÜN URMASY

Göwreli hem dogran ayallarda incekeselin gecisinin kabir aýratynlyklary

DEM ALYS YOLLARYNYŇ YITI WIRUS KESELLERI

INGALYASIYA

INWAGINASIYA

Absses

BABASYL AIW we gepatitin

Adamyn dasky durky

Akuserçilik

Abstinenssiýa

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: