Çagalary telewizordan uzakda saklaň

Ýaş eneler aglaýan bäbeklerini diňdirmek üçin olary telewizora seretdirip güýmemegi gowy görýärler.
  Soňky ýyllarda hususan-da kiçijik çagalaryň uzak wagtlap telewizora seretmeginiň olara örän ýakymsyz täsir edýändigini barada aýdylýar. Çagalar her hili reňkli şekillere, mahabatlara uly üns bilen tomaşa edýärler. Ýöne şolaryň çagalara näderejede täsir edýändigini welin ene-atalar tarapyndan ünsden düşürilýär. Hünärmenler ene-atalaryň 2 ýaşa ýetmedik çagalara belli-külli telewizora seretdirmeli däldigini aýdýarlar. Lukmanlar telewizoryň bu ýaşdaky çagalaryň ösüşine ýaramaz täsir edýändigini düýdurýarlar. Telewizora aşa köp seredýän çagalaryň diliniň ösüşinde gijikme bolup, ulaldygyça çynlakaý meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolup bilerler. Pedagog Melda Alantar gürrüňi edilýän döwürde telewiozra aşa köp seredýän çagalaryň üns ýetmezçiliginden kösençlik çekip biljekdigini hem duýdurýar. Alantar: “Bu döwürde telewizora öte köp seredýän çagalar bilen dommalygyň arasynda baglanşygyň bardygyny görkeýän köp sanly barlaglar geçirildi. Şondan ötri Amerikanyň Pediatrik Akademiýasy hususan-da iki ýaşyna ýetmedik çagalaryň telewizorlardan uzakda saklanmalydygyny nygtaýar.” diýdi. Alantar telewizoryň çaganyň diliniň ösüşini peseldýändigini-de nygtaýar.

Ref.gybat.net

 

Advertisements

4 Responses

  1. […]  Çagalary telewizordan uzakda saklaň […]

  2. […] GeroinÇagalary telewizordan uzakda saklaň […]

  3. […] Çagalary telewizordan uzakda saklaň […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: