DIKELDIŞ YAGDAYY

Dikeldiş yagdayy şu aşakdaky yagdaylarda ulanylyar:
Haňan-da horluk çeken huşsuz bolsa.
Onuň dem alyşy,pulsy anyklanyan bolsa
Güýçli gan akma yok bolsa.

Hem-de şu aşakdakylar üçin ulanylyar:
Dem alyş yollarynyn geçirijiligini saklamakda.
Gan akma ýa-da gaytarma bolan ýagdaýynda agyzdan suwuklygyň akyp çykmagyny üpjün etmekde.
Bu ýagdaý alkymy mydama gerek ýagdaýynda saklamaklygy talap etmeyär.
Horluk çekeni arkan yatan ýagdaýyndan dikeldiş ýagdaýyna
geçirmek üçin şu aşakdakylary ýerine ýetiriň.
Horluk çekeniň özüňize ýakynda bolan elini ýazgyn ýagdaýynda kellesinie tarap süyşüriň.
Horluk çekeniň özüňizden daşda duran aýagyny dyzyndaky bogundan epiň.
Bir eliňiz bilen horluk çekeniň kellesini we boynuny saklap,beyleki eliniz bilen onuň galdyrylan dyzyndan tutuň we özüňize tarap çekiň.
Horluk çekeni şeyle ýagdaýda yatyryň,ýagny onuň yuzun togalanmazlygy üçin oňe çykyp duran dyzy bilen budy göni burçy emele getirsin.
Horluk çekeniň beyleki elini gowresinň öňünde amatly ýagdaýda yerleşdiriň.
Horluk çekeniň kellesiniň onun eliniň üstünde ýatan ýagdaýynda
suwuklyga çykmaga mümkinçilikler berer ýaly onun kellesini öňe egiň.

Horluk çekeni alyp gitme.
1.Kömek berlen wagty horluk çekenin bedeniniň ýagdaýyny üytgetmän, sebäbi süyşürileninde goşmaça şikes yetirilmegi mümkin.
Haçan-da horluk çekene howp abanyan bolsa,ilki bilen ony howpsyz yere geçirmek gerek,ondan soň bolsa ilkinji kömegi bermekligi başlamaly.
2.Horluk çekeni alyp gitmekligiň düzgünleri.
Wakanyň bolan yeriniň oňa gönüden göni howp salyan ýagdaýyndan başga ýagdaýlarda horluk çekeni yerinden süýşürmäň.
Yangyn,awuly buglaryň bolmagy,gark alma howpy,partlama,
jaýyň weýran bolmagy,ýolda hatarly ýagdaý,gözegçilik edilmegi
mümkin bolmadyk ähli zatlar.
Syrkawyň bolup ýatan ýagdaýy zerarly(horluk çeken ýüregi işlemän durka ýüzüň ýatyr)ilkinji kömek bermekligiň mümkinçiliginiň bolmazlygy.
Tiz kömegi çagyrmaga mümkinçiligiň bolmazlygy:
ýakynda telefon yok,bu towereklerde tiz kömek gullugy yok.
3.Horluk çekeni başga ýere geçirmezden öň şu aşakdaky ýagdaýlara üns beriň:
Wakanyň bolan ýeriniň howpsuzlygynyň derejesine.
Horluk çekeniň beden gurluşyna.
Siziň fiziki mümkinçiligiňize.
T öw e r e k d ä k i l e r d e n kömek almaklygyň mümkinçiligine,horluk çekenin ýagdaýyna.
4.Horluk çekeni süýşüreniňizde hemişe şu aşakdaky düzgünleri berjay ediň:
Siz horluk çekeni diňe ony başarjagyňyza ynamly bolsaňyz süýsüriň,onuň
üçin oňe birneme egilip,dyzyňyza cöküň.
Horluk çekeni galdyranyňyzda agramy biliňize däl-de,ayagyňyza beriň..
Biliňizi göni saklaň.
Uly bolmadyk ädimler ädip,seresaplyk bilen gadam uruň.
Mümkin bolanynda yzlygyna ýöremäňde,onuň yörän.
Mydama şol hereket edyän tarapyňyza serediň.
Kelleda ýa-da oňurgada şikesiş bardygyna sübhe bolan ýagdaýynda horluk çekeniň bedenini eplemezlige we bükmezlige çalyşyň.
Eger-de alyp gitmeklik zerur bolsa,üstünde horluk çekeni ýatyryp boljak
näme-da bolsa bir gaty zat (işik) tapjak boluň we onuň kellesini,
boynuny,bilini,gymyldamaz ýaly ýagdaýda berkidiň.

Ref.iatp.edu.tm/ilkinjikomek

Advertisements

4 Responses

  1. […]  DIKELDIŞ YAGDAYY […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: