Iş dolandyryjylar we MBA

turkmen-md2Hazirki döwürde iki ýokary bilimli adamlary tapmak kyn däl. Olaryň köpüsi Türkmenistanda ýa-da Orsýetdir Türkiýede haýsydyr bir instituty gutaryp, grant programmalarynyň üsti bilen günbatarda MA derejesini alanlar. Olarda iki hünär bar. Men olaryň Türkmenistandaky takmynan sanyny-da bilemok. Ýöne, başga bir zady bilýärin, ýagny Türkmenistanda tejribeli, şu günki bazaryň talaplaryny ödäp bilýän iş dolandyryjylarynyň – menejerleriň barmak basyp sanaýmalydygy bilýärin. Eýsem ol iş dolandyryjylary nireden tapmaly? Ýa-da nädip taýynlamaly?

Iki ýyl iş tejribesi bolanlar üçin şeýle mümkinçilikler bar. Olara MBA – Iş Dolanşygynyň Master derejesini almak köp peýda bererdi. Elbetde, beýle okuw jaýlary heniz Türkmenistanda ýok, ýöne daşary ýurtlarda bar. Özünem puluňa okamaly. Beýle okuw üçin granlarda ýok. Oňa pul tapmagyň iki ýoly bar – 1) Özüň işläp pul tygşytlamaly; 2) Işleýän edaraňdan şol okuwlara iberilmeli. Ikisi-de aňsat iş däl! Onuň ýolyny tapmaklygy öz bilimini ýokarladyrjak adamlara, şeýle-de ukuply menejerleri edinmek isleýän edaralaryň özlerine goýýarys.

Biz bu ýerde MBA derejesini berýän okuw jaýlarynyň we ýurtlaryň käbir salgysyny getirmek isleýäris.

Dünýä boýunça: (bahalary gymmat)
1. Financial Times gazetiniň reýtingler wersiýasyna görä Günbataryň iň gowy okuw jaýlarynyň 100siniň salgysy:
http://rankings.ft.com/global-mba-rankings

2. Executive ru web saýtynyň tablisasy:
http://www.e-xecutive.ru/files/img2/FT3.htm (ors dilinde)

3. Business Week jurnalynyň MBA reýtingleriniň salgysy:
http://www.businessweek.com/bschools/04/

4. Dünýädäki 3200 den gowrak MBA okuw jaýlarynyň salgysy :
http://www.to-do-mba.com/

Şeýlede, http://www.e-xecutive.ru/education/adviser/s-1865/ -däki ors dilindäki daşary
ýurtlarda MBA hakyndaky materiallary okamak maslahat berilýär.

Orsýetde: (bahalar elýeterli):
Orsýet Türkmenistanyň strategiki partnýerlarynyň biri. Bu ýurtdaky okuw jaýlar Orsýediň ykdysdyýetine uýgunlaşdyrylan.
1. http://www.mba.ru/
2. http://www.guu.ru/info.php?id=1494
3. http://www.binst.ru/
4. http://www.mba.bmstu.ru/
5. http://www.newecon.guu.ru/
6. http://www.vavt.ru/
7. http://www.mba-hotel.ru/
8. http://mba.imeb.ru/

Hytaýdaky okuw jaýlary: (bahalar elýeterli):
Hytaý Türkmenistanyň strategiki partnýerlarynyň biri. Bu ýurtdaky okuw jaýlar Hytaýyň ykdysdyýetine uýgunlaşdyrylan.
1. http://www.ceibs.edu/
2. http://www.ckgsb.edu.cn/mba&type=website&id=1179

Ref. INNOVATION

Advertisements

2 Responses

  1. […]  Iş dolandyryjylar we MBA […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: