Nirede 100 ýaşap bolýar?

100 ýaşa çenli ýaşamak isleýäňizmi? Onda Ýaponiýanyň Okinawa adasyna, Italiýadaky Sardiýanyň belent depelerine ýa-da Kaliforniýanyň Loma-Linda şäherçesine göçmeli bolmagyňyz ahmal. Bütindünýä Saglyk Guramasynyň beýan etmegine görä, Ýaponiýada ýaşaýan adamlar dünýäniň beýleki ýerlerinde ýaşaýanlaryndan has sagdyndyr. Bu ýurtda ynsan ömri ortaça 74,5 barabar (Türkiýede bu san 71,3-e deň). Ösen ýurtlaryň ençemesiniň ýaponlar sagdyn iýmitlerden iýmitlenýärler. Olaryň naharlarynyň agramly bölegi palaw, balyk we deňiz otlarydyr.
   Aslynda ýaponlaryň sarp edýän balyk öümleri et önümlerine garanyňda iki essedenem köpdür. günbatar ýurtlarynda bolsa, bu bütinleý tersine. Ylaýta-da ýagly balyk iýmit her hili düwnük kesselleriniň, ýürek-damar hassalyklarynyň we osteoporozyň töwekgelçiligini azaldýar. Ýaponlaryň iýýän beýleki bir üýtgeşik iýmitleri bolsa suwotulardyr. Dünýäniň iň uzak ýaşly adamlary Okinawa adasynda 100 ýaşa ýeten okinawlylaryň arasynda gereginden artyk agramlaryň sany 1 göterimdenem has azdyr. Okinawalylar her gezek naharlanjak bolanlarynda “hara haçi bu” diýen atalar sözüni gaýtalaýarlar. Bu “doly doýmankam, nahardan çekilmelidirin” diýmegi aňladýar.

Advertisements

3 Responses

  1. […] Nirede 100 ýaşap bolýar? […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: