Bagtly bolmak isleýän bolsaňyz, aýalyňyza gulak asyň!

independence-tower-10Erkekler dünýäniň iş güýjiniň köpüsini eýeläp, zenanlardan has köp gazansalarda, maşgala durmuşynda aýalynyň sözüniň geçýändigini bilýän bolsalar gerek.
Iowa Ştatynyň Uniwersitetinde geçirlen barlaga görä, maşgalada döreýän meseleler zenanlar çözseler we erkekler hem olar bilen ylalşyp hereket etseler, onda şol maşgalalar has bagtly bolýar. Barlag azyndan 7 ýyl ýaşaşan 72 maşgalada geçirildi. Psihologiýa profesory David Vogel, “Aýallar mesele çözenlerinde has güýçli pikirleri öňe sürýärler, erkekler hem olar bilen ýa ylalşýarlar ýa-da olaryň gaharyny getirmejek bolup razylaşýarlar. Aýallar diňe käň gürlemek bilen çäklenmän, erkekleriň ylalaşaýjak çözgütleri hödürleýäler” diýýär.

Emma bu barlagyň diňe ABŞ-de geçirlendigi we beýleki döwletlerde tapawutly netijelerin alnyl bilinjekdigi hem ýatda saklanmaly mowzuklaryň biridir.Şeýle barlaglarda jemgyýetleriň sosial taýdan tapawutlylyklarynyň ähmiýeti örän ulydygy we dünýäniň ähli künjeginde şol netijäni tassyklamagyň ýalnyş boljakdygy äşgärdir.
http://www.turkmenpress.com

Advertisements

2 Responses

  1. […] Bagtly bolmak isleýän bolsaňyz, aýalyňyza gulak asyň! […]

  2. […] Bagtly bolmak isleýän bolsaňyz, aýalyňyza gulak asyň! […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: