Ertirlik edinmegiň peýdasy örän uludyr

breakfastBaşarnygy artdyrýar  
Käbirleri işdäsi bolmaýandygy sebäpli, käbirleri bolsa işe ýa-da okuwa gijä galýandygy sebäpli ertirlik edinmeýär. Her gün ertir ir bilen ertirlik edinmegiň peýdasy örän uludyr. Gününi öndümli geçiresi gelýän adam ertirlik edinmäge biparh garamaly däldir.
Ir bilen adamyň ganyndaky şeker mukdary örän az bolýar. Ertirlik edinmek bolsa gandaky şeker mukdaryny köpeldip, ünsüň dargamagynyň öňüni alýar.
Irden işe ýa-da okuwa başlamazdan öň ertirlik iýmek adamyň başarnygyny artdyrýar. Ertirlik edinmedik çagalardyr ýetginjekleriň derse bolan ünsi pese gaçyp bilýär.
Ertirlik edinmek beýleki naharlary (günortanlyk we agşamlyk nahary) hem wagtynda iýmäge kömek edýär. Lukmanlar aşa semizlikden kösençlik çekýän adamlara-da horlanmak üçin hökmany suratda ertirlik edinmegiň gerekdigini aýdýarlar.
zamantm.com

Advertisements

3 Responses

  1. […] Ertirlik edinmegiň peýdasy örän uludyr […]

  2. […] Ertirlik edinmegiň peýdasy örän uludyr […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: