jyns ýollary arkaly geçýän keselleri

Kelle ýa-da öňurga süňküne şikes ýetenligini sähelçe şübhe bolanynda,ilkinji kömegi bermekligiň esasy kadalaryny eýeriň.

Kelläniň ýa-da oňurga süňkiniň şikesleri ejir çekeniň janyna howp salyp biler.
Tiz kömegiň gelmegine garaşyp, şu aşakdakylardan durýan ilkinji kömegi beriň:

Mümkin boldugyça ejir çekeniň kellesini we oňurgasyny gymyldatman saklajak boluň.

Ejir çekeniň kellesini gymyldatman, iki tarapyndan elleriňiz bilen ony tapan ýagdaýyňyzdaky ýaly saklaň.

Dem alyş ýollarynyň geçirijiligini saklaň.

Huşunuň derejesine we dem alşyna seresap boluň.

Zerurlyk bolanynda daşky gan akmany duruzyň

Ejir çekeniň bedeniniň ýylylygyny kadaly saklaň.

Eger-de ejir çekene bir zat geýdirilen bolsa, ony çykarmaň.Siz ony diňe ejir çekeniň dem almaýan ýagdaýynda çykaryp bilersiňiz.

Daýanç-hereket ediş enjamlar şikesleneninde ilkinji kömek.

Daýanç-hereket ediş enjamlarynyň şikeslenmegine şübhe bolanynda,gaýra goýulmasyz ýagdaýlarda ilkinji kömek bermekligiň esasy düzgünlerini eýeriň.

Daýanç-hereket ediş enjamlarynyň käbir şikeslenmesi gan akma,güýçli agyry ýa-da süňküň daşyna çykmagy bilen geçip biler.Goý bu sizi gorkuzmasyn.

Emma eger:

Şikeslenmä kellä,boýna ýa-da arka täsir edýän bolsa

Şikeslenmä kellä,boýna ýa-da arka täsir edýän bolsa

Şikeslenme kyn ýöremeklige ýa-da dem almaklyga getirýän bolsa.

Köp sanly şikes bar bolsa,onda derrew tiz kömegi çagyrmak gerek.

Daýanç-hereket ediş enjamlarynyň şikeslenmäsiniň hemmesinde kömek bir meňzeş. Bu ýerde şikeslenmäniň häsiýetini kesgitlemeklik talap edilmýär.

Kömek beren wagtyňyzda ejir çekene goşmaça agyry ýetirmejek bolup çalyşyň.Oňa oňaýly ýagdaýy kabul etmäge kömek ediň.

Esasy pursatlary ýadyňyzda saklaň:

Rahatlyk.

Bedeniň şikeslenen ýerini gymyldatmazlygy üpjün etmek.

Sowuk

Bedeniň şikeslenen ýeriniň sähelçe ýokaryk galdyrylan ýagdaýy

Ref.iatp.edu.tm/iljinjikomek

Advertisements

4 Responses

  1. […] jyns ýollary arkaly geçýän keselleri […]

  2. […] köp okalan Sitoplazma Bilim we Saglyk jyns ýollary arkaly geçýän keselleriGan toparlary Adamyn dasky durkyPeşew-jyns synalaynyn incekeseliTürkmen Lukman HabarlarAIDS […]

  3. […] jyns ýollary arkaly geçýän keselleri […]

  4. […] jyns ýollary arkaly geçýän keselleri […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: