Kimler gorkup ölse kimler begenip öler

Nýu Ýorkly Juliýa Karson ýürek agyrysyndan aradan çykypdyr. Lukmanlar şeýle netijä gelipdirler. Merhumy jaýlamagyň ugruna çykypdyrlar. Jaýlamak dessury berjaý edilip durka Juliýa birdenkä tabytdan dikelipdir-de, nämeleriň bolup geçýänini sorapdyr. Juliýanyň gyzy muny görüp, beýle ahlawata tap getirip bilmän, duran ýerinde jan beripdir.

 

Müsüriň hökümetiniň işgäri Adel Nazim Jergoz gulluk wezipesiniň beýgeldilmegine sekiz ýyl garaşypdyr. Ahyry bir gün onuň diýeni bolupdyr. Jergozun wezipesini beýgeldipdirler. Ol özüniň wezipesiniň ulalýanyny spisokda görüpdir hem-de gözlerine ynanmandyr, muňa tap getirip bilmänem görgüliň ýüregi ýarylypdyr.

http://www.gybat.net

Advertisements

3 Responses

  1. […] Kimler gorkup ölse kimler begenip öler […]

  2. […] Kimler gorkup ölse kimler begenip öler […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: