HUŞSUZ ÝAGDAÝYNDA BOLANA KÖMEGI

HUŞSUZ ÝAGDAÝYNDA BOLAN ULY ADAMYŇ ÝA-DA ÇAGANYŇ DEM ALYŞ ÝOLLARYNYŇ GEÇIRIJILIGINIŇ BÜTÜNLEÝ BOLMADYK ÝAGDAÝYNDA ILKINJI KÖMEGI B E R M E K L I K.

1.Horluk çekeniň husunyň bardygyny anyklaň;
Gaty ses bilen “Size kömek gerekmi?”diýip soraň.
Horluk çekeniň trapesiýa şekilli beden etini gysyň.
Horluk çekeni seresaplyk bilen arkanlygyna öwüriň
(diňe,ol zerur bolsa)
Eger horluk çeken huşunda bolmasa.

2.Dem alyş ýollaryny açyň we dem almaklygyň bardygyny barlaň;
Horluk çekeniň kellesini arkanlygyna gayşardyň we alkymyny sähelçe
galdyryň.
Dem almanyň bardygyny barlamak üçin 5 sekundyň dowamynda görüş
eşdis we syzyş gözegçiligini ulanyň.
Eger horluk çeken dem almaýan bolsa.

3.”Agyzdan-agza” 2 dem bermäni ediň :
Horluk çekeniň burnunyň deşiklerini gysyň.Onuň agzyny dodaklaryňyz bilen jebis gurşaň.
Doly 2 dem bermäni ediň.
Howanyň öýkene geçýändigini göz ýetirmek üçin döş kapasasynyň galşyna gözegçilik ediň.
Eger howa öýkene geçmeyän bolsa.

4.Horluk çekeniň kellesini ýene bir gezek arkanlygyna gaýşardyň we dem bermekligi gaýtalaň
Horluk çekeniň burnunyň deşiklerini gysyň.Onuň agzyny dodaklaryňyz bilen jebis gursaň.
Doly 2 dem bermäni ediň.
Eger-de howa öňküsi ýaly öýkene geçmeýän bolsa.1.Tiz komegi çagyryň.
2.Garnyna 5 urguny ediň:
Horluk çekeniň uýlugynyň üstünde oturyň.Eger halas ediji uly bolmadyk beden
gurluşy bolsa,ol bir uýlugynyň üstün-de oturyp biler.
Eliňiziň barmaklary horluj çekeniň kellesine larap gönükdirilen bolar ýaly edip,aýaňyzyň düýbüni göbeginden bir azajak ýokarda goýuň.

Ilkinji eliňizi birinji eliňiziň üstünde goýuň..

Horluk çekeniň garnyna ýokaryk urgukdyrylan urguly hereketi 5 gezek basyň.

3.Epilen barmaklar bilen horluk çekeniň agzyndan keseki zady çykarmaga çalyşyň.
* Bir eliňiziň başam barmagy bilen horluk çekeniň dilini aşaky äňine gysyň we ony ýuwasjadan süýşüriň.
* Ýeniljek hereket bilen barmagyňyzy ýaňakdan diliň düýbüne çenli aşak
geçiriň.Seresap boluň we keseki jisimi bokurdaga çuňňur iteklämäň.
* Barmagyňyz bilen keseki jisimi tutmaga we ony agyzdan çykarmag
çalyşyň.
4.Dem alys ýollaryny açyş we 2 dem bermäni ediň:
# Horluk çekenin kellesini ýene bir gezek arkanlygyna gaýşardyň we dem bermekligi gaýtalaň.

5.Horluk çekeniň burnunyň deşiklerini gysyň.Onuň agzyny dodaklaryňyz
bilen jebis gurşaň.
Doly 2 dem bermäni ediň.
Howanyň öýkene geçýändigini göz ýetirmek üçin kükregiň galýandygyna gözegçilik ediň.
Eger howa geçmeýän bolsa, horluk çekeniň kellesini arkanlygyna
gaýşardyň we dem bermekligi gaýtalaň.

Ref.iatp.edu.tm/ilkinjikomek

Advertisements

One Response

  1. […] HUŞSUZ ÝAGDAÝYNDA BOLANA KÖMEGI […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: