SAGLYGY GORAÝYŞ DURMUŞ BÖLÜMI

Jemgyýetin isinin birinji derejeli we gin göwrümli ugurlarynyn biri hem Saglygy goraýys –durmus isidir .Ol is üç sany esasy ugurlar boýunça alnyp barylýar: keselçiligin önüni almak ilatyn saglygyny ýokarlandyrmak; saglygy goraýys-durmus kömegini bermek; TGÝMJ-in saglygy goraýys-durmus gullugynyn esasy ugury- käbir sebäplere görä kynçylyga uçran adamlar bilen islemekdir. Köpüsi ýeke ýasaýan garrylardan we maýyplardan bolan ol adamlar Asgabat weTürkmenistanyn ähli welaýat merkezlerindäki Gyzyl Ýarymaýyn Öýlerinde durmus we saglygy goraýys kömegini, hem-de
psihologiýa goldawyny alýarlar .
Arassaçylyk- gigiena okuwlaryna we ilatyn saglygyny gowulandyrmaklyga aýratyn üns berilýär. Keselçiligin önüni almak boýunça hereket edýän taslamalaryn aglabasy ilaty okatmaklyga, ýokanç kesellerden goranmaklyga we ilkinji kömegi bermeklige gönükdirilendir . Birnäçe ýyl bäri hereket edip gelýän “ Ilatly kesellerin önüni almak we ilkinji kömegi bermek barada okatmak ’’, “Inçekeselli syrkowlaryn patronazy ’’, AIW/AIDS –yn önüni almak ’’ýaly taslamalardan basga-da ,2003-nji ýylda “Serhetýaka sebitlerinde keselçiligin önüni almak we ilkinji kömegi bermek ’’, Aral sebitinde keselçiligin önüni almak ’’ atly täze taslamalar amala asyrylyp baslanyldy.

ADATDAN DASARY ÝAGDAÝLARDA DOLANDYRMAKLYK

Gyzyl Ýarymaý jemgietinin ösüsinin ähmietli taraplarynyn biri hem onun “Adatdan dasary ýagdaýlarda we tebigy betbagtçylyklarda dolandyrmak” maksatnamasy boýunça isidir. Eger-de, ilkinji döwürlerde ýüze çykaýjak adatdan dasary ýagdaýlarda hökümet edaralary bilen TYGMJ-in hereketini utgasdyrmaklygy guramak esasy wezipe bolup duran bolsa ,sonky ýyllarda esasy güýçler örän çylsyrymly wezipe bolup durýan adatdan dasary ýagdaýlarda howplulygy peseltmeklige we ýetirilen zelili azaltmaklyga gönükdirildi. Bu maksatlar bilen gin ilat köpçüligine ADU- da özüni alypbarmak düzgünlerini öwretmek ulgamy guraldy, tebigy betbagtçylyklaryn howplygyny azaltmak boýunça ( ýagny mitigasiýa boýunça)birnäçe taslamalar islenip düzüldi we amala asyldy, ejir çekenlere derhal kömegini bermek üçin haryt atiýa çlyklaryny toplamaklyga üns güýçlendirildi .

Ref.iatp.edu.tm/redcrescent/saglygygoraysh

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: