Saglyk habarlar we Türkmen ylmy-kliniki Merkezli hassahana

turkmen-doctor2

 

Mahmyt Kaşgarlynyň ylmy mirasy alymlaryň üns merkezinde

Çagalarymyza ‘ýok’ diýip bilmeli, ýerinde duýduruşlar bermeli

Bagtly bolmak isleýän bolsaňyz, aýalyňyza gulak asyň!

Türkmenistanda ýokary okuwdan soňky ylmy kadrlary taýýarlamak ulgamyň gurlusy

Aspirin bagry dermanlaryň zyýanyndan goraýar

Çilim düwnüge getirýär

Magtymguly we Lukman hekimiň hakynda ylmy garaýyşlar

 Her ýyl 830 müń çaga ýogalýar

Türkmenistanyň Milli derman serişdeleri instituty

Türkmenistanyň göz keselleriniň ylmy-kliniki merkezi

Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi-Turkmenistan

The Importance of Sexual Health 

 ГЕРПЕС ГЕНИТАЛЬНЫЙ

Вирусные гепатиты

Kardiologiýa ylmy-kliniki Merkezli hassahana- Türkmenistan

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi- Türkmenistan

Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana- Türkmenistan

Rak keseli ýaýbańlaşýar

Guş dümewi ýańadandan güntertibinde

Balyk, Omega-3 ýagyna diýseń baýdyr

Dünýäniň iň gowy tejribesi ösüp gelýän ýaş nesliň saglygynyň goragynda

Saglykda uly tagalla

Saglyk Barada : Oka, Öwren, Döret

 Witaminler peýdalymyka?

Türkmenistanda saglyk ýarmarkasy

Öýken ragynda ösgülewige üns berilmeli

BMG-da Çilimkeşlige garşy göreş

Çakyza güwüs ragyny 30 göterim azaldýar

Çaga hirurgynyń üstünligi

Tüssesiz howa tásirli boldy

Dünýániń iń kámil operasiýa roborty

Öýdáki howp: allergiýa

Garrylyk çagynda az uklamak howply

Deri ragyna garşy sanjym

Interaktiw multimediýa merkezi açyldy

Doktoranturalara resminamalary kabul etmek başlandy

Ertirlik edinmegiň peýdasy örän uludyr

Sinkiň yetmezçiliginde yüze çykyp biljek wakalar

Sowuklama garşy jadyly çözgüt

Açylman solon Roza

Çagalar jübi telefonyny az ulanmaly

Miwedir gök önümiň gowusyny nädip tanamaly?

Ynsan – ylym daragtynyň miwesi

Artykmaç goşlar çaganyň dünýäsini daraldýar

Sag egne ýatmak

Howa- Ýaşaýşyň çeşmesi

Ganaýlanyşyň beýgelmeginiň esasy sebäbi ukusyzlyk

Bilim we Saglyk

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň ekspertleri Aşgabatda

Milletiň saglygy 

Maşgala dermanhanajygy her bir öŷde bolmaly

Gan toparlary

Türkmen döwlet lukmançylyk instituty

Adamlaryň saglygynyň we abadançylygynyň hatyrasyna tagallalary birleşdirip

Gyzamyk we gyzylja keselleriniň eliminasiýasy

Ajy ÿowşanyň häsiÿetleriniň biri

Bagtyýar garrylar hem-de maşgala agzybirligi

Iň köp okalan Peýdaly iýmitler

Saglyk we gülki

Adamlary ýöreýşinden tanap bolar

Salamlaşmak we saglyk

Tebigy serişdeleri dolandyrmak

Ýeliň energiýasy

Çaý we adam saglygy

Ýüregimizi aýalyň

Geroin

Ýeliň energiýasy

Çaý we adam saglygy

Ýüregimizi aýalyň

GeroinÇagalary telewizordan uzakda saklaň

Bäbekler nädip gepleýärler

TÜRKMEN GAWUNYNYÑ GUDRATY

Kimler gorkup ölse kimler begenip öler

Şirin-şeker datly gawun

Türkmenistanyň göz keselleriniň ylmy-kliniki merkezi

Her bir autistic çaganyň biziň bilmegimizi isleýän on zady

Medisina bilimini dünýä standartlaryna ýetirmek gerek

ŞOK

Arakhorlugyň bejerilşi

Arakhorlugyň klinikasy

Dükanda et, towuk ýaly harytlary söwdaňyzyň soňunda alyň

Awiasiýa Medisinasy

Arzan aýakgaplar şeýlede edäýýär

Saglyk Habarlar

Saglyk Habarlar

Acne vulgaris

Howa salkynlady dümewlemejek boluň!

Çilim gadagançylygy ýürek kesellerini azaldýar

Nirede 100 ýaşap bolýar?

Medisine roboty

Çilim çekmek zyýanlydyr

Witamin D

Sitoplazma

DIFUZ ZAHERLI ZOB

Baş keseli -ýazwa

Sagdyn bolmak

Göz almasynyň bejerilşi

Ukusyzlyk ýürek ýetmezçilik

Inçekesel kafedrasynda okuw merkezi

Medisina Habarlar

Afrikada SPID-e Garşy Göreş

BAGYR KESELI

Adam bedeni barada esasy maglumatlar

Abort

Çayhorlarda deri ragy keseli az bolyar

Awitaminoz

Orsyetde SPID keseli barha köpelyär

Gan basyşy keseli köpelyär

Ilkinji medisina kömegi

Kafeýin

Yaş Türkmen alymyn rak keseli makalasy

EGER BOYUN KICI BOLSA – OSUP BOLARMYKA

UJYPSYZ ÝARALAR

DIKELDIŞ YAGDAYY

DEM ALMA SAKLANANYNDA ILKINJI KÖMEK

ILKINJI KÖMEGI BERMEGIŇ KADALARY

Türkmenistanda AIW/AIDS-iň öňüni almaga halkara guramalar goldaw berýär

AIDS nähili ýokuşýar

Türkmen Lukman Habarlar

KELLE ÝA-DA ÖŇURGA SÜŇKI ŞIKESLENENDE ILKINJI KÖMEK

jyns ýollary arkaly geçýän keselleri

ELEKTRIK TOGY BILEN ŞIKESLENME

Inçekesel

Keselleri şöhle bilen anyklaýyş usullarynyn hazirki zaman lukmançylykda ahmiýeti

ÝANMALAR ÝYLYLYK URMASY ELEKTRIK TOGY BILEN ŞIKESLENME

ÝÜREGE GÖNI BOLMADYK OWKALAMA WE EMELI DIKELDIŞ DEM BERMÄNI GEÇIRMEGIŇ DÜZGÜNLERI

GAN AKMAKLAR WE ÝARALAR

Peşew-jyns synalaynyn incekeseli

ÝYLYLYK ÝA-DA GÜN URMASY

Göwreli hem dogran ayallarda incekeselin gecisinin kabir aýratynlyklary

DEM ALYS YOLLARYNYŇ YITI WIRUS KESELLERI

INGALYASIYA

INWAGINASIYA

Absses

BABASYL AIW we gepatitin

Adamyn dasky durky

Akuserçilik

Abstinenssiýa

One Response

  1. […] Saglyk habarlar we Türkmen ylmy-kliniki Merkezli hassahana […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: