Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli inistitutynyň alyp barýan işleri, arid ekoulgamyň aýratynlyklaryny hasaba almak bilen biologiýa, ekologiýa, daşky gurşawy goramak we tebigatdan ýerlikli peýdalanmak meselelerinde düýpli we amaly barlaglaryň ýerine ýetirilmegine gönükdirilendir.

Milli nistitutyň düzümi:

 • 8 ylmy laboratoriýa (laboratoriýalar: ösümlikleriň ekologiýasy we sitologiýasy; ösümlik resurslary; oňurgasyz haýwanlar; oňurgaly haýwanlar; tokaý we öri meýdanlary; çägeleri berkitmek we tokaýlaşdyrmak; aýratyn goralýan tebigy ýerler; aralyk usullar we çölleşmegiň monitoringi).
 • Ekologik monitoringiň ylmy-önümçilik merkezi.
 • Halkara Araly halas ediş gaznasynyň Döwletara durnukly ösüş toparynyň Ylmy-maglumat merkezi.

Esasy ylmy ugurlary:

 • Toplumlaýyn barlaglar, Türkmenistanda biosfera resurslaryny tygşytly peýdalanmagyň we goramagyň usulyýetini işläp düzmek;
 • Çölleşme hadysalaryny öwrenmek we ýer-suw serişdelerini rejeli peýdalanmak boýunça toplumlaýyn çäreleri işläp düzmek;
 • Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň biodürlüligini toplumlaýyn öwrenmek, resurs we ýat görnüşleri ylmy taýdan öwrenmek, maglumat bankyny döretmek we Döwlet kadastryny alyp barmak;
 • Endemik, seýrek duşýan we ýok bolup barýan haýwanlaryň we ösümlikleriň monitoringi, olaryň goragy we milli Gyzyl kitaby alyp barmak;
 • Tebigatdan intensiw derejede peýdalanylanda daşky gurşawyň esasy komponentleriniň mümkin bolan üýtgeşmelerini çaklamak;
 • Ýaramazlaşan tokaý-öri meýdanlaryny dikeltmegiň we gowulandyrmagyň tilsimatlaryny işläp düzmek, ösümlikleriň perspektiw görnüşlerinden tokaý baglaryny döretmek;
 • Awtomobil we demir ýollary we halk hojalyk desgalaryny çägeleriň süýşmeginden we syramagyndan goramak boýunça teklipleri işläp düzmek;
 • Aýratyn goralýan tebigy ýerleriň ulgamyny ösdürmegiň ylmy esaslaryny işläp düzmek we olary dolandyrmagy kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak;
 • Mör-möjekleriň we agrosenozlaryň tebigy ekosistemasyny öwrenmek, zyýanly görnüşlere garşy ekologiki taýdan arassa usulyýetleri işläp düzmek;
 • Tebigy gurşawyň hapalanyşyna gözegçilik etmek boýunça döwlet buýurmasyny ýerine ýetirmek, dolandyryş edaralarynyň we kärhanalaryň sargydy boýunça olaryň ýagdaýy hakyndky maglumat bilen üpjüň etmek;
 • Tebigatdan peýdalanmak we daşky gurşawy goramakdaky ýurdumyzda we daşary ýurtlarda gazanylan örän wajyp tejribeleri önümçilige ornaşdyrmaklyga we ulanmaklyga hemaýat etmeklige gatnaşmak.

Salgysy:

Türkmenistan, 744000, Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan köç., 15.
E-mail: desert@online.tm
Advertisements

One Response

 1. […] Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Çöller,… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: