ELEKTRIK TOGY BILEN ŞIKESLENME

Elektrik togy adamyň bedeninden geçeninde ony gyzdyrýar,bu onda ýanmanyň bolmagyna getrip biler.Bu ýagdaýda ejir çekende elektrik zarýadyň giren we çykan ýerinde ýara bolar.

Elektrik togy bilen şikeslenmäniň nyşanlary we alamatlary:

Duýdansyz güýçli gümpüldiniň sesi ýa-da şöhleli ýalpyldy.

Ejir çekeniň golaýynda elektir togunyň daşy soýulup ýalaňaçlanan çeşmäniň bolmagy.

Ejir çekende huşsuzluk ýagadaý.

Puls gowşak ýa-da düýpden duýulmaýar

Elektir zarýadyň giren we çykan deşikleri(ýaralar)

Elektir togy bilen şikeslenme şok we ýanmany döredip, ölüme getirip biler!

Elektir togy bilen şikeslenmede ilkinji kömek:

Eger-de ejir çeken henize çenli elektrik togy bilen gatnaşykda bolsa,onda ilkinji kömegi bermegiňizden öň SIZIŇ etmeli zatlaryňyz şu aşakdakylar:

Howplylygyň sebäbini anyklaň.Toguň hereketini kesiň(tokdürtgiçden simsapagy çykaryň ýa-da umumy ulgamdan elektrik toguny öçüriň).

Eger toguň çesmesiniň öçürilendigine gözüňiz ýetmeýän bolsa,siz elektrik togundan ejir çekeniň ýanyna hiç wagt golaýlaşmaň.

Eger-de siz togy öçürip bilmeýän bolsaňyz,şu aşakdakylary ediň:

Gury agaç taýagyny ýa-da başga elektrik toguny geçirmeýän zat,(rezin) ulanyp,ejir çekenden elektrik togunyň çesmesini aýryň.

Giriş we çykyş ýarasyny tapyň.Ýanan ýerlerine zyýansyzlandyrýlan daňyny daňyň.

Ref.iatp.edu.tm/ilkinjikomek

Advertisements

4 Responses

  1. […]  ELEKTRIK TOGY BILEN ŞIKESLENME […]

  2. […] ELEKTRIK TOGY BILEN ŞIKESLENME […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: